Γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού

Οι επιτυχίες στην εκμάθηση ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία ποικίλουν από παιδί σε παιδί ως προς τη δυναμική τους, ακολουθούν όμως προφανώς συγκεκριμένα μοντέλα. Δεν υπάρχουν βέβαια ακόμη κοινά αποδεκτά συμπεράσματα για την ακριβή σειρά των φάσεων ή επιπέδων γλωσσομάθειας των παιδιών. Η κλίμακα επιπέδων του Piaget βασίζεται σε πολλές εμπειρικές έρευνες, αμφισβητείται όμως σήμερα όπως και άλλα μοντέλα.

Σήμερα είναι βέβαιο, ότι «οι άνθρωποι μπορούν ανά πάσα στιγμή να μάθουν μια ή περισσότερες καινούργιες γλώσσες. Τα πορίσματα όμως της έρευνας εκμάθησης γλωσσών και της έρευνας του εγκεφάλου συνηγορούν υπέρ της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. Είναι αποδεδειγμένο ότι μέχρι την ηλικία των έξι ετών το παιδί μπορεί να μάθει μια δεύτερη γλώσσα με τέλεια προφορά. Μέχρι την εφηβεία αφομοιώνει ευκολότερα το συντακτικό και τη μορφολογία απ’ ότι αργότερα. Από την άλλη πλευρά, πολλοί άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την επιτυχή εκμάθηση των παιδιών. Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται η ποιότητα των διδασκόντων και του διδακτικού υλικού ή η διάρκεια και η ένταση της επαφής με τη γλώσσα.
Οδηγίες
  • Η διαδικασία της εκμάθησης ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη της μητρικής γλώσσας.
  • Κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της γλώσσας πρέπει να προσφέρονται στο παιδί αρκετές ευκαιρίες να εφαρμόζει αυτά που έμαθε σε μια κοινωνική περίσταση ή σε διαδραστική επικοινωνία, π.χ. με τον διδάσκοντα ή τους συμμαθητές του.  
  • Η διαπίστωση ότι η διαδικασία εκμάθησης ξένων γλωσσών ακολουθεί προφανώς ορισμένες φάσεις, μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας για τα λάθη που κάνει το παιδί κατά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας: Τα λάθη είναι βήματα προόδου στην πορεία προς την κατάκτηση της γλώσσας και πρέπει να τα διαχειριζόμαστε με υπομονή και κατανόηση, ως δικαιολογημένα στάδια της γνωστικής  διαδικασίας.
  • Ο εκπαιδευτικός και/ή ο διδάσκοντας θα έπρεπε να θεωρεί τα λάθη  ως σημαντική ένδειξη για το στάδιο της διαδικασίας εκμάθησης της ξένης γλώσσας και να τα χρησιμοποιεί για την περαιτέρω βελτίωση της γλωσσομάθειας του παιδιού.

Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

Υλικό και προτάσεις για καθηγητές Γερμανικών