Přechody

Pro kontinuitu raného osvojování cizího jazyka bývá často problematické rozhraní mezi mateřskou a základní školou.

Důležitým nástrojem k vytvoření kontinuity učebního procesu v různých zařízeních je meziinstitucionální koordinace jejich kurikulí pro výuku cizích jazyků. Učitelé na základních školách se musejí u odborných vychovatelek přesně informovat o předchozím obsahu učiva a o konkrétních pracovních krocích, aby bylo možné smysluplně navázat na už existující znalosti cizího jazyka a aby se zabránilo překrývání učiva. Odborní pracovníci v předchozím zařízení musejí odpovídajícím způsobem připravit děti na přechod na další stupeň školy.

Zde jsou nutná kurikulární ustanovení, která by stanovila jasný postup a kontinuitu v osvojování cizího jazyka.
  Doporučení:
  • Kurikula (dobu začátku učení, výběr, rozsah a sled jazyků, vytčené profily absolventů) je nutné přesně vzájemně koordinovat. Pro celý průběh vzdělávání, zaměřeného na rané osvojování cizího jazyka, by měl existovat společný teoretický vzdělávací základ.
  • Minimálně dočasné společné univerzitní vzdělávání vychovatelek a učitelů, jak se o ně pokoušejí v některých zemích, by mohlo přispět ke konzistentnímu vzdělávacímu systému.
  • Instituce by měly přechody plánovat prozíravě a koordinovaně, aby byl zaručen kontinuální proces učení.
  • Měly by být vyvinuty materiály nebo učebnice, přesahující rámec jednotlivých stupňů škol.

  Frühes Fremdsprachenlernen

  Materialien und Tipps für LehrerInnen