Diagnoza, mierzenie poziomu umiejętności i ocena

Obserwacja i dokumentacja procesów uczenia się w zakresie wczesnej nauki języków obcych a także stała refleksja nad nimi ma dla wychowawców i nauczycieli duże znaczenie, jeśli chcą w sposób odpowiedzialny asystować dzieciom w procesie uczenia się. Mogą przez to dostrzec skłonności i zainteresowania każdego dziecka i odpowiednio je wspierać. Ale również w przypadku rodziców, a przede wszystkim samych dzieci proces zajmowania się językiem obcym powinien przebiegać możliwie świadomie, żeby mogły one stopniowo sterować własnym uczeniem się i wykorzystywać je do realizacji własnych celów.więcej ...
ZALECENIA:
  • We wczesnej nauce języków obcych postępy uczniów należy postrzegać przede wszystkim w kontekście procesów uczenia się. Należy unikać zbyt silnego skupiania się na wynikach nauki.
  • Każdy proces ewaluacji powinien być zaplanowany starannie, z dużym wyprzedzeniem i być monitorowany.
  • Jako jeden z instrumentów ustalania poziomu umiejętności może zostać wykorzystane Portfolio Językowe. Zaleca się wprowadzenie Portfolio już w przedszkolu i prowadzenie go po zakończeniu okresu nauki w szkole podstawowej także na kolejnym etapie edukacji, aby pokazać ciągłość w biografii ucznia.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Wczesna nauka języków obcych

    Materiały i wskazówki dla nauczycieli