Η εκμάθηση γλωσσών από την άποψη της αναπτυξιακής ψυχολογίας

Ο άνθρωπος,  πριν ακόμη γεννηθεί,  είναι προσανατολισμένος προς τη γλώσσα. Τα βρέφη συντονίζονται υποσυνείδητα με τη μελωδία της γλώσσας που ακούν στο περιβάλλον τους. Οι πρώτες τους προσπάθειες να μιμηθούν φθόγγους αποτελούν επικοινωνιακές πράξεις.

Περίπου από το δεύτερο έτος της ηλικίας τους μαθαίνουν συνειδητά τη γλώσσα. Γλώσσα και σκέψη ταυτίζονται. Το παιδί αποκτά παίζοντας  – με επίκεντρο τον εαυτό του, αλλά σε διαρκή κοινωνική αλληλεπίδραση –  μια εικόνα του κόσμου και μαθαίνει ταυτόχρονα τα πρότυπα και τις συμμετρίες της γλώσσας.

Η περαιτέρω γλωσσική, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξή του εξαρτάται από το κοινωνικό και πολιτιστικό του περιβάλλον,  από το βαθμό που γίνεται αποδεκτό ως άτομο και από το αν το μεταχειρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις ικανότητές του.
Οδηγίες

Ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, μπορούν να διατυπωθούν οι εξής οδηγίες σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εκμάθησης ξένων γλωσσών:
  • Τα παιδιά,  με την απροκατάληπτη στάση και τον αυθορμητισμό τους,  ενθουσιάζονται ιδιαίτερα εύκολα και δέχονται με μεγάλη προθυμία να συμμετάσχουν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες.
  • Πρέπει να εκμεταλλευτεί κανείς τη συνήθως μεγάλη παιδική περιέργεια, την τάση για εξερεύνηση, την προθυμία για μάθηση και την ικανότητα πρόσληψης νέων πληροφοριών και γνώσεων, ώστε τα παιδιά να μάθουν και να πειραματιστούν με πρακτικό τρόπο που απαιτεί την ανάληψη δράσης.
  • Τα παιδιά προσανατολίζονται ως προς το χρόνο και το χώρο στην άμεση πραγματικότητα. Σε ένα περιβάλλον που βρίσκεται έξω από τη γλώσσα-στόχο χρειάζονται κατανοητά ερεθίσματα.
  • Τα παιδιά χρειάζονται εξηγήσεις με συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβουν. Μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία είναι σε θέση να κατανοούν αφηρημένες έννοιες. Για να μαθαίνει λοιπόν ένα παιδί με επιτυχία και η γνώση αυτή να του δίνει χαρά, πρέπει οι μαθησιακές δραστηριότητες και διαδικασίες να συνδέονται με πραγματικές καταστάσεις και να απαιτούν συμμετοχή και δράση.
  • Τα παιδιά μπορούν να συγκεντρωθούν για σύντομο χρονικό διάστημα. Θα έπρεπε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε τη συνήθως καλή παιδική μνήμη με παιγνιώδη τρόπο και να την εξελίξουμε.
  • Τα παιδιά είναι κατά βάση απροκατάληπτα και γι’ αυτό μπορούν πολύ εύκολα να ασχοληθούν με διαπολιτισμικά θέματα.

Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

Υλικό και προτάσεις για καθηγητές Γερμανικών