Δικαιώματα του παιδιού

Ήδη από το Δημοτικό θα έπρεπε τα παιδιά να μαθαίνουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών. Στα παιδιά που ξέρουν ποιά είναι τα δικαιώματά τους, παρουσιάζονται περισσότερες δυνατότητες στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον. Από το βασικό δικαίωμα για γλωσσική εκπαίδευση απορρέουν πολλά επιπλέον δικαιώματα. Όποιος ξέρει να διαβάζει και να γράφει και αυτό π.χ. σε μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες, θα μάθει να επικοινωνεί σε πολλά επίπεδα και αναπτύσσει πιο εύκολα κοινωνικές δεξιότητες.
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν ξένους πολιτισμούς, να κατανοούν ευκολότερα οτιδήποτε ξένο, να αναπτύξουν περιέργεια, αλλά και ανεκτικότητα, να ακολουθήσουν δρόμους που θα ήταν κλειστοί χωρίς τις γλωσσικές γνώσεις κι έτσι να μπορέσουν να αναπτύξουν τη δική τους προσωπικότητα χωρίς περιορισμούς.

Τα μικρά παιδιά δεν ντρέπονται τους ξένους και αντιδρούν χωρίς προκαταλήψεις σε ξένους γλωσσικούς ήχους. Δεν μπορούν όμως να διεκδικήσουν μόνα τους τη δυνατότητα να μάθουν μια ξένη γλώσσα όπως αρμόζει στην ηλικία τους.

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία θα έπρεπε να διασφαλίζει σε όλα τα παιδιά τα παρακάτω δικαιώματα, που αφορούν στο γλωσσικό τομέα:
  • το δικαίωμα για όσο το δυνατόν ευρύτερη γλωσσική παιδεία  σε μικρή ηλικία (με στόχο την ισότητα ευκαιριών). Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει τόσο την ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας ή της γλώσσας καταγωγής, όσο και τη διεύρυνση των γλωσσικών γνώσεων του παιδιού με την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία.
  • το δικαίωμα σε διδακτέα ύλη με διαπολιτισμικό περιεχόμενο, καθώς επίσης τη δυνατότητα για διαπολιτισμική επικοινωνία.
  • το δικαίωμα για τη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων του παιδιού μέσω του γλωσσικού προγράμματος. Αυτό περιλαμβάνει και την πολυαισθητηριακή μάθηση με σκοπό την απόκτηση γνώσης.
  • το δικαίωμα για αυτόνομη δράση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια των προσφερόμενων προγραμμάτων εκμάθησης γλώσσας.
  • το δικαίωμα να κάνουν γλωσσικά λάθη, χωρίς να τιμωρούνται.
  • το δικαίωμα να γίνονται αποδεκτά και να χαίρουν ίσης μεταχείρισης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γλώσσα, η θρησκεία ή ο πολιτισμός της χώρας από την οποία κατάγονται.  
Οδηγία

Τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία θα έπρεπε να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες πρακτικές ευκαιρίες στα παιδιά να βιώσουν μεθοδευμένα τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με την ηλικία τους και να ενισχύσουν έτσι την προσωπικότητα τους. Αυτό σημαίνει, να ακούμε τα παιδιά, να τα προκαλούμε να εκφρασθούν, να επιτρέπουμε τις ερωτήσεις και να διορθώνουμε τα λάθη τους με ευαισθησία και προσοχή.

Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

Υλικό και προτάσεις για καθηγητές Γερμανικών