Práva dítěte

Už základní škola by měla děti seznámit s jejich právy podle Úmluvy o právech dítěte, přijaté Organizací spojených národů. Dětem, u nichž se rozvíjí povědomí o jejich vlastních právech, se otevírají rozsáhlé možnosti v jejich bezprostředním společenském kontextu. Základní právo na jazykové vzdělání je zde výchozím bodem pro mnoho dalších práv. Kdo umí číst a psát a dokáže to například i v cizím jazyce nebo dokonce v několika cizích jazycích, naučí se mnohovrstevnatěji komunikovat a snadněji si vybuduje sociální kompetence.

Právo na vzdělání, na osvojování cizího jazyka implikuje podle toho možnost pronikat do cizích kultur, snadněji chápat cizí prvek, rozvíjet zvídavost i toleranci, vydávat se cestami, které by bez jazykových znalost zůstaly zavřené, a tak neomezeně rozvíjet svou vlastní osobnost.

Malé děti nepociťují stud z cizího a přistupují ke zvukům cizího jazyka nepředpojatě. Nemohou se však samy domáhat toho, aby jim byla dána možnost osvojování cizího jazyka, které by bylo v souladu s potřebami dítěte.

Rané osvojování cizího jazyka by mělo všem dětem zaručit v jazykové oblasti tato práva:
  • právo na rané a co nejrozsáhlejší jazykové vzdělání (cílem je rovnost šancí), což zahrnuje jak rozvoj kompetencí v mateřském jazyce resp. v původním jazyce, tak i rozšiřování jazykové výbavy dítěte prostřednictvím raného osvojování cizího jazyka,
  • právo na mezikulturně koncipovaný obsah učení a na možnost mezikulturní komunikace,
  • právo na maximální rozvoj všech schopností, které jsou v dítěti založeny,prostřednictvím jazykové nabídky, což zahrnuje učení všemi smysly k osvojení vědomostí,
  • právo na samostatné jednání a účast na rozhodování v rámci nabídky jazykové výuky,
  • právo dělat beztrestně jazykové chyby,
  • právo dítěte na to, aby bylo akceptováno, a právo na rovné zacházení bez ohledu na původní jazyk, náboženství nebo kulturu.
Doporučení:

Výuka cizího jazyka v raném dětském věku by měla poskytovat co nejvíce praktických příležitostí k cílenému prožívání dětských práv v souladu s věkem žáka a tím k posílení osobnosti dítěte. To zahrnuje nutnost naslouchat dětem, vyzývat je, aby se vyslovily, připouštět jejich otázky a citlivě a opatrně opravovat jejich chyby.

Frühes Fremdsprachenlernen

Materialien und Tipps für LehrerInnen