Rané osvojování cizího jazyka a jeho rámcové podmínky

Proces osvojování cizího jazyka u dítěte probíhá v kontextu mnohovrstevnatého souboru podmínek, které by měly být v této kapitole blíže pojednány. Lidé z bezprostředního okolí dítěte, jako jsou rodiče a ostatní členové rodiny, vychovatelky a učitelé, mají na tento proces vliv stejně jako faktory nebo instituce, které jsou pro dítě sotva vnímatelné (např. vedení školy, úřady a svazy).

Prostřednictvím vzdělávacích plánů se už od mateřské školy stanovují kompetenční profily a s tím spojený obsah učiva. Použití metod a médií může spolurozhodovat o úspěchu učení. Různé testovací a evaluační postupy od samého začátku doprovázejí proces učení.

Obraz propojené sítě podmiňujících faktorů, která dítě obklopuje, by měl znázornit, jak komplexní jsou vlivy na proces raného osvojování cizího jazyka. V centru pozornosti je však vždy dítě, které podle svých individuálních možností rozvíjí svou cizojazyčnou kompetenci.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Frühes Fremdsprachenlernen

    Materialien und Tipps für LehrerInnen