A nyelvelsajátítás fejlődéslélektani -vonatkozásai

Az ember már születése előtt is a nyelvre van „beprogramozva”. A csecsemők ösztönösen ráhangolódnak a környezetükben beszélt nyelv dallamára. Már az is kommunikatív aktus, ahogyan hangzó-kapcsolatokat imitálnak.

A nyelvelsajátítás kb. a második életévtől kezdve tudatos. Nyelv és gondolkodás egymásra találnak. A gyermek – játékosan önmagát a középpontba állítva, ám mégis állandó társas interakciókban – kialakítja magában a világ képét, miközben elsajátítja a rendszerezés eszközét, a nyelvet.

A gyermek további nyelvi, kognitív és érzelmi fejlődése társadalmi és kulturális helyzetétől függ, ahogyan az is, hogy önálló személyiséget látnak-e benne, akivel szükségleteinek, hajlamainak és képességeinek megfelelően bánnak.
Ajánlás:

A gyermek adott fejlettségi fokának megfelelően az idegennyelv-tanulás folyamatára vonatkozóan a következő ajánlások fogalmazhatók meg:
  • Elfogulatlanságuknál és spontaneitásuknál fogva a gyerekek különösen könnyen fellelkesíthetők valami iránt és játékos tevékenységekre bármikor kaphatók. Az általában nagyfokú gyermeki kíváncsiságot, az arra való törekvést, hogy mindent kifürkésszenek, valamint a gyerekek tanulási és befogadó képességét a gyakorlati, cselekvésorientált tanulásra és kísérletezésre kell felhasználni.
  • Időben és térben a gyerekek a közvetlen valósághoz igazodnak. Nem célnyelvi környezetben egyértelmű, világos impulzusokra van szükségük.
  • A gyermekeknek a megértéshez konkrét szemléltetésre van szükségük. Elvont dolgokat csak egy bizonyos kor elérése után képesek megérteni. A sikeres és az örömteli tanulás szempontjából ennek következtében döntő jelentősége van az adott helyzetekre vonatkozó és cselekvésorientált tanulási impulzusoknak.
  • A gyerekek csak rövid ideig képesek figyelmüket összpontosítani; általában jó emlékezőtehetségükre kell alapozni és azt kell játékosan továbbfejleszteni.
  • A gyermekek alapvető nyitottsága arra ösztönöz, hogy interkulturális témákkal foglalkozzunk.

Korai idegennyelv-tanulás

Tanári segédletek, ötletek, javaslatok