Lasteaia ja algkooli võõrkeeleõpetajad

Lasteaia ja algkooli õpetajatel on varajases võõrkeeleõppes võtmeroll. Nad on peale lapsevanemate lapse kõige olulisemad usaldusisikud ning mõjutavad oluliselt õhkkonda õpikeskkonnas ja lapse elukeskkonna kujundamist. Mida professionaalsem on õpetaja vastavalt varajase võõrkeeleõppe mitmekesistele ja spetsiifilistele nõudmistele, seda paremad on laste õpitulemused.edasi ...
Soovitused:
  • Õpetajad peaksid kindlalt valdama sihtkeele eakohaseid variante.
  • Keeleline repertuaar peaks olema piisav, et suhelda sisuliselt kohaselt, keeleliselt varieeritult ning emotsionaalselt sobivalt  õppetöös olulistel teemadel.
  • Lasteaia- ja algkooliõpetajad peaksid püüdma oma pädevusi intensiivselt ja aktiivselt (edasi) arendada, võimaluse korral ise vastavaid koolitusi korraldades.
  • Õpetajad peaksid enda jaoks lahti mõtestama oma keskse rolli varajases võõrkeeleõppes ning oma ülesannete valdkonna seoses kõigi teiste õpiprotsessis osalejatega, hõlmates ka partnereid väljaspool lasteaeda või algkooli.
  • Lasteaia- ja algkooliõpetajad peaksid otsima ja arendama koostööd lapsevanematega ning neid õpiprotsessi huvides ära kasutama.
  • Õpetajad kannavad vastutust ka oma elukutse arengu ja prestiiži eest. Seepärast peaksid nad iseenda huvides kaasa aitama varajase võõrkeeleõppe staatuse ja atraktiivsuse parandamisele.

Varajane võõrkeeleõpe

Materjalid ja nõuanded õpetajatele