Standardy w zakresie wczesnego nauczania języków obcych

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego umożliwił opis stopnia opanowania danego języka za pomocą poziomów.

W postaci opisów poziomów biegłości językowej stworzono standardy, które po raz pierwszy dały możliwość porównania osiągnięć uczniów zarówno w ramach jednego systemu edukacji, jak też między różnymi krajami, niezależnie od instytucji uczących danego języka, form edukacji szkolnej i egzaminów. Te standardy nie odnoszą się jednak do nauki języków obcych przez dzieci w wieku od czterech do dziesięciu lat.

Standardy dla tej grupy wiekowej, tworzone na przykład przez Koło Doradcze, Informacyjne i Dyskusyjne (niem: Beratungs-, Informations- und Gesprächskreis, dalej jako: BIG-Kreis), pomagają zorientować się, jakie kompetencje mogą nabyć dziesięcioletnie dzieci w ramach 120 godzin lekcyjnych. „Profile umiejętności” tworzone przez BIG-Kreis odnoszą się do każdego języka i zawierają kompetencje komunikacyjne, międzykulturowe i metodyczne oraz opis środków językowych. W tym zakresie mogą służyć za podstawę udoskonalania programów nauczania.

Taki opis standardów kształcenia w zakresie nauczania języków obcych w szkole podstawowej nie daje odpowiedzi na pytanie, jak przebiega proces nauki i ile czasu na naukę wyznacza się każdemu dziecku. W celu stwierdzenia i polepszenia jakości zajęć lekcyjnych tworzy się i przeprowadza na przykład testy, które obejmują swoim zasięgiem możliwie wszystkie osoby uczestniczące w procesie kształcenia.

Małe dzieci, które przechodzą z przedszkola do szkoły podstawowej, poddawane są testowi językowemu, aby zorientować się, w jakim stopniu będą w stanie zrozumieć czekające je zajęcia lekcyjne w szkole. Dzieci w przedszkolu i w szkole podstawowej prowadzą dziś coraz częściej – np. z inicjatywy władz szkolnych lub organów prowadzących szkołę – dziennik nauki albo portfolio, które mają informować je same, ale również ich nauczycieli i rodziców o sukcesach w nauce.
ZALECENIA:
  • Standardy kształcenia w zakresie nauczania języków obcych w szkołach podstawowych powinny stać się częścią dokumentów o charakterze curriculum i tym samym dać nauczycielom oparcie i ramy dla realizowanej przez nich oferty dydaktycznej.
  • Treści oraz forma ustalania poziomu językowego powinny być ukształtowane w sposób odpowiedni dla dziecka i uwzględniać zarówno pod względem treści jak i metod zasady wczesnej nauki języków obcych.
  • We wczesnym nauczaniu języków obcych starania o uzyskanie mierzalnych osiągnięć językowych powinny ustąpić pola celowi polegającemu na wszechstronnym rozwoju osobowości dziecka oraz stworzeniu i utrzymaniu motywacji do nauki języków obcych.
  • Samoewaluacja oraz ewaluacja przez osoby z zewnątrz powinny być zaplanowane na dłuższy okres i być stale kontynuowane.

Wczesna nauka języków obcych

Materiały i wskazówki dla nauczycieli