A gyermekek jogai

A gyerekeket már az általános iskola alsó tagozatán az ENSZ gyermekjogi egyezményének megfelelően meg kell ismertetni jogaikkal. Azon gyermekek előtt, akik tudatában vannak jogaiknak, közvetlen társadalmi kontextusukat illetően átfogó lehetőségek tárulnak fel. A nyelvi képzéshez való alapvető jog számos további jog kiindulópontja. Aki tud írni és olvasni, adott esetben egy vagy több idegen nyelven is, az sokrétűbben tud kommunikálni és könnyebben alakítja ki társadalmi-szociális kompetenciáinak rendszerét.

A tanuláshoz, az idegen nyelv tanulásához való jog ennek megfelelően magába foglalja annak lehetőségét is, hogy az illető idegen kultúrákkal ismerkedhet meg, hogy könnyebben megérti az idegen dolgokat, hogy kíváncsibb és toleránsabb lesz, hogy olyan utakat járjon be, amelyek nyelvismeret nélkül nem nyílnának meg előtte, és ennek köszönhetően saját személyiségét korlátok nélkül kibontakoztathatja.

A kisgyerek nem fél attól, ami idegen, elfogulatlanul közelítenek az idegen nyelv hangzásvilágához. Ám maguk nem tudnak azért küzdeni, hogy biztosítsák nekik az idegen nyelvek koruknak megfelelő elsajátításának lehetőségét.

A korai idegennyelv-tanításnak minden gyermek számára a nyelvi területre vonatkozóan az alábbi jogokat kell biztosítania:
  • a korai és lehetőség szerint átfogó (az esélyegyenlőséget megvalósítani akaró) nyelvi képzéshez való jogot. Ez magába foglalja mind az anyanyelvi kompetenciák, ill. a származási országban beszélt nyelv kompetenciájának fejlesztését, mind pedig a gyermek által beszélt nyelvek számának bővítését a korai idegennyelv-tanítás keretében.
  • a jogot az interkulturálisan kialakított tartalmakhoz valamint az interkulturális kommunikációhoz
  • a gyermek meglévő képességeinek az idegen-nyelvi kínálat általi maximális kibontakoztatásához való jogot. Ez kiterjed a tudás minden érzékszervvel való megszerzésére is
  • jogot az önálló cselekvéshez és az idegen-nyelvi kínálat döntéshozatali folyamatában való részvételhez
  • jogot, hogy a tanuló büntetlenül hibázhat az idegen nyelven
  • a jogot ahhoz, hogy a tanulót elfogadják, és egyenlő bánásmódban részesüljön, származási nyelvétől, vallásától és kultúrájától függetlenül.
Ajánlás:

A korai idegennyelv-oktatásnak lehetőség szerint számos gyakorlati lehetőséget kell kínálnia ahhoz, hogy a tanuló gyermek korának megfelelően célirányosan megélhesse a gyermekek jogait és így erősítse személyiségét. Ez magába foglalja, hogy a gyermeket meghallgatják, hogy arra késztetik, nyilatkozzék meg, hogy szabad kérdeznie, valamint hogy a hibáit finoman és óvatosan javítják.

Korai idegennyelv-tanulás

Tanári segédletek, ötletek, javaslatok