Önsöz Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Önsöz

Ankara’nın Türkiye’nin mimarlık ve kentleşme sürecinde ayrı bir değeri, özgün bir konumu, öncü bir işlevi bulunmaktadır. Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne değin, ülkede gözlenen kentsel gelişme eğilimlerinin tümü bir biçimde başkent için alınan kararlardan etkilenmiştir. Cumhuriyetin kurucu girişimlerinin ortaya konduğu ve modernleşmenin somut kazanımlarının ilk olarak görülmeye başlandığı bir kentin bütün gelişmelerde de öncü olması doğaldır.

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte, yeniden imar edilmesi gereken bir ülkede ve başkentte yapılacak mimari faaliyetler için Batılı mimarlardan destek alınmış, özellikle Ankara’da yabancı mimarlar tarafından birçok yapı tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

Ankara Goethe Enstitüsü ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin birlikte yürüttüğü “Bir Başkentin Oluşumu: Avusturyalı, Alman ve İsviçreli Mimarların İzleri” projesi, Ankara’nın mimarlık kültürüne ve kent yaşantısına katkıda bulunmuş olan Avusturyalı, Alman ve İsviçreli mimarların eserlerinin katalog haline getirilmesini ve yapıların konumlarının kent haritasına aktarılmasını amaçlamıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Bina Kimlikleri çalışmalarının değerlendirildiği projemizin somut bir ürünü olacak olan bir katalog, yirminci yüzyıldan yirmibirinci yüzyıla uzanan zamanda Ankara’da Avusturyalı, Alman ve İsviçreli mimarlar tarafından üretilmiş olan ve başkent Ankara’nın, buna paralel olarak Türkiye’nin mimarlık gelişimine katkı sağlayan eserlerin envanterini oluşturmak, kentin yapılı çevresi hakkında bilinç oluşturmak ve kent hafızasının canlı kalmasını sağlamak hedefiyle hazırlanacaktır.

Ankara’nın mimarlık kültürü ve mimarlık tarihi açısından son derece önemli olan Avusturyalı, Alman ve İsviçreli mimarlara ve verdikleri eserlere ilişkin yapılan bu çalışma için uğraş veren ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ni proje ortağı olarak gören Ankara Goethe Enstitüsü’ne teşekkür ederiz.

TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şubesi