Zmiana poziomu edukacji

Dla ciągłości nauki języka obcego przez dzieci przejście z przedszkola do oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej stanowi często problem.

Ważnym instrumentem do zapewnienia ciągłości nauki języka w różnych placówkach jest dostosowanie do siebie programów nauczania różnych instytucji w tym zakresie. Nauczyciele w szkołach podstawowych muszą uzyskać od nauczycieli języków w przedszkolu dokładne informacje na temat realizowanych wcześniej treści kształcenia i konkretnych działań, aby móc w optymalny sposób nawiązać do posiadanej już przez uczniów znajomości języka i uniknąć niepotrzebnych powtórzeń. Tak samo nauczyciele języka w placówkach poprzedzających szkołę podstawową muszą przygotować dzieci do przejścia na następny poziom edukacji.

W tym zakresie potrzebne są uregulowania o charakterze programowym wytyczające w sposób jednoznaczny progresję i ciągłość w zakresie nauki języków obcych.
  ZALECENIA:
  • Programy nauczania (czas rozpoczęcia nauki, wybór, zakres i kolejność języków, egzaminy) powinny być precyzyjnie do siebie dopasowane. Cały tok kształcenia w zakresie wczesnej nauki języków obcych powinien opierać się na wspólnych teoretycznych podstawach z zakresu edukacji18.
  • Do spójności systemu kształcenia mogłoby się przyczynić wspólne, przynajmniej przez pewien okres, kształcenie wychowawców i nauczycieli podczas studiów, tak jak próbuje się to czynić w niektórych krajach19.
  • Aby zagwarantować ciągłość procesu nauki, zmiana poziomu edukacji powinna być zaplanowana przez dane instytucje w sposób przewidujący i uwzględniający wszystkie uczestniczące placówki.
  • Powinny zostać opracowane materiały lub podręczniki wykraczające poza jeden poziom edukacji szkolnej.

  Wczesna nauka języków obcych

  Materiały i wskazówki dla nauczycieli