Média

Média pronikají dnes i do dětského světa. Podle jedné studie je v Německu televize u dětí nejoblíbenějším a nejčastěji používaným médiem, s výrazným odstupem od audiokazet a obrázkových knížek. Média jsou nedílnou součástí světa, ve kterém děti žijí, a zpracovávání mediálních zážitků tvoří důležitou součást získávání zkušeností v raném dětském věku. Média by proto měla mimo vedení mediálně kritických debat hrát také důležitou roli v rané výchově a vzdělávání dětí.více ...
Doporučení:
  • Výběr a použití tradičních i nových médií by měl být založen na cílech, obsahu a metodicko-didaktických principech raného osvojování cizího jazyka.
  • Média je nutné nezávisle na jejich druhu používat v uměřeném rozsahu a uvážlivě. Média by měla podporovat a obohacovat proces učení a neměla by se používat samoúčelně.
  • Používání médií slouží procesu učení jazyka stejně jako mediální výchova a zprostředkování mediální kompetence. Získávání zkušeností s médii by mělo probíhat za doprovodu vychovatelek a učitelů, aby dětem jednak bylo jasné používání médií a jednak aby se děti naučily samy odhadnout, jaký smysl pro ně osobně určitá média mají.
  • Stopy, které děti na základě svých zkušeností s médii vnášejí do výuky (tím, že napodobují určité role, pokoušejí se zpracovat zážitky, povídají si s ostatními dětmi o televizních pořadech apod.), by měli vychovatelky a učitelé rozpoznat, navázat na ně a tyto návaznosti využít pro lepší pochopení procesu dětského učení.
  • Děti rády dělají všechno samy a při používání médií by měly být v touze po aktivní roli podporovány.

    Frühes Fremdsprachenlernen

    Materialien und Tipps für LehrerInnen