Vecāki

Kaut arī dažkārt vecāki un skolotāji baidās, ka pārāk agra svešvalodas apguves uzsākšana varētu pārslogot bērnus, vairums vecāku agrīno valodas apmācību tomēr uzskata par bērnu iespēju. Viņi ir labi informēti par to, ka svešvalodas apmācības uzsākšana agrīnā vecumā sniedz bērnam neapšaubāmas priekšrocības vieglākā un ātrākā vēl vienas vai vairāku valodu apguvē.Lasiet vēl  ...
Ieteikumi:
  • Vecāki būtu piemērotā veidā jāinformē par agrīnās svešvalodu apguves mērķiem un saturu, kā arī par mācīšanās psiholoģiskajiem priekšnoteikumiem. Viņi būtu regulāri jāinformē par bērna izaugsmi un progresu. Tikai tā viņi var atbilstoši saprast, uzraudzīt un atbalstīt mācību procesu.
  • Vecākiem būtu skaidri jāizrāda interese par agrīnās svešvalodu apguves procesu, uzdodot bērnam jautājumus, iedrošinot viņu, uzslavējot viņa sasniegumus un sarunājoties ar viņu. Mudinājumam nodemonstrēt apgūtās zināšanas būtu jāsignalizē patiesa interese, un to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot kontroles nolūkos.
  • Vecākiem būtu jācenšas neietekmēt bērna mācīšanās procesu, labojot kļūdas. Kļūdu labošana būtu jāatstāj audzinātāju un skolotāju ziņā, kuri kļūdu labojumus ļoti mērķtiecīgi un diskrēti veic tā, lai neradītu bērnam nedrošības izjūtu un netraucētu runas plūsmu.
  • Vecākiem iespēju robežās būtu jāpieņem sadarbības piedāvājumi (vacāku vakari, informatīvie pasākumi, skolas svētki u.c.) un arī pašiem jāmeklē sadarbības iespējas ar skolotājiem, turklāt abām pusēm jāsaglabā cieņa pret otras puses pienākumiem un atbildību.

Agrīnā svešvalodu apguve

Materiāli un ieteikumi skolotājiem