Διάγνωση, προσδιορισμός του γνωστικού επιπέδου και αξιολόγηση

Αν οι εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες θέλουν να κάνουν υπεύθυνα τη δουλειά τους, τότε πρέπει να παρακολουθούν τις γνωστικές διαδικασίες της εκμάθησης ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία, να τις τεκμηριώνουν και να προβληματίζονται διαρκώς γι’ αυτές. Έτσι θα αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού και θα τα βοηθούν να τα αναπτύξουν. Αλλά και οι γονείς και κυρίως τα ίδια τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται όσο το δυνατόν πιο συνειδητά με την ξένη γλώσσα, ώστε σιγά-σιγά να είναι σε θέση να κατευθύνουν τη διαδικασία εκμάθησης μόνα τους και να τη χρησιμοποιούν για τους προσωπικούς τους σκοπούς. περισσότερα ...
Οδηγίες
  • Κατά την εκμάθηση ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία η πρόοδος των μαθητών πρέπει να εξετάζεται πάντα  σε συνάρτηση με τη γνωστική διαδικασία. Το ενδιαφέρον δεν πρέπει να εστιάζεται στις επιδόσεις του μαθητή.
  • Κάθε διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να σχεδιάζεται επιμελώς και να διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Το Portfolio μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διάγνωσης του γνωστικού επιπέδου. Συνιστάται η χρήση του ήδη απ’ το Νηπιαγωγείο και η συνέχισή του στην πρωτοβάθμια και ακολούθως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να δίνει μια συνοπτική γενική εικόνα της γλωσσομάθειας του κατόχου.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

    Υλικό και προτάσεις για καθηγητές Γερμανικών