ခက္ဆစ္မ်ား

ခက္ဆစ္မ်ား

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

die Ablehnung, die Ablehnungen (ပယ္ခ်ျခင္း၊ ပယ္ခ်ျခင္းမ်ား)
ခိုလႈံခြင့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ဆက္လက္ ေနႏိုင္ သုိ႔မဟုတ္ မေနႏိုင္ဆုိသည္ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက စစ္ေဆးသည္။ ခိုလႈံခြင့္လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း၌ ျငင္းပယ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ပါက ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ပယ္ခ်မႈတစ္ခုကုိ လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။ သက္ဆုိင္ပါက ၎သည္ ဤႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာရမည္။ ပယ္ခ်ခံသည့္ ကိစၥရပ္တြင္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ အႀကံေပး ႐ုံးႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အယူခံဝင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

die Ablöse (ေငြရွင္းျခင္းမ်ား)
အိမ္ခန္းတစ္ခုသုိ႔ သင္ေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပီး ယခင္ အိမ္ငွားက ထုိအိမ္ခန္းတြင္ ပရိေဘာဂမ်ား ထားခဲ့လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎တုိ႔အတြက္ သင္ ေငြေပးေခ်ရသည္။ ၎ကုိ ေငြရွင္းျခင္းဟု သိၾကသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဗီ႐ုိကဲ့သုိ႔ေသာ ႀကီးမားၿပီး ေလးလံေသာ ပရိေဘာဂ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ မီးဖုိ သုိ႔မဟုတ္ ေရခဲေသတၱာ ကဲ့သုိ႔ေသာ မီးဖုိေခ်ာင္သုံး ပရိေဘာဂမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။

das Abschiebehindernis, die Abschiebehindernisse (ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းမ်ား)
ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းသည္ ခုိလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ေယာက္အား ၎၏ မူလတုိင္းျပည္သုိ႔ ျပန္မပုိ႔ႏိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း ဥပမာတစ္ခုမွာ အသည္းအသန္ျဖစ္ေသာ နာမက်န္းျဖစ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ မူလတုိင္းျပည္တြင္ စစ္ျဖစ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။
das Heimatland, die Heimatländer: Das ist das Land, aus dem man ursprünglich kommt. Im Pass steht, aus welchem Land man kommt, also in welchem Land man geboren ist und welche Staatsbürgerschaft man hat.


die Abschiebung, die Abschiebungen (ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား)
ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းပယ္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ပါက လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ျငင္းပယ္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေနာက္ဆံုးရက္ မတုိင္မီ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာရန္ တာဝန္ရိွသည္။အကယ္၍ ထိုသူက ဤတာဝန္ဝတၲရားကုိ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္ ၎ကုိ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုသူအား ရဲက ဖမ္းဆီးၿပီး မိမိမူလတိုင္းျပည္ သို႔မဟုတ္ အျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုသုိ႔ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ ျပန္ပို႔လိမ့္မည္။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ၎အား ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသုိ႔ဝင္ေရာက္ျခင္းကုိ ငါးႏွစ္အထိ တားဆီးထားလိမ့္မည္။

der Abschluss, die Abschlüsse (ပညာအရည္အခ်င္း၊ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား)
သင္တန္း၊ အလုပ္သင္ကာလတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ စာေမးပဲြေျဖရန္ လုိအပ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ထုိစာေမးပဲြကုိ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ပညာအရည္အခ်င္းတစ္ခုကုိ ရရွိသည္။ ဂ်ာမဏီတြင္ အရည္အခ်င္း အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ အလုပ္လုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတက္ရန္ ဆႏၵရွိလွ်င္ ပညာအရည္အခ်င္းတစ္ခု လုိအပ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပညာအရည္အခ်င္းတုိင္းသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိ အလုပ္အမ်ိဳးအစားတုိင္းအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ သင္ယူေလ့လာမႈ သင္တန္းတုိင္းအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေစသည္ မဟုတ္ေပ။
die Ausbildung, die Ausbildungen: Bei einer Ausbildung lernt man Wissen und Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich. Man kann eine Ausbildung an einer staatlichen Schule, einer Universität oder einem Unternehmen machen. Am Ende einer Ausbildung muss man eine Prüfung machen. Dann bekommt man einen Abschluss. Die Berufsausbildung ist eine bestimmte Art einer Ausbildung, in der man einen praktischen Beruf erlernt.


die Abschlussprüfung, die Abschlussprüfungen (အတန္းတင္စာေမးပြဲ)
ေလ့လာသင္ယူမႈ သင္႐ုိး သို႔မဟုတ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း အဆုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စာေမးပဲြ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးမႈျဖစ္သည္။ ေပါင္းစည္းသင္တန္းအဆံုးတြင္ “ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား စာေမးပြဲ” (DTZ) ကုိ သင္ ေျဖဆုိရသည္။ ေပါင္းစည္းသင္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဤအတန္းတင္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ပုိမုိသိရွိလုိက BAMF တြင္ ၾကည့္ပါ။

der Allgemeinarzt/die Allgemeinärztin, die Allgemeinärzte (အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္)
က်န္းမာေရး ျပႆနာအားလံုးအတြက္ ဆရာဝန္ျဖစ္သည္။ သင္ ဖ်ားနာေနလွ်င္ GP ထံသို႔ ဦးစြာ သြားေရာက္သည္။ အကယ္၍ သင့္အား GP က မကူညီႏိုင္ပါက သင့္အား အထူးကု ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ထံသို႔ လဲႊေျပာင္းစာ သင့္အတြက္ ေရးေပးသည္။

der Alphabetisierungskurs, die Alphabetisierungskurse (စာတတ္ေျမာက္ေရး သင္တန္း)
စာမေရးႏိုင္ သုိ႔မဟုတ္ မဖတ္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စာတတ္ေျမာက္ေရး သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈပါဝင္ေသာ အထူးေပါင္းစည္းသင္တန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဤေပါင္းစည္းသင္တန္းကုိ စာတတ္ေျမာက္ေရး သင္တန္း ဟုလည္း သိၾကၿပီး ပုံမွန္အားျဖင့္ နာရီေပါင္း ၉၆၀ ၾကာျမင့္သည္။

die Anerkennung, die Anerkennungen (အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား)
ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္လွ်င္ BAMF သည္ မည္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိသည္။
ေလွ်ာက္ထားသူအား ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္း ေပးအပ္ခဲ့ပါက သုိ႔မဟုတ္ ခိုလႈံခြင့္ ရထုိက္ခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါက ၎သည္ ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခုကုိ လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။ ၎ကုိ ကနဦးအေနျဖင့္ သုံးႏွစ္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ဗဟုိအစုိးရ႐ုံးသည္ ဤပါမစ္ကုိ ထပ္မံ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ဤစစ္ေဆးမႈအသစ္အတြင္း ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းလိမ့္မည္ သုိ႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။အကူအပံ့အျဖစ္ အကာအကြယ္ေပးမႈကုိ ရထုိက္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကနဦးအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိသည့္ ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခုကုိ လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။ ခုႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေနာက္ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ျပည့္မီလွ်င္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ေပးႏိုင္သည္။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းတစ္ခု ရွိပါက ေလွ်ာက္ထားသူအား ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။ ၎သည္ အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္ တရားဝင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတစ္ခ်ိန္တြင္ သက္တမ္းတုိးႏိုင္သည္။ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခုကုိ ထုတ္ေပးျခင္းသည္ အကူအပံ့အျဖစ္ အကာအကြယ္ေပးမႈတြင္ အသုံးျပဳသည့္ တူညီေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
die Niederlassungserlaubnis, die Niederlassungserlaubnisse: Wenn man eine Niederlassungserlaubnis hat, darf man in Deutschland für unbefristete Zeit leben und arbeiten. Normalerweise bekommt man die Niederlassungserlaubnis, wenn man seit drei bzw. fünf Jahren eine Aufenthaltserlaubnis hat und wenn man keine Sozialleistungen bekommt. Man muss auch über gute Deutschkenntnisse verfügen und darf keine Vorstrafen haben.
der subsidiäre Schutz: Subsidiären Schutz bekommt man, wenn man keine Asylberechtigung und keine Flüchtlingseigenschaft zugewiesen bekommt. Die Voraussetzung für den subsidiären Schutz ist, dass es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass im Heimatland ein ernsthafter Schaden droht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn im Herkunftsland die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder andere Bedrohung durch willkürliche Gewaltausübung zum Beispiel durch einen internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikt drohen. Subsidiär Schutzberechtigte bekommen eine Aufenthaltsgenehmigung für zunächst ein Jahr.


die Anerkennung ausländischer Abschlüsse (ႏိုင္ငံျခား ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း)
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား သင့္တြင္ ရွိလွ်င္ သင္ လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္မည့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ ဂ်ာမဏီတြင္ မ်ားစြာရွိသည္။ (ဥပမာ ဆရာဝန္၊ ေက်ာင္းဆရာ)။ ဤအသိအမွတ္ျပဳမႈကုိ ေအာင္ျမင္ရရွိရန္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးသည္။ အကယ္၍ ထုိအရည္အခ်င္းသည္ ဂ်ာမန္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ တန္းတူျဖစ္လွ်င္ ဂ်ာမဏီတြင္လည္း ဤအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ ဤအရည္အခ်င္းကုိ အသုံးျပဳရန္ သင့္ကုိ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္။ ပုိမုိသိရွိလုိပါက BAMFသုိ႔မဟုတ္ anerkennung-in-deutschland.de. တြင္ ၾကည့္ပါ။

die Anhörung, die Anhörungen (ၾကားနာျခင္း၊ ၾကားနာျခင္းမ်ား)
ၾကားနာျခင္းသည္ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၏ အေရးအပါဆုံးျဖစ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အေျခခံကုိ ဖဲြ႕စည္းသည္။ ခိုလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ၾကားနာမႈတြင္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၾကားနားျခင္းသည္ လူသိရွင္ၾကား မဟုတ္ေပ။ BAMF ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူတစ္ဦး၊ ေတာင္းဆုိပါက စကားျပန္တစ္ဦး ႏွင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူတစ္ဦး တို႔တက္ေရာက္လိမ့္မည္။ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူသည္ ဥပမာ ေရွ႕ေန သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြ သုိ႔မဟုတ္ အႀကံေပးရံုးမွ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသူသည္ ခိုလႈံခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ေနသူ မျဖစ္ရေပ။ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ပုဂိၢဳလ္ကုိ BAMF တြင္ ႀကိဳတင္ မွတ္ပံုတင္ထားရမည္။ ၾကားနာေနစဥ္တြင္ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူက ၎၏ ဖိႏွိပ္ခံရမႈ ကံၾကမၼာကုိ ရွင္းျပရမည္၊ ဆုိလုိသည္မွာ မူလႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အေရးအပါဆံုးအေနျဖင့္ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူက မိမိမူလႏိုင္ငံ၏ ေယဘုယ် အေျခအေနမ်ားမဟုတ္ဘဲ မိမိပုဂၢိဳလ္ေရးအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရမည္။ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတြင္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား (သတင္းစာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အျခား စာရြက္စာတမ္းမ်ား) ရိွလွွ်င္ ၎တို႔ကုိ ေသခ်ာစြာ ျပသရမည္ျဖစ္သည္။
der Entscheider, die Entscheider: Ein Entscheider ist ein Mitarbeiter des BAMF, der im Asyl- und Ausländerrecht geschult ist. Er überprüft, ob der Asylbewerber die bestimmten Voraussetzungen für die Anerkennung als Asylberechtigter erfüllt.
Es gibt die Möglichkeit, um einen bestimmten Entscheider zu bitten, wenn es zum Beispiel um geschlechtsspezifische Verfolgung, unbegleitete Minderjährige, Traumata etc. geht. Frauen können dann beispielsweise beantragen, von einer weiblichen Person interviewt zu werden.


die Anschlussgebühr, die Anschlussgebühren (ဆက္သြယ္ေရး အဖိုးအခ)
သေဘာတူညီမႈ အစတြင္ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ေပးေခ်ရသည့္ အဖိုးအချဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္ေပးေခ်ၿပီးသည္ႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းကို စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

der Ansprechpartner/die Ansprechpartnerin, die Ansprechpartner (ဆက္သြယ္ရန္ ပုဂၢိဳလ္၊ ဆက္သြယ္ရန္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား)
ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာသည့္အခါ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ေမးျမန္းလုိသည္မ်ား ရွိသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ထုိဆက္သြယ္ရန္ ပုဂၢိဳလ္က အကူအညီ ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အေျခအေန အခ်ိဳ႕အတြက္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အား ခဲြေဝသတ္မွတ္ေပးထားေလ့ရွိသည္။

die Arbeitsagentur, die Arbeitsagenturen (အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီ)
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီက သင့္ကို မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား အားလံုးအတြက္ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင္အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဥပမာ ကုန္က်သည့္ စာရြက္စာတမ္းေၾကး အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရိွႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီရိွသည္။ သင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီကို www.arbeitsagentur.de. တြင္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။
die Bewerbungsunterlagen: Dazu gehören: das Anschreiben, also ein Brief an die Firma. Da steht, warum Sie die Stelle wollen und warum Sie zu der Stelle passen. Dann: ein Foto, Ihr Lebenslauf (eine Tabelle mit Ihren Ausbildungen) und Ihre Zeugnisse.


der Arbeitgeber, die Arbeitgeber (အလုပ္ရွင္)
၎သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎သည္ ထုိကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုုပ္ခန္႔အပ္ေပးထားသူျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္လည္း ဥပမာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကေလး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးအပ္သူမ်ား ကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္ရွင္ျဖစ္ေပသည္။ သင့္တြင္ မိမိကုမၸဏီရွိၿပီး ထုိကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ သင့္တြင္ အလုပ္ရွင္မရွိေပ။

der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer (ဝန္ထမ္း)
သင္သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီဆိုလ်ွင္ သင့္ကို ထိုကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

die Arbeitnehmervertretung, die Arbeitnehmervertretungen (အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အစည္း)
အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ သင္က အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္သည့္အခါတြင္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ထံမွ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္သည္။ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကားေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေပးသည္။ အလုပ္သမားေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ေကာင္စီလည္း ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္သမားေကာင္စီရိွသည္။ ကုမၸဏီႏွင့္မပတ္သက္ဘဲ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႔မ်ားလည္းရိွၾကသည္။

die Arbeitserlaubnis (အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္)
သင္သည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္လုိေသာ္လည္း သင္သည္ ဥေရာပ သမဂၢ(EU) ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ မဟုတ္ေပ။ ထုိအခါ သင္သည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခု လုိအပ္သည္။ EU ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ႐ုိေမးနီးယားႏွင့္ ဘူလ္ေဂးရီးယားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အကုန္အထိအလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခု လုိအပ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ မလုိအပ္ေပ။ ပုိမုိသိလုိပါက www.arbeitsagentur.de တြင္ၾကည့္ပါ။
die Gewerkschaft, die Gewerkschaften: Das sind Organisationen für die Interessen von Arbeitnehmern.
der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer: Sie arbeiten für eine Firma und sind dort angestellt? Dann sind Sie der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin.


die Arbeitsgenehmigung, die Arbeitsgenehmigungen (အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္)
သင္သည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္လုိေသာ္လည္း သင္သည္ ဥေရာပ သမဂၢ(EU) ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ မဟုတ္ေပ။ ထုိအခါ သင္သည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခု လုိအပ္သည္။ EU ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ႐ုိေမးနီးယားႏွင့္ ဘူလ္ေဂးရီးယားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အကုန္အထိအလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခု လုိအပ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ မလုိအပ္ေပ။ ပုိမုိသိလုိပါက www.arbeitsagentur.de တြင္ၾကည့္ပါ။

die Arbeitslosenversicherung, die Arbeitslosenversicherungen (အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံ)
ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္၎၏ အလုပ္ ဆုံး႐ံႈးလွ်င္ ဤအာမခံက ၎၏ လုပ္ခမ်ား/လစာ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ကုိ တစ္ႏွစ္ၾကာ ေပးေခ်သည္။ ဝန္ထမ္းအားလုံးတြင္အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံ အလုိအေလ်ာက္ ရွိၾကသည္။ ေပၚလစီ၏ ကုန္က်စရိတ္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိ အလုပ္ရွင္က က်ခံသည္။
das Gehalt, die Gehälter: Das ist das Geld, das Sie als Angestellter mit einer festen Arbeitsstelle jeden Monat bekommen. Den Lohn bekommen Sie auch, wenn Sie krank sind oder Urlaub haben. Brutto ist der gesamte Lohn. Davon müssen Sie Steuern und Versicherungen zahlen. Der Rest ist netto.
der Lohn, die Löhne: Das ist das Geld, das Sie als Arbeiter mit einer festen Arbeitsstelle jeden Monat bekommen. Den Lohn bekommen Sie auch, wenn Sie krank sind oder Urlaub haben. Brutto ist der gesamte Lohn. Davon müssen Sie Steuern und Versicherungen zahlen. Der Rest ist netto.
die Versicherung, die Versicherungen: Man bezahlt jeden Monat oder jedes Jahr für eine bestimmte Situation Geld an die Versicherung. Damit ist man für diese Situation versichert. Zum Beispiel Krankheit: Sie zahlen jeden Monat Geld in die Krankenversicherung. Dann werden Sie krank und müssen zum Arzt. In dieser Situation zahlt die Krankenversicherung für den Arzt und nicht Sie selbst.


die Arbeitsunfähigkeit (အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရိွျခင္း)
သင္ အလုပ္ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။ ဥပမာ သင္ နာမက်န္းလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆမႈတစ္ခု ၿပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္သည္။

das Arbeitsverbot, die Arbeitsverbote (အလုပ္ကုိ တားျမစ္ျခင္း၊ အလုပ္ကုိ တားျမစ္ျခင္းမ်ား)
အလုပ္ကုိ တားျမစ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကုိ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ကာလအပိုင္းအျခားအထိ အလုပ္လုပ္ရန္ ခြင့္မျပဳျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ ၎ကုိ ေနထုိင္မႈ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (ဥပမာ ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ သည္းခံျခင္း)
die Aufenthaltsgestattung, die Aufenthaltsgestattungen: Die Aufenthaltsgestattung bescheinigt dem Antragsteller, dass er sich für die Dauer des Asylverfahrens legal in Deutschland aufhält. Die Aufenthaltsgestattung ist kein Aufenthaltstitel und keine Aufenthaltserlaubnis. Es gibt im Vergleich dazu Einschränkungen.
die Duldung, die Duldungen: Die Duldung ist eine Bescheinigung darüber, dass ein Flüchtling kein Aufenthaltsrecht bekommen hat, aber vorerst nicht abgeschoben werden kann. Eine Duldung bekommt man, wenn man Deutschland eigentlich verlassen muss, aber bestimmte Gründe vorerst dagegen sprechen. Das passiert zum Beispiel, wenn der Pass fehlt, wenn man krank ist oder wenn man in ein Kriegsgebiet zurückreisen muss. Die Abschiebung kann dann zu einem späteren Zeitpunkt vollzogen werden, wenn die Gründe für die Duldung wegfallen.


der Arbeitsvertrag, die Arbeitsverträge (အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း စာခ်ဳပ္)
သင့္အား အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရလွ်င္ သင့္အား အလုုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းစာခ်ဳပ္တစ္ခုကို ေပးအပ္လိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္၌ သင့္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စည္းမ်ဥ္မ်ားအားလုံး ပါဝင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အလုပ္သည္ မည္သည့္ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားကုိ အက်ံဳးဝင္သနည္း။ သင့္ကုိ လစာ မည္မွ် ေပးမည္နည္း။ ရက္သတၲပတ္လွ်င္ နာရီေပါင္း မည္မွ် သင္ အလုပ္လုပ္ရမည္နည္း။ အားလပ္ရက္ မည္မွ် သင္ရရွိမည္နည္း။ ထုိသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ သင္ႏွင့္ သင့္အလုပ္ရွင္က လက္မွတ္ေရးထုိးရသည္။

das Asyl, die Asyle (ခိုလႈံခြင့္၊ ခိုလႈံခြင့္မ်ား)
ခိုလံႈခြင့္ဆိုသည္မွာ ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားကို ယာယီေနထိုင္ခြင့္ ေပးျခင္း ႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

der Asylantrag, die Asylanträge (ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား)
တိုင္းတစ္ပါးသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ အကာအကြယ္ေပးမႈ ရရိွလိုပါက ခိုလႈံေနထိုင္ခြင့္ ေလ်ွာက္လႊာတစ္ေစာင္ကုိ တင္သြင္းရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ေလ်ွာက္ထားျခင္းကို ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအတြင္းမွသာျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ထုိခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ဂ်ာမန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ဗဟိုအစုိးရ ေအဂ်င္စီ (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF)၌ လူကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုခရီးသြားလာေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဒုကၡသည္ အဆင့္အတန္းအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ဤအခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးလိမ့္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ။ ၎သည္ ၾကားနာျခင္းတစ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။ ၾကားနာမႈၿပီးေနာက္ BAMF က ေလွ်ာက္လႊာကို စစ္ေဆးၿပီး ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္ခံသင့္/မသင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ျခြင္းခ်က္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားျခင္းကို စာျဖင့္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။
die Anhörung, die Anhörungen: Die Anhörung ist der wichtigste Termin im Asylverfahren. Sie ist die Grundlage für die Entscheidung über den Asylantrag. Zu der Anhörung muss der Antragsteller persönlich erscheinen. Die Anhörung ist nicht öffentlich. Es ist noch ein Entscheider vom BAMF anwesend, ein Dolmetscher und, wenn man möchte, ein Beistand. Dieser Beistand kann zum Beispiel ein Anwalt, ein Freund oder jemand von einer Beratungsstelle sein, aber niemand, der selbst im Asylverfahren ist. Der Beistand muss vorher beim BAMF angemeldet werden.
Bei der Anhörung erzählt der Antragsteller von seinem Verfolgungsschicksal, also warum er aus seinem Heimatland fliehen musste. Dabei ist vor allem wichtig, dass das persönliche Schicksal geschildert wird und nicht die allgemeine Situation im Herkunftsland. Wenn man Beweise hat (Zeitungsartikel, Fotos, sonstige Dokumente), sollte man sie auf jeden Fall zeigen.
der Flüchtling, die Flüchtlinge: Ein Flüchtling im rechtlichen Sinn ist jemand, der sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb seines Herkunftslandes befindet, dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder will. Umgangssprachlich wird in Deutschland aber jeder Asylantragsteller Flüchtling genannt.


der Asylberechtigte, die Asylberechtigten (ခုိလႈံခြင့္ ရထုိက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ ခုိလႈံခြင့္ ရထုိက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား)
ခုိလႈံခြင့္ ရထုိက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကုိ BAMF က ခုိလႈံခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ခုိလႈံခြင့္ ရထုိက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အတြက္သုံးႏွစ္ၾကာ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္တစ္ခုကုိ ကနဦးတြင္ ထုတ္ေပးလိမ့္မည္။

der Asylbescheid, die Asylbescheide (ခိုလံႈခြင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ၊ ခိုလံႈခြင့္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား)
ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခိုလံႈခြင့္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနထိုင္မႈ အဆင့္အတန္းကိုထိုအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ပံုႏိွပ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားျဖင့္ ျဖစ္သည္။

der Asylbewerber, die Asylbewerber (ခိုလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၊ ခိုလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား)
ခိုလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူဆုိသည္မွာ ခိုလံႈေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ တင္ထားသည့္ ပုဂိၢဳလ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ဆိုလိုသည္။

das Asylverfahren, die Asylverfahren (ခိုလႈံခြင့္လုပ္ငန္းစဥ္၊ခိုလႈံခြင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား)
ခိုလံႈခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ခိုလံႈခြင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေလွ်ာက္လႊာ၌ ေနထိုင္ခြင့္ရရိွရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားျခင္းရွိမရွိ၊ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက မိမိတို႔၏ မူလတိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ စသည္ျဖင့္ အကဲျဖတ္စိစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
das Herkunftsland, die Herkunftsländer: Das ist das Land, aus dem man ursprünglich kommt. Im Pass steht, aus welchem Land man kommt, also in welchem Land man geboren ist und welche Staatsbürgerschaft man hat.


die Ausreise, die Ausreise (ထြက္ခြာျခင္း၊ ထြက္ခြာျခင္းမ်ား)
ထြက္ခြာျခင္းဆုိသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွ ထြက္ခြာျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ထြက္ခြာျခင္းကုိ အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္ရသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ တုိင္းျပည္မွ မထြက္ခြာေပ။ အတင္းအက်ပ္ထြက္ခြာေစျခင္း ဥပမာတစ္ခုမွာ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

das Attest, die Atteste (ေဆးလက္မွတ္)
သင္ နာမက်န္းျဖစ္ကာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ ျဖစ္ေနပါသလား။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ သင့္အလုပ္ရွင္အတြက္ ေဆးလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ လုိအပ္သည္။၎သည္ သင့္ ဆရာဝန္က သင့္အား ေပးအပ္သည့္ စာတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္။သင္သည္ နာမက်န္းျဖစ္ကာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုိစာက ေဖာ္ျပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းအတြက္ ေဆးလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ လုိအပ္သည္။

die Aufenthaltserlaubnis, die Aufenthaltserlaubnisse (ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္၊ ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္မ်ား)
ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခုျဖင့္ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ဂ်ာမဏီတြင္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ကာလအပုိင္းအျခားတစ္ခုအထိ ဆက္ေနႏိုင္ၾကသည္။ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူအား အကာအကြယ္ေပးမႈ အဆင့္အတန္း ေပးအပ္သလားဆုိသည့္အေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ ေျပာင္းလဲ လိမ့္မည္။ ၎သည္ ထုိ႔ေနာက္တြင္ သုံးႏွစ္ၾကာ တရားဝင္သည္။ အကူအပံ့ အကာအကြယ္ေပးမႈကုိ ရထုိက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကနဦးအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိသည့္ ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခုကုိ လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းကုိ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းအား ေသခ်ာေစခဲ့လွ်င္လည္း ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အသုံးျပဳသည္။ ေနထုိင္ခြင့္ ပါမစ္တစ္ခုျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားရွိသည္။
die Anerkennung, die Anerkennungen: Bei einer positiven Entscheidung über den Asylantrag gibt es verschiedene Möglichkeiten, über die das BAMF entscheiden kann.
Wird dem Antragsteller die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen oder eine Asylberechtigung anerkannt, bekommt er eine Aufenthaltserlaubnis. Diese ist zunächst auf drei Jahre befristet. Danach kann das Bundesamt die Erlaubnis erneut prüfen. Bei der erneuten Prüfung wird die Aufenthaltserlaubnis entweder zurückgenommen, oder es wird eine Niederlassungserlaubnis erteilt. Wer als subsidiär schutzberechtigt anerkannt wird, bekommt eine Aufenthaltserlaubnis, die zunächst ein Jahr gültig ist. Danach kann sie jeweils für zwei Jahre verlängert werden. Nach sieben Jahren kann unter Erfüllung bestimmter Voraussetzungen eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden.
Wenn ein Abschiebungsverbot besteht, wird dem Antragsteller eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Diese ist mindestens ein Jahr gültig und kann danach wieder verlängert werden. Die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis ist unter denselben Voraussetzungen möglich wie beim subsidiären Schutz.
der Asylberechtigte, die Asylberechtigten: Ein Asylberechtigter wurde im Asylverfahren vom BAMF anerkannt. Als Asylberechtigter bekommt man zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre.


die Aufenthaltsgestattung, die Aufenthaltsgestattungen (ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္၊ ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္မ်ား)
ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္က ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ခုိလႈံခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ကာလအတြက္တရားဝင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ခံေပးသည္။ ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္သည္ ေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္တစ္ခု မဟုတ္ေပ။ ဤအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္။

der Aufenthaltstitel, die Aufenthaltstitel (ေနထုိင္မႈ ပါမစ္)
ေနထုိင္မႈ ပါမစ္တြင္ ဥပမာ ဂ်ာမဏီတြင္ သင့္အား မည္မွ်ၾကာၾကာ ေနထုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အား ဂ်ာမဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ျပဳသည္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။သင့္တြင္ေနထုိင္မႈ ပါမစ္တစ္ခုရွိလွ်င္ သင္သည္ ဂ်ာမဏီတြင္ တရားဝင္ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဗီဇာအသြင္တစ္မ်ိဳးလည္း ေဆာင္သည္။

der Aufenthaltsstatus (ေနထုိင္မႈ အဆင့္အတန္း)
ေနထုိင္မႈ အဆင့္အတန္းသည္ဥပမာ ဂ်ာမဏီတြင္ သင့္အား မည္မွ်ၾကာၾကာ ေနထုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အား ဂ်ာမဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ျပဳသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းကမ္းထိန္းေပးသည္။ သင့္တြင္ေနထုိင္မႈ အဆင့္အတန္းတစ္ခုရွိလွ်င္ သင္သည္ ဂ်ာမဏီတြင္ တရားဝင္ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

die Aufnahmeeinrichtung, die Aufnahmeeinrichtungen (လက္ခံစခန္း၊ လက္ခံစခန္းမ်ား)
ကနဦး လက္ခံစခန္းကုိ ၾကည့္ပါ။

လက္ခံစခန္း (ဒုကၡသည္ ေနရာထုိင္ခင္း ဟုလည္းေခၚ) သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကနဦး ေနရာထုိင္ခင္းေပးအပ္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ လက္ခံစခန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာထုိင္ခင္းသည္ တစ္ဦးထက္ ပုိမုိမ်ားျပားေသာသူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ အခန္းတစ္ခန္း၌ မွ်ေဝေနထုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တုိက္ခန္းတစ္ခုကုိ ေပးအပ္သည္။
die Erstaufnahmeeinrichtung, die Erstaufnahmeeinrichtungen: Jedes der 16 Bundesländer in Deutschland hat eine oder mehrere Erstaufnahmeeinrichtungen. Dort werden Menschen untergebracht und versorgt, die neu nach Deutschland gekommen sind und hier einen Asylantrag stellen möchten (außer minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge). Diese Unterbringung ist nicht freiwillig. In den Erstaufnahmeeinrichtungen wird man zuerst registriert, das heißt, die Personalien werden aufgenommen. Dies ist aber noch nicht die Asylantragstellung.


die Ausbildung, die Ausbildungen (အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္း)
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းတြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ နယ္ပယ္၌ အသိပညာႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ရရွိၾကသည္။ အစုိးရေက်ာင္း၊ တကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္း တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ စာေမးပဲြတစ္ခု ေျဖဆုိရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ အရည္အခ်င္းတစ္ခုကုိ ရရွိသည္။ အလုပ္သင္ျခင္းသည္ အထူးသင္တန္း အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ လက္ေတြ႕အလုပ္အကုိင္ကုိ သင္ယူ ေလ့လာသည္။

das Ausländeramt, die Ausländerämter (လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အာဏာပုိင္)
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး (Ausländeramt)ဟုလည္း သိရိွၾကသည္။ ဤ႐ုံးသည္ ဂ်ာမဏီသို႔ ပထမဆုံး သင္ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာသည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးလုနီးပါျဖစ္ေနၿပီး သက္တမ္းတိုးလိုသည့္အခါတြင္လည္း ဤ႐ုံးသို႔ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားက သင့္အား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး တည္ေနရာကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္သည္။

die Ausländerbehörde, die Ausländerbehörden (လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး)
လူဝင္မူႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပုိင္ (Ausländeramt) ဟုလည္းသိရိွၾကသည္။ ဤ႐ုံးသည္ ဂ်ာမဏီသို႔ ပထမဆုံး သင္ေရာက္ရိွခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ သင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာသည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးလုနီးပါျဖစ္ေနၿပီး သက္တမ္းတိုးလိုသည့္အခါတြင္လည္း ဤ႐ုံးသို႔ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားက သင့္အား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး တည္ေနရာကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္သည္။

das Auswärtige Amt (ႏိုင္ငံျခားေရးရံုး)
Außenministerium ဟုလည္း သိၾကသည္။ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံျခားေရးရံုးသည္ အစိုးရ၏ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သည္။ ၎၏တာဝန္မွာ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံျခားေရး ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၎သည္ အျခားျပည္နယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္။ ဂ်ာမဏီသို႔ ခရီးသြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားေရးရံုးမွလည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏိုင္သည္။

der Ausweis, die Ausweise (သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္း)
ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ သင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကို အတည္ျပဳေပးသည္။ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ား၏ ဥပမာမ်ားမွာ သင့္ မွတ္ပံုတင္ကတ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သည္လည္း သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။B

der Bankeinzug (ဘဏ္စာရင္းမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူျခင္း)
တစ္စုံတစ္ရာကုိ သင့္ဘဏ္စာရင္းမွ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူလွ်င္ ပစၥည္းေရာင္းသူသည္ ပစၥည္းတန္ဖိုးကို သင္၏ ဘဏ္စာရင္းထဲမွ ႏုတ္ယူႏိုင္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ၎ကုိ သင့္ဘဏ္စာရင္းမွ ေငြထုတ္ယူရန္ သင္ ခြင့္ျပဳေပးလုိက္သည္။ သင့္ဘဏ္စာရင္းကို ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္တစ္ခုတြင္ ဖြင့္ထားျခင္းျဖစ္ပါက ထုိသုိ႔ ဝယ္ယူမႈအတြက္ အကုန္အက် မရွိပါ။ သင္ အြန္လိုင္းေပၚမွ ပစၥည္းမ်ား မွာယူ၍ တိုက္ရိုက္ဝယ္ယူလွ်င္လည္း ဘဏ္စာရင္းမွ တိုက္ရိုက္ေငြေပးေခ်ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အာမခံေၾကး ႏွင့္ လစဥ္ေပးေခ်မႈမ်ား (လွ်ပ္စစ္/ဓာတ္ေငြ႔၊ ဖုန္း/အင္တာနက္ခမ်ား) အတြက္လည္း သင္ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အာမခံကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ေရ၊မီတာ၊လွ်ပ္စစ္ ဝန္ေဆာင္မူေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား သင့္ဘဏ္စာရင္းမွ ကုန္က်စရိတ္အား လစဥ္ ျဖတ္ေတာက္ခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

die Behörde, die Behörden (အစိုးရ ေအဂ်င္စီ/ အစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ား)
အစိုးရ ေအဂ်င္စီသည္ ဥပေဒတြင္ေဖာ္ျပပါရိွေသာ တာဝန္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရသည့္ အစုိးရ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ၎သည္ ႏိုင္ငံ့ေရးရာမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသည္။

der Benutzername, die Benutzernamen (အသုံးျပဳသူအမည္)
သင္သည္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးကုိ အသုံးျပဳေသာအခါ သင္မွတ္ပုံတင္သည့္ အမည္ျဖစ္သည္။

das Bargeld (ေငြသား)
ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ အေၾကြေစ့မ်ားသည္ ေငြသားမ်ားျဖစ္သည္။ သင္အေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။

die Beglaubigung, beglaubigen (အေထာက္အထားျပျခင္း၊ အေထာက္အထားျပရန္)
တရားဝင္အဖြဲ႕စည္းတစ္ရပ္က စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး ၎တုိ႔သည္ စစ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ တံဆိပ္ႏွိပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

die Beratung (အႀကံဥာဏ္)
အႀကံေပးခ်ိန္တစ္ခု၌ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားထံမွ အကူအညီကို ရယူႏိုင္သည္။ ပိုမိုသိရိွရန္ အကူအညီရယူျခင္းတြင္ ၾကည့္ပါ။.

der Bereitschaftsdienst, die Bereitschaftsdienste, der ärztliche Bereitschaftsdienst (အရန္သင့္ ေဆးကုသေရး ဝန္ေဆာင္မႈ)
ညေနပုိင္း၊ ညအခ်ိန္ သုိ႔မဟုတ္ စေန၊ တနဂၤေႏြကဲ့သုိ႔ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ သင္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္လုိအပ္ပါသလား။ လုိအပ္ပါက အရန္သင့္ ေဆးကုေရး ဝန္ေဆာင္မႈကုိ သင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဖုန္းနံပါတ္ ၁၁၆၁၁၇ ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ဤနံပါတ္ကုိ အသုံးမျပဳပါႏွင့္၊ ၁၁၂ ျဖင့္ လူနာတင္ယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ ၎သည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

die Berufsausbildung (အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း)
၎သည္ သင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္တစ္ခုကုိ သင္ယူေသာအခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ စီးပြားေရးေက်ာင္းႏွင့္ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းရွိသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္းသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၂ ႏွစ္ ႏွင့္ ၃.၅ ႏွစ္ အၾကား ၾကာျမင့္တတ္သည္။ ၎သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ အျပင္ သင္၏ ေက်ာင္းၿပီးဆုံး ပညာအရည္အခ်င္း အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။ သင့္တြင္ Abitur ရွိလွ်င္ သင္တန္း သင္႐ုိးသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အနည္းငယ္ ပုိတုိႏိုင္သည္။
die Berufsschule, die Berufsschulen: Die Berufsschule ist Teil von einer Berufsausbildung. Hier lernt man fachliche Inhalte für den Beruf, aber auch Inhalte aus anderen Bereichen. Man hat 8 bis 12 Unterrichtsstunden pro Woche. Die anderen Tage arbeitet man in einer Firma. Oder man hat Blockunterricht: Man ist ein paar Wochen in der Berufsschule, dann arbeitet man wieder ein paar Wochen in der Firma. Für manche Berufe geht man erst ein Jahr in eine Berufsschule und sucht dann einen Ausbildungsplatz in einer Firma. Die Berufsschule kostet nichts. Wie in einer normalen Schule bezahlt man nur das Material.


das Berufsinformationszentrum (BIZ) (အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္ အႀကံေပးဌာန)
ဤဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကုိင္ သြင္ျပင္လကၡဏာအားလုံးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံေပးသည္။ www.arbeitsagentur.de တြင္ ၾကည့္ပါ။

die Berufsoberschule, die Berufsoberschulen (အထူးျပဳ ပညာရပ္သင္ေက်ာင္း)
သင္သည္ ဤေက်ာင္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ ေက်ာင္းထြက္ ပညာအရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ကုိ သင္ယူႏိုင္သည္။ သင္၏ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အထူးျပဳ ပညာရပ္သင္ေက်ာင္းတစ္ခုကုိ သင္ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

die Berufsschule, die Berufsschulen (စီးပြားေရးေက်ာင္း)
စီးပြားေရးေက်ာင္းသည္ သက္ေမြးပညာသင္တန္း လကၡဏာ သြင္ျပင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးေက်ာင္းမ်ား၌ သင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အထူးသင္ရိုးမ်ားအျပင္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားမွ ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ပတ္လွ်င္ သင္ခန္းစာ ၈ ခု မွ ၁၂ ခုအထိ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ က်န္ရိွသည့္အခ်ိန္မ်ား၌ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္ဆင္းရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ တက္ေရာက္ၿပီး ေနာက္အပတ္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ဆင္းႏိုင္သည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ အလုပ္သင္အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးသင္တန္းသည္ ပံုမွန္စာသင္ေက်ာင္းကဲ့သုိ႔ပင္ စာအုပ္စာတမ္းဖိုးမ်ားမွ လြဲ၍ သင္ၾကားစရိတ္အခမဲ့ျဖစ္သည္။
die Berufsausbildung: Hier lernt man einen Beruf. Die Berufsausbildung hat meistens zwei Teile: Die Berufsschule und die Arbeit in einer Firma. Eine Berufsausbildung dauert meistens zwischen 2 und 3,5 Jahren. Das kommt auf den Beruf an, aber auch auf den Schulabschluss. Mit dem Abitur ist die Ausbildungszeit oft kürzer.


die Bewerbung, die Bewerbungen (အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း)
သင္သည္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားလိုသည္ဆိုပါက အလုပ္ေလ်ွာက္လႊာတစ္ခုကို ေရးသားရမည္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ေပးပုိ႔ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ၊ သင့္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ဓာတ္ပံု ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းအေထာက္အထားမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ သင္၏ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ ေကာင္းမြန္သည္ဆိုပါက အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၏ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပိုမိုသိရိွလိုပါက အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အင္ဂ်င္စီမ်ား၌ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္သည္။
das Zeugnis, die Zeugnisse: Ein Zeugnis ist ein Teil der Bewerbungsunterlagen, wenn Sie eine Arbeitsstelle suchen. Es gibt Arbeitszeugnisse: Darin steht etwas über Ihre letzte Arbeit. Und es gibt Schul- und Hochschulzeugnisse: offizielle Dokumente von Ihrer Schule oder Hochschule. Zeugnisse aus Ihrem Heimatland müssen Sie übersetzen und beglaubigen lassen.
das Vorstellungsgespräch, die Vorstellungsgespräche: Sie haben sich auf eine Stelle beworben? Der Arbeitgeber findet Ihre Bewerbung interessant? Dann möchte er Sie kennenlernen und mehr über Sie wissen. Er lädt Sie zu einem Gespräch ein. Das ist das Vorstellungsgespräch. Allgemeine Informationen über ein Vorstellungsgespräch bekommen Sie in der Arbeitsagentur/beim Job-Center.
der Arbeitgeber, die Arbeitgeber: Das ist zum Beispiel eine Firma. Sie ist Arbeitgeber für die Angestellten. Auch der Staat ist ein Arbeitgeber, zum Beispiel für Lehrer oder Erzieher. Sie haben eine eigene Firma und arbeiten dort? Dann haben Sie keinen Arbeitgeber.


die Bewerbungsunterlagen (အလုပ္ေလွ်ာက္ရန္လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား)
၎တြင္ ေပးပုိ႔ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီထံသို႔ စာတစ္ေစာင္ ပါ၀င္သည္။ သင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအလုပ္ကုိ ရလိုေၾကာင္းႏွင့္ သင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအလုပ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ထုိစာကေျပာျပသည္။ ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပုံ၊ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ (သင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဇယားတစ္ေစာင္) ႏွင့္ သင္၏ တရားဝင္ အေထာက္အထား လက္မွတ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
das Zeugnis, die Zeugnisse: Ein Zeugnis ist ein Teil der Bewerbungsunterlagen, wenn Sie eine Arbeitsstelle suchen. Es gibt Arbeitszeugnisse: Darin steht etwas über Ihre letzte Arbeit. Und es gibt Schul- und Hochschulzeugnisse: offizielle Dokumente von Ihrer Schule oder Hochschule. Zeugnisse aus Ihrem Heimatland müssen Sie übersetzen und beglaubigen lassen.


die Botschaft, die Botschaften (သံရံုး)
သံရံုးသည္ ေကာင္စစ္ဝန္ရံုးမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ၎သည္ အျခားေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမဏီသံရံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ www.diplo.de.ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပုိမုိသိရွိႏိုင္သည္။

die Broschüre, die Broschüren (လက္ကမ္းစာေစာင္)
သင္ႏွင့္အတူ ယူေဆာင္သြားႏိုင္ရန္ စာရြက္ေပၚတြင္ ရိုက္ႏိွပ္ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။

das Bundesland, die Bundesländer(ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္မ်ား)
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံကို ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္(Bundesländer) ၁၆ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္တစ္ခုသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဘာဗာရီးယား၊ ဟီစီ သုိ႔မဟုတ္ ေျမာက္ ရိုင္ဝစ္ဖာလိယာ တို႔ကဲ့သို႔ အေတာ္အသင့္ ႀကီးမားေသာ ဧရိယာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား ကုိယ္တုိင္သည္လည္း ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည္၊ ဥပမာ ဘာလင္ သုိ႔မဟုတ္ ဟမ္းဘက္။ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရ (Landesregierung) ႏွင့္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ (Landtag) တို႔ရိွသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးပါဆံုးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ဂ်ာမဏီတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အစိုးရက ခ်မွတ္သည္။

der Bundestag (ဂ်ာမန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕)
Bundestagသည္ ဂ်ာမန္လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ မည္သည့္ ပါတီမ်ားသည္ ပါဝင္ေနသနည္း။ ၎ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူက ဆံုးျဖတ္သည္။

brutto (စုစုေပါင္းလုပ္အားခ)
အားလုံးေပါင္းလုပ္အားခ/လစာ ဆိုသည္မွာ စုစုေပါင္း ပမာဏျဖစ္သည္။ ထိုအထဲမွ အာမခံေၾကးႏွင့္ အခြန္ခမ်ားကုိ သင္ ေပးေဆာင္ရမည္။ က်န္ရိွသည့္ ပမာဏသည္ အသားတင္ ပမာဏျဖစ္သည္။

das Bußgeld, die Bußgelder (ျပစ္ဒဏ္ေၾကး)
သင္သည္ မီးနီကိုျဖတ္ေလွ်ာက္မိသည္ ဆုိပါစုိ႔ သို႔မဟုတ္ လူသြားလမ္းေပၚတြင္ စက္ဘီးစီးမိသည္ ဆုိပါစုိ႔ သို႔မဟုတ္ အရက္ေသာက္ၿပီး ကားေမာင္းမိသည္ ဆိုပါစုိ႔။ ရဲက သင့္ကုိဖမ္းမိလွ်င္ သင္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရလိမ့္မည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပစ္ဒဏ္ေၾကးသည္ ၅ ယူရို သို႔မဟုတ္ ၁၀ ယူရိုသာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ထုိထက္ အမ်ားႀကီးပုိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင့္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ကုိပင္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ကားေမာင္းရန္ သင့္အား ခြင့္မျပဳဟု ဆုိလုိသည္။D

der Dauerauftrag, die Daueraufträge (ပုံေသညႊန္ၾကားခ်က္)
ပုံေသၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဘဏ္ေငြလႊဲမႈ သီးျခားပုံစံတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္သည္ ပုံေသၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ အိမ္ငွားခကုိ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။ ေန႔စဲြကုိ သင္က အတိအက် သတ္မွတ္ေပး(ဥပမာ ထုိလ၏ ပထမဆုံးရက္) ၿပီး ၎တုိ႔အား အိမ္ရွင္၏ ဘဏ္စာရင္းကုိ ေပးရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဘဏ္က အိမ္ငွားခကုိ အိမ္ရွင္၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ လစဥ္ ထုိရက္တြင္ အလုိအေလ်ာက္ လႊဲေပးသည္။
die Überweisung, die Überweisungen: Die Bank schickt Geld von einem Konto auf ein anderes Konto. Zum Beispiel bei der Miete für die Wohnung: Das Geld soll direkt von Ihrem Konto auf das Konto vom Vermieter gehen. Das sagen Sie der Bank und die Bank schickt das Geld auf das Konto von Ihrem Vermieter.


die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang/TestDaF (တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား စာေမးပြဲ/ ႏုိင္ငံျခားဘာသာအျဖစ္ ဂ်ာမန္ အတြက္ ဘာသာစကား စာေမးပြဲ)
သင္သည္ တကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ နည္းပညာေကာလိပ္တစ္ခုခုတြင္ ဒီဂရီအဆင့္၌ ပညာသင္ယူလုိလွ်င္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေျပာဆိုတတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဤစာေမးပဲြမ်ားအနက္တစ္ခုခုကုိ ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ ေမြးရပ္ေျမတြင္ ရိွေနစဥ္တြင္လည္း ဤစာေမးပြဲကို မၾကာခဏ ေျဖဆိုႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္ကို www.dsh-germany.com, www.dsh-termin.de und www.testdaf.deတြင္ ၾကည့္ရႈပါ။
die Fachhochschule, die Fachhochschulen: Wie eine Universität, aber eher praktisch orientiert. Es gibt Fachhochschulen für Ingenieurwissenschaft, Wirtschaft, Sozialpädagogik und künstlerische Berufe. Für ein Studium an einer Fachhochschule braucht man normalerweise das Abitur oder das Fachabitur.


der Deutschtest für Zuwanderer (ဝင္ေရာက္အေျခေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား စာေမးပဲြ)
၎သည္ ေပါင္းစည္းသင္တန္းတြင္ ေနာက္ဆံုး စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ ထိုစာေမးပြဲကို ေပါင္းစည္းသင္တန္းအဆံုးတြင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္ဘာသာကုိ အဆင့္ A2 သုိ႔မဟုတ္ B1 အထိ သင္ ေျပာႏုိင္/ေရးႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သက္ေသျပသည္။

das duale System (တြဲယွက္သင္ၾကားစနစ္)
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားအတြက္ တြဲယွက္သင္ၾကားစနစ္ကုိ အသုံးျပဳသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းတြင္ စာေတြ႔ႏွင့္ လက္ေတြ႕ႏွစ္ပုိင္းပါဝင္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမွတစ္ဆင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ လက္ေတြ႕အပုိင္းကုိ သင္ယူရသည္။ ထုိကုမၸဏီတြင္ သင္တန္းသား အျဖစ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၿပီး သင့္အား လစာ/လုပ္ခအနည္းငယ္ ေပးသည္။ စာေတြ႔ကို စီးပြားေရးေက်ာင္းတြင္ သင္ယူရသည္။

das Dublin-Verfahren (Dublin လုပ္ငန္းစဥ္)
Dublinလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို စစ္ေဆးရန္ မည္သည့္ႏိုင္ငံက တာဝန္ရိွေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာေစသည္။ဤေနရာ၌ ခရီးသြားလမ္းေၾကာင္းသည္ အထူးေရးပါလွသည္။ အျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ လက္ေဗြမ်ားကို ေပးအပ္ၿပီးၿပီလား သို႔မဟုတ္ ခိုလႈံခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားၿပီးၿပီလား ဟူေသာ ေမးခြန္းသည္ အေရးပါလွသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္Dublin III လုပ္ငန္းစဥ္အရ ထိုႏိုင္ငံသည္ အတိအက် တာဝန္ရွိၿပီး ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ထုိေနရာ၌သာ စစ္ေဆးလိမ့္မည္။ ထုိခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရမည္ဟု ဆုိလုိသည္။ေနာ္ေဝ၊ အိုင္းစ္လမ္း၊ ဆြစ္ဇာလန္ စေသာ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးသည္ Dublin စနစ္တြင္ ပါဝင္ၾကသည္။
der Asylantrag, die Asylanträge: Wenn man als Ausländer Schutz in Deutschland sucht, muss man einen Asylantrag stellen. Diesen Antrag kann man nur stellen, wenn man sich schon in Deutschland befindet. Der Asylantrag muss in einer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) persönlich gestellt werden. Es werden einige Fragen gestellt, unter anderem zum Reiseweg. Über die Fluchtgründe wird dabei aber noch nicht gesprochen, dafür gibt es die Anhörung. Nach der Anhörung prüft das BAMF den Antrag und entscheidet dann, ob der Flüchtling anerkannt wird oder nicht. In Ausnahmefällen kann der Asylantrag auch schriftlich gestellt werden.


die Duldung, die Duldungen (သည္းခံျခင္း၊ သည္းခံျခင္းမ်ား)
သည္းခံျခင္းသည္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးသည္ ေနထုိင္မႈ အခြင့္အေရးကုိ လက္ခံမရရွိေသာ္လည္း ၎ကုိ ေလာေလာဆယ္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ လက္မွတ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေပ်ာက္ေနလွ်င္၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ နာမက်န္းျဖစ္ေနလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား စစ္ျဖစ္ေနသည့္ ဇုံနယ္ထဲသုိ႔ ျပန္သြားရန္ ျပဌာန္းလွ်င္ ဤကိစၥ ျဖစ္ပ်က္သည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းကုိ သည္းခံျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား မရွိေတာ့ေသာအခါ ေနာက္ပုိင္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အာဏာ တည္ေစႏိုင္သည္။
die Abschiebung, die Abschiebungen: Wird negativ über einen Asylantrag entschieden, ist man verpflichtet, innerhalb der im Ablehnungsbescheid genannten Frist Deutschland zu verlassen. Kommt man dieser Pflicht nicht nach, wird die Ausreisepflicht mit Zwang durchgesetzt. Das bedeutet, dass man von der Polizei abgeholt und zurück in das Herkunftsland bzw. über die Grenze in ein anderes Land gebracht wird. Eine Abschiebung hat zur Folge, dass man bis zu fünfjährige Einreisesperren nach Deutschland bekommt.
E

die EC-Karte, die EC-Karten
သင့္တြင္ အထင္ကရဘဏ္မ်ား/ ေငြစုဘဏ္မ်ား၌ စာရင္းဖြင့္ထားပါက သင့္အား အီးစီကတ္တစ္ခု ေပးအပ္သည္။ အီးစီကတ္အရွည္ေကာက္မွာ အီလက္ထေရာနစ္ေငြသား(Electronic Cash)ျဖစ္သည္။ EC ကတ္ကို အသံုးျပဳလ်က္ စူပါမားကတ္၊ ကုန္တုိက္မ်ားႏွင့္ အထူးသီသန္႔ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည္။ (မုန္႔ဆိုင္၊ အသားဆိုင္ ႏွင့္ ေ႐ြ႕လ်ားအေရာင္းသမားမ်ား) ေစ်းဆိုင္ငယ္မ်ားသည္ ေငြသားကုိသာ လက္ခံသည္။ ေအတီအမ္ စက္မ်ားမွ ေငြထုတ္ယူရန္လည္း အီးစီကတ္ကုိ သင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
die Sparkasse, die Sparkassen: Das ist wie eine Bank. Aber sie ist nicht privat, sondern Teil von einer Gemeinde oder einer Stadt.
das Bargeld: Geldscheine und Münzen sind Bargeld, damit können Sie überall bezahlen.


die Eheberatung, die Eheberatungen (အိမ္ေထာင္ေရးရာ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ အႀကံျပဳမႈ)
သင့္အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ျပႆနာမ်ားရွိပါက အိမ္ေထာင္ေရးရာ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ အႀကံျပဳမႈႏွင့္ မိသားစုေရးရာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးအပ္သည့္ ဌာနတစ္ခုသုိ႔ သင္ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ ၎တုိ႔က သင့္အား ကူညီလိ္မ့္မည္။ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ အႀကံျပဳသူသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ စိတ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ဖက္ ႏွစ္ဦးစလုံးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။ ျပႆနာကုိ အေျဖရွာၿပီး ေျဖရွင္းရန္ လူတုိင္း အတူ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။

die Eheurkunde, die Eheurkunden (လက္ထပ္စာခ်ဳပ္)
သင္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ သင့္အား မွတ္ပုံတင္႐ုံးက မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုကုိ ေပးအပ္လိမ့္မည္။ ၎သည္ သင့္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ ၎အတြက္ ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ “Heiratsurkunde” ႏွင့္ “Eheurkunde”ဟူ၍ စကားလုံး ႏွစ္လုံးရွိသည္။
das Standesamt, die Standesämter: Sie möchten heiraten? Sie bekommen ein Kind? Sie möchten sich scheiden lassen? Dann müssen Sie zum Standesamt in Ihrer Stadt.


die Einbürgerung, einbürgern (ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္း)
သင္သည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကုိ သင္ ရရွိသည္ဟု ဆုိလုိသည္။

die Einrichtung, die Einrichtungen (ျပဌာန္းခ်က္/ျပဌာန္းခ်က္မ်ား)
ေျခာက္လေနထိုင္ၿပီး ေနာက္အက်ဆုံးအေနျဖင့္ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ၎တို႔ ကနဦး လက္ခံစခန္းတြင္ ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ဂ်ာမန္ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္ခ်မွတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ခိုလႈံခြင့္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္ အျခားခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ အိမ္တစ္လုံးထဲတြင္ အတူေနထိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား တုိက္ခန္းတစ္ခု ေပးအပ္ေလ့ရိွသည္။ ၎တို႔သည္ ဤေနရာ၌ ႏိုင္ငံခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးသည္အထိ ဆက္လက္ေနထိုင္ၾကရသည္။ အတိအက်ဆုိရလွ်င္ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ မည္သည့္ေနရာတြင္ ၎တုိ႔ ေနထိုင္လိုသည္ကို ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသးေပ။
der Asylbewerber, die Asylbewerber: Ein Asylbewerber ist jemand, der einen Asylantrag gestellt hat.
das Asylverfahren, die Asylverfahren: Im Asylverfahren wird der Asylantrag geprüft. Das heißt, es wird bewertet, ob die Voraussetzungen für einen Aufenthaltsstatus vorliegen und ob der Antragsteller gegebenenfalls wieder zurück in das Herkunftsland reisen kann.


der Einstufungstest, die Einstufungstests (ဘာသာစကား အဆင့္ ဆန္းစစ္မႈ)
၎သည္ သင္တန္းတစ္ခု မတုိင္မီ ျပဳလုပ္ေသာ စာေမးပဲြတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္မည္မွ် ေတာ္သည္ကုိ ေက်ာင္းက သိျမင္ႏိုင္သည္။ ေပါင္းစည္းသင္တန္းမတုိင္မီ ဤ စာေမးပဲြကုိ သင္ေျဖဆုိရသည္။ ဘာသာစကား ေက်ာင္းသည္ သင္၏ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ စစ္ေဆးသည္။ သင့္ကုိယ္ပုိင္ အဆင့္တြင္ ထုိသင္တန္းကုိ သင္ စတင္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေပါင္းစည္းသင္တန္းအတြက္ သင္ မွတ္ပုံတင္ေသာအခါ ဤ စာေမးပဲြကုိ သင္ေျဖဆုိရသည္။

das Einwohnermeldeamt, die Einwohnermeldeämter (ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္႐ုံး)
ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္လား။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ထုိေနရာတြင္ သင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ သင္သည္ ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္႐ုံးသုိ႔ သြားရသည္။ သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးသည့္ သက္တမ္းမကုန္ေသးေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခု လုိအပ္သည္။

die elektronische Lohnsteuerkarte, die elektronischen Lohnsteuerkarten (အီလက္ထေရာနစ္ ဝင္ေငြခြန္ ကတ္)
သင္ အလုပ္တစ္ခု စတင္ဝင္ေရာက္ေသာအခါ အလုပ္ရွင္အား သင့္အခြန္နံပါတ္ကုိ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုနံပါတ္ကို ဘ႑ာေရးရံုးတြင္ ရယူႏိုင္သည္။ ၎ကုိ အီလက္ထေရာနစ္ ဝင္ေငြခြန္ကတ္ဟုလည္း သိရိွၾကသည္။ သင့္အလုပ္ရွင္က ဤနံပါတ္ကို အသံုးျပဳလ်က္ သင့္အခြန္ကို တြက္ခ်က္သည္။ သင့္လုပ္အားခ/လစာမွ ထုိပမာဏကုိ ျဖတ္ေတာက္ကာ ၎ကုိ ဘ႑ာေရးရံုးသို႔ ေပးေခ်ရသည္။ ဝင္ေငြခြန္ကတ္မ်ားကို ယခင္က စကၠဴသားျဖင့္ ျပဳလုပ္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ အီလက္ထေရာစနစ္ကို အသံုးျပဳလ်က္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။

der Elternabend, die Elternabende (မိဘမ်ား၏ ညေနခင္း)
တစ္ႏွစ္လွ်င္ မိဘမ်ား၏ ညေနခင္း အႀကိမ္မ်ားစြာရွိသည္။ သင္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေရးႀကီး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏိုင္သည္၊ စီစဥ္ထားသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း ခရီးစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ၎အျပင္ သင္သည္ အျခားမိဘမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ႏိုင္သည္။

das Elterngespräch, die Elterngespräche (မိဘအတုိင္ပင္ခံ ေဆြးေႏြးမႈ)
ေက်ာင္းတြင္ ဆရာတစ္ေယာက္ႏွင့္ ခ်ိန္းဆုိမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးသည္ ေက်ာင္းတြင္ မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ၿပီး မည္သုိ႔ ျပဳမူေနေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က သင့္အား ေျပာျပလိမ့္မည္။

die Elternvertretung, die Elternvertretungen (မိဘ ကုိယ္စားလွယ္)
၎တုိ႔သည္ သူငယ္တန္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းႏွင့္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ၾကမည့္ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိဘ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ မိဘမ်ားအားလုံးက ေ႐ြးေကာက္ၾကသည္။ မိဘ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဥပမာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကူညီၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၎တုိ႔သည္ စာသင္ခန္းမ်ားကုိ အသစ္ျပဳျပင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းတြင္ ဥယ်ာဥ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္လည္း ကူညီၾကသည္။
der Kindergarten, die Kindergärten: Die Kinder sind zusammen mit anderen Kindern in einer Gruppe. Es gibt Kinder von 3 bis 6 Jahren im Kindergarten. Die Kinder lernen etwas von den älteren Kindern und von den Erzieherinnen/Erziehern. Die meisten Kindergärten haben auch einen Spielplatz draußen. Ein Kindergarten, in dem die Kinder den ganzen Tag sind, heißt auch Kita.


die Elternzeit (မိဘ ခြင့္)
အၿမဲတမ္း အလုပ္အကုိင္ ရွိၾကသည့္ မိဘမ်ားသည္ မိဘ ခြင့္ကုိ ယူႏိုင္သည္။ ကေလး ၃ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ မိခင္ သုိ႔မဟုတ္ ဖခင္သည္ အိမ္တြင္ ေနႏိုင္ၿပီး ကေလးကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည္။ မိဘႏွစ္ဦးစလုံး မိဘခြင့္ယူရန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၃ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔သည္ ထုိကုမၸဏီသုိ႔ ျပန္လာႏိုင္သည္။ ၎တုိ႔ကုိ ပထမ ၁၂ လအတြင္း မိဘ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးသည္။ ၎သည္ ယခင္ ရရွိသည့္ အသားတင္ လစာ (သင့္အေကာင့္ထဲတြင္ သင္ လက္ခံရရွိသည့္ ေငြ) ၏ ၆၇%ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိကာလေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ မိဘ ခြင့္ကာလအတြင္း ေနာက္ထပ္ လုပ္ခမ်ား/လစာကုိ မေပးေတာ့ေပ။

der Entscheider, die Entscheider (ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူ၊ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ား)
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူဆိုသည္မွာ ခိုလႈံခြင့္ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒပညာရပ္ျဖင့္ သင္တန္းဆင္းထားသည့္ BAMF ၏ ဝန္ထမ္းကို ဆိုလိုသည္။ ခိုလႈံခြင့္ ရထုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္အတြက္ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမူရိွမရိွကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူက စစ္ေဆးသည္။
အေျခအေနသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သီးျခား ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ၊ အေဖာ္မပါေသာ ကေလးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ပတ္သက္လွ်င္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူကုိ ေမတၲာရပ္ခံရန္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ဥပမာ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အမ်ိဳးသမီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

die Erstaufnahmeeinrichtung, die Erstaufnahmeeinrichtungen (ကနဦး လက္ခံရာစခန္း၊ ကနဦး လက္ခံရာစခန္းမ်ား)
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ ၁၆ ခု အနက္တစ္ခုစီတြင္ ကနဦးလက္ခံရာစခန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ ရိွသည္။ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသို႔ စတင္ေရာက္ရိွလာၿပီး ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္ ဆႏၵရိွသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို (ကေလးမ်ားႏွင့္ အေဖာ္မပါေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွလြဲလွ်င္) ေနထိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ဤေနရာထုိင္ခင္းသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မဟုတ္ေပ။ ကနဦးလက္ခံရာစခန္းသည္ စဦး မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳလုပ္သည့္ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအဆင့္၌ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မပါဝင္ေသးေပ။
registrieren, die Registrierung: In der Erstaufnahmeeinrichtung wird man zunächst registriert. Das bedeutet, dass die Personalien aufgenommen werden. Dann wird die sogenannte BüMA (Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender) ausgestellt. Dies ist kein Aufenthaltstitel, sollte aber dennoch immer mitgeführt und bei Kontrollen der Polizei gezeigt werden, weil sie beweist, dass man nicht illegal in Deutschland ist. Damit ist noch kein Asylantrag gestellt. Das passiert erst in der Außenstelle des BAMF.


der Erzieher/die Erzieherin, die Erzieher
Das ist ein Beruf. Man muss dafür eine Ausbildung an einer Fachschule oder Berufsfachschule machen. In der Ausbildung hat man Fächer wie Psychologie, Pädagogik, Gesundheit, Sport und so weiter. Erzieher arbeiten zum Beispiel in einem Kindergarten, in einem Kinderheim (ein Ort für Kinder ohne Eltern) oder beim Jugendamt.
das Jugendamt, die Jugendämter: Das Jugendamt hilft Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern. Es gibt zum Beispiel eine psychologische Beratung bei Problemen in einer Familie. Manchmal sind die Probleme so groß, dass ein Kind nicht mehr in der Familie bleiben kann. Dann sucht das Jugendamt eine andere Familie, die das Kind für einige Zeit zu sich nimmt. Jugendämter haben oft auch Kindergärten/Kitas. In jeder Stadt ist ein Jugendamt.
die Kindertagesstätte (Kita), die Kindertagesstätten (Kitas): Wie ein Kindergarten: Hier können die Kinder den ganzen Tag bleiben, normalerweise bis 16 oder 17 Uhr.


der Ethikunterricht (စာရိတၱနီတိ ပညာေရး)
ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘာသာေရးပညာေရးႏွင့္ စာရိတၱနီတိ ပညာေရးတို႔အၾကား ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္္ၾကသည္။ ဘာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ စာရိတၱနီတိ သင္ခန္းစာမ်ားကို တက္ေရာက္ သင္ယူၾကရသည္။ ဤသုိ႔ တက္ေရာက္ သင္ယူရန္ သင္သည္ ဘာသာတရား အဖြဲဝင္တစ္ဦး အတိအက်ျဖစ္ရန္ မလုိအပ္ေပ။ သင့္အေနျဖင့္ မတူညီေသာ ဘာသာမ်ားႏွင့္ ဒႆနအေၾကာင္းကိုပါ သင္ယူရသည္။
das Bundesland, die Bundesländer: 16 Länder, die Bundesländer, bilden zusammen die Bundesrepublik Deutschland. Ein Bundesland ist normalerweise ein größeres Gebiet, wie Bayern, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Es gibt aber auch Städte, die ein Bundesland sind, zum Beispiel Berlin oder Hamburg. Jedes Bundesland hat eine eigene Regierung (Landesregierung) mit einem Parlament (Landtag). Eine Landesregierung kann bestimmte Dinge selbst entscheiden, zum Beispiel im Bereich Bildung und Kultur. Die wichtigsten Entscheidungen trifft aber die Bundesregierung, also die Regierung von ganz Deutschland.
der Religionsunterricht: Das ist ein Schulfach. Meist ist es Unterricht in der evangelischen oder römisch-katholischen Religion. In einigen Bundesländern gibt es in den Schulen auch orthodoxen, jüdischen oder auch buddhistischen Religionsunterricht. Für den Islam gibt es an vielen Schulen Islamische Unterweisung in türkischer oder arabischer Sprache. Ein Kind muss nicht in den Religionsunterricht gehen Es hat dann aber oft nicht frei; in vielen Bundesländern muss es den Ethikunterricht besuchen. Das ist Unterricht in Philosophie.


die EU, die Europäische Union (ဥေရာပသမဂၢ)
ဥေရာပသမဂၢသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေပါင္းစည္းထားသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံ ရိွသည္။ ဤအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ ညီတူညီမ်ွရိွမႈ၊ ဒီမိုကေရစီ ကဲ့သုိ႔ေသာ ဘံု အေျခခံမူမ်ား ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္သားထုအတြက္လည္း ဘုံ ေစ်းကြက္ရိွသည္။ အီးယူႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အီးယူအတြင္းရွိ မည့္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ေနထိုင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ၁၇ ႏိုင္ငံတြင္လည္း တူညီေသာ ေငြေၾကး ယူ႐ုိ (€)ကုိ သံုးစြဲၾကသည္။

der Europäische Wirtschaftsraum (ဥေရာပ စီးပြားေရး နယ္ပယ္)
ဥေရာပ စီးပြားေရနယ္ပယ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ (EU) အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးအျပင္ အိုင္းစ္လမ္း၊ လစ္တင္စတိုင္ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
die EU, die Europäische Union: Die EU ist eine wirtschaftliche und politische Partnerschaft zwischen Staaten in Europa. Im Moment sind das 27 Staaten. Diese Staaten haben gemeinsame Prinzipien, wie Freiheit, Gleichheit, Demokratie. Und sie haben einen gemeinsamen Markt für ihre Waren und Arbeitskräfte. Ein Bürger eines EU-Staates kann in jedem anderen EU-Staat leben und arbeiten. 17 EU-Staaten haben auch eine gemeinsame Währung, den Euro (€).
F

das Fachabitur (နည္းပညာေက်ာင္းဆင္း ဒီပလုိမာ)
၎သည္ နည္းပညာေက်ာင္းဆင္း ပညာအရည္အခ်င္းတစ္ခုျဖစ္သည္။နည္းပညာေက်ာင္းဆင္း ဒီပလုိမာတစ္ခုကုိ စီးပြားေရးေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ အထူးျပဳ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္သင္ေက်ာင္း/ေကာလိပ္(Berufsfachschule, Fachakademie သုိ႔မဟုတ္ Berufsoberschule) တစ္ခုတြင္ သင္ယူရသည္။ သုိ႔မဟုတ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေကာလိပ္တစ္ခုတြင္ အေဝးသင္ သင္ယူျခင္းျဖင့္။ Fachhochschulreife ႏွင့္ Fachgebundene Hochschulreife ဟူ၍ Fachabitur ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ဤဒီပလုိမာသည္ တကၠသုိလ္ အခ်ိဳ႕တြင္ သင္ယူေလ့လာရန္ သင့္အား အရည္အခ်င္းျပည့္မီေစလိမ့္မည္။

die Fachoberschule, die Fachoberschulen (အထူးျပဳ ပညာရပ္သင္ေက်ာင္းမ်ား)
Realschule ၿပီးေနာက္ သင္သည္ အထူးျပဳ ပညာရပ္သင္ေက်ာင္းတစ္ခုခုကုိတက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဤေက်ာင္းသည္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အထူးအေလးေပးသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားတြင္ အထူးျပဳထားေသာ ပညာရပ္သင္ေက်ာင္းမ်ားရွိသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထူးျပဳ ပညာရပ္သင္ေက်ာင္းကုိ ၁၀ တန္းႏွင့္ ၁၁ တန္းတြင္ ၂ ႏွစ္ၾကာ တက္ၾကသည္။ လက္ေတြ႕ႏွင့္ စာေတြ႕ ဘာသာရပ္မ်ားရွိၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ကာလရွည္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရွိသည္။ ဤသင္တန္း ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ သင္သည္ နည္းပညာေကာလိပ္တစ္ခု၌ ဘြဲ႔သင္တန္းတစ္ခုကုိ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။
die Fachhochschule, die Fachhochschulen: Wie eine Universität, aber eher praktisch orientiert. Es gibt Fachhochschulen für Ingenieurwissenschaft, Wirtschaft, Sozialpädagogik und künstlerische Berufe. Für ein Studium an einer Fachhochschule braucht man normalerweise das Abitur oder das Fachabitur.


die Fachhochschule, die Fachhochschulen (နည္းပညာေကာလိပ္)
၎သည္ တကၠသုိလ္တစ္ခုႏွင့္ ဆင္တူသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႔ကုိ ပုိ၍ အေျချပဳထားသည္။ အင္ဂ်င္နီယာ၊ လူမႈေရး ပညာႏွင့္ အႏုပညာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္မ်ားတြင္ အထူးျပဳသည့္ နည္းပညာေကာလိပ္မ်ားရွိသည္။ နည္းပညာေကာလိပ္တစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ သင္ယူရန္ ပုံမွန္အားျဖင့္ သင္သည္ Abitur သုိ႔မဟုတ္ Fachabitur ကုိ လုိအပ္သည္။
das Fachabitur: Das ist ein Schulabschluss. Das Fachabitur macht man an einer Berufsfachschule, einer Fachakademie oder einer Berufsoberschule. Oder per Fernstudium an einem Berufskolleg. Es gibt 2 Arten von Fachabitur: die Fachhochschulreife und die Fachgebundene Hochschulreife. Mit dem Fachabitur kann man an bestimmten Hochschulen studieren.


die Fahrscheinkontrolle, die Fahrscheinkontrollen (လက္မွတ္စစ္ေဆးျခင္း)
ဘတ္စ္ကား၊ ဓာတ္ရထား၊ ေျမေအာက္ရထား သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား သုိ႔မဟုတ္ ရထားေပၚတြင္ အမ်ိဳးသား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က သင့္လက္မွတ္ကုိ ေတာင္းခံလိမ့္မည္။ သင့္တြင္ လက္မွတ္မပါပါက သင္သည္ ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ရလိမ့္မည္။
das Bußgeld, die Bußgelder: Sie gehen zu Fuß über eine rote Ampel? Sie fahren mit dem Fahrrad auf dem Gehweg? Sie haben Alkohol getrunken und fahren dann Auto? Wenn die Polizei das sieht, müssen Sie ein Bußgeld bezahlen. Manchmal sind das nur 5 bis 10 Euro. Manchmal aber auch viel mehr. Manchmal müssen Sie sogar Ihren Führerschein abgeben. Das heißt, Sie dürfen für einige Zeit nicht mehr Auto fahren.


der Fahrzeugschein, die Fahrzeugscheine (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ)
Zulassungsbescheinigung. အျဖစ္လည္း သိၾကသည္။ ၎သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးပါဝင္ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပမာ ျပဳလုပ္သည့္ ကုမၸဏီ (Fiat, VW, …)၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ဤကားကုိ ေမာင္းႏွင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ (ယာဥ္ပုိင္ရွင္)။ ဤမွတ္တမ္းမွတ္ရာတြင္ ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံးလည္း ပါဝင္သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာကုိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ အာဏာပုိင္ထံမွ ရရွိႏိုင္သည္။ ၎သည္ သင့္ကားကုိ သင္ မွတ္ပုံတင္သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာကုိ သင္ႏွင့္အတူ အၿမဲတမ္း ေဆာင္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၎ကုိ ကားထဲတြင္ မထားသင့္ေပ။ ကားအခုိးခံရပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာကုိ ရဲထံ ျပသရန္ လုိအပ္သည္။

das Familienstammbuch, die Familienstammbücher (အိမ္ေထာင္စု မွတ္ပံုတင္)
သင္ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါ သင့္အား မိသားစုမွတ္ပံုတင္ တစ္ခုေပးအပ္သည္။ ၎တြင္ မိသားစုအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဥပမာ သင့္ မိဘမ်ားသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။ သင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ လာသနည္း။ သင္၏ အိမ္ေထာင္မျပဳမီ အပ်ိဳအမည္သည္ အဘယ္နည္း။ သင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ မိဘမ်ားသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။ သင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ လာသနည္း။ သင့္တြင္ ကေလးမ်ား ရွိပါသလား အစရွိသည္ျဖင့္။

die Filiale, die Filialen (ဘဏ္ခဲြ)
ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အထင္ကရဘဏ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေငြစုဘဏ္မ်ား၏ ရံုးမ်ားျဖစ္သည္။ ဘဏ္အမ်ားစုတြင္ ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရံုးခြဲအမ်ားအျပားရိွသည္။
die Sparkasse, die Sparkassen: Das ist wie eine Bank. Aber sie ist nicht privat, sondern Teil von einer Gemeinde oder einer Stadt.


die Flatrate, die Flatrates (ပံုေသႏႈန္းထား)
၎မွာ သင္သည္ အင္တာနက္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းကုိ မည္မွ်ပင္ ၾကာေအာင္ သုံးေစကာမူ ထုိေစ်းႏႈန္းပင္ ျဖစ္သည္။

der Flüchtling, die Flüchtlinge (ဒုကၡသည္၊ ဒုကၡသည္မ်ား)
ဒုကၡသည္အား ဥပေဒအရ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိသည္မွာလူမ်ိဳးႏြယ္၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အုပ္စုတစ္ခုတြင္ အဖဲြ႕ဝင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဖိႏွိပ္မႈကုိ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေၾကာက္႐ံြ႕မႈေၾကာင့္ မိမိ၏ မူလႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဂ်ာမနီတြင္ အရပ္သုံးျဖင့္ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူအားလုံးကုိ ဒုကၡသည္မ်ားဟု ေခၚဆုိသည္။

der Fluchtweg, die Fluchtwege (လြတ္လမ္း၊ လြတ္လမ္းမ်ား)
ဒုကၡသည္သည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွရန္ လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုဆိုလိုသည္။ ခိုလႈံခြင္႔ေလွ်ာက္ထားမႈအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံကို စဥ္းစားသည့္အခါ လြတ္လမ္းသည္ အေရးပါဆံုးေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္သည္။(Dublinလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၾကည့္ပါ)
das Dublin-Verfahren: Durch das sogenannte Dublin-Verfahren wird festgestellt, welcher Staat zuständig für die Prüfung des Asylantrags ist. Dafür spielt vor allem der Reiseweg eine Rolle. Wichtig ist, ob man schon in einem anderen Staat Fingerabdrücke abgegeben hat oder sogar schon einen Asylantrag gestellt hat. Dann ist nach Dublin III nämlich dieser Staat zuständig und der Asylantrag wird nur in diesem Staat geprüft. Das heißt, der Antragsteller muss dann wieder zurück in den zuständigen Staat. Zum Dublin-System gehören alle EU-Mitgliedsstaaten, Norwegen, Island und die Schweiz.


die Förderschule, die Förderschulen (အထူးေက်ာင္း)
ေကာင္းစြာ သင္ယူႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေႏွးေကြးေသာ သင္ယူသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထူးေက်ာင္းကုိ တက္ၾကသည္။

der Führerschein, die Führerscheine (ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္)
သင္သည္ ကား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ သို႔မဟုတ္ HGV တစ္ခုခု ေမာင္းမည္ဆိုပါလွ်င္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္အား ယာဥ္ (ကား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ သို႔မဟုတ္ HGV) ေမာင္းခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဤအေထာက္အထားက ေဖာ္ျပသည္။Gdie Ganztagsschule, die Ganztagsschulen (တစ္ေနကုန္ေက်ာင္း)
ကေလးမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဤေက်ာင္း၌ ညေန ၄ နာရီ သို႔မဟုတ္ ၅ နာရီအထိ တစ္ေနကုန္ ေနႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔ကို ေန႔လယ္စာ ေကြ်းေမြးၿပီး အိမ္စာမ်ားကိုလည္း ဝိုင္းကူေပးသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဥပမာအားျဖင့္ တူရိယာတစ္ခု သင္ယူရန္၊ အားကစား သို႔မဟုတ္ ျပဇာတ္ ကရန္အထူး ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ယူႏိုင္သည္။ အစိုးရက ဖြင့္လွစ္သည့္ တစ္ေနကုန္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းစရိတ္ အခမဲ့ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိက တစ္ေနကုန္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ ေက်ာင္းစရိတ္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

die Garantie, die Garantien (အာမခံ)
သင္သည္ အိမ္သံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခု (တီဗီြကဲ့သုိ႔)ကုိ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ယခု ပ်က္ေနပါသလား။ ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ သင့္တြင္ အာမခံတစ္ရပ္ရွိသည္၊ ဝယ္ယူသည့္ဆိုင္သို႔သြားေရာက္ကာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏံွႏိုင္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ထိုဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္သူက သင့္အား ပစၥည္းအသစ္တစ္ခု ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ခကို ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ အာမခံသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္သာ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္၊ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ) အက်ံဳးဝင္သည္။

die Geburtsurkunde, die Geburtsurkunden (ေမြးစာရင္း)
ကေလး၏ အမည္၊ လိင္(ေယာက်္ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမ)၊ ေန႔ရက္ႏွင့္ ေမြးဖြားရာ ေနရာ၊မိဘမ်ား၏ အမည္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေမြးစာရင္းကို မွတ္ပံုတင္ဌာနက ထုတ္ေပးသည္။

das Gehalt, die Gehälter (လစာ)
အၿမဲတမ္းအလုပ္အကုိင္တစ္္ခုရွိသည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ျဖင့္ သင့္အား လစဥ္ေပးေခ်သည့္ ေငြျဖစ္သည္။ သင္နာမက်န္း ျဖစ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အားလပ္ရက္ယူလွ်င္ သင့္လစာကုိ သင္ရရွိသည္။ စုစုေပါင္း လစာကုိ အားလုံးေပါင္း လစာအျဖစ္ သိၾကသည္။ ထုိလစာထဲမွ အခြန္မ်ားႏွင့္ အာမခံေၾကးကုိ သင္ ေပးေခ်ရသည္။ က်န္ရွိေနေသာေငြမွာ သင္၏ အသားတင္ လစာျဖစ္သည္။
brutto: Wenn Sie eine Arbeitsstelle haben, ist brutto der gesamte Lohn/das gesamte Gehalt. Davon müssen Sie Steuern und Versicherungen zahlen. Der Rest ist netto.
netto: Netto ist das Gehalt/der Lohn ohne Steuern und Versicherungen.


die Gesamtschule, die Gesamtschulen (စုေပါင္းပညာသင္ေက်ာင္း)
စုေပါင္းပညာသင္ေက်ာင္းသည္Hauptschuleေက်ာင္း၊Realschule ေက်ာင္းႏွင့္ အားကစား႐ံုတို႔ကို စုစည္းကာ တစ္ေက်ာင္းတည္းအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ခက္ခဲမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ သင္တန္းမ်ားကုိ သင္ယူၾကသည္။ ကေလးငယ္တစ္ဦးက သခ်ၤာဘာသာရပ္၌ အားနည္းသည္ဆိုပါက တစ္ဆင့္နိမ့္သင္ရိုးကို သင္ယူႏိုင္သည္။ ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၌ ထူးခၽြန္ပါက ၎သည္ ခက္ခဲေသာ သင္ရိုးတစ္ခုကို သင္ယူႏိုင္ေပသည္။ စုေပါင္းပညာသင္ေက်ာင္း (Gesamtschule) တြင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ အျခားတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အလြန္လြယ္ကူသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိေက်ာင္းမ်ားကို ေနရာတုိင္းတြင္ မရရွိႏိုင္ေပ။

die Gesundheitskarte, die Gesundheitskarten (က်န္းမာေရး ကတ္၊ က်န္းမာေရး ကတ္မ်ား)
အခ်ိဳ႕ေသာ ဂ်ာမန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးကတ္ကို လက္ခံရရွိသည္။ ဤကတ္ျဖင့္ ဆရာဝန္ထံသို႔ တုိက္႐ုိက္သြားေရာက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး က်န္းမာေရးလက္မွတ္တစ္ခုကို ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ေပ။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးကတ္ကို ဂ်ာမန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္အားလံုးတြင္ ထုတ္မေပးေပ။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ကနဦး ဒုကၡသည္လက္ခံရာ စခန္းမွ ထြက္ခြာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးကတ္ကုိ လက္ခံရရွိၿပီး ေနရာခ်ေပးထားသည့္ ေဒသဆိုင္ရာရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။

die Gewährleistung, die Gewährleistungen (အာမခံေပးျခင္း)
အျပစ္အနာအဆာရိွေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းသူ (ဥပမာ- ကုန္တုိက္တစ္ခု) ထံသို႔ ျပန္လည္ ေပးအပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ သင့္အား ပစၥည္းအသစ္တစ္ခု ေပးသည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ေငြကုိ သင္ ျပန္ရႏိုင္သည္။ သင္အေနျဖင့္ ေရာင္းသူႏွင့္လည္း ေျပာဆုိၿပီး ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေပးရန္လည္း ၫွိႏႈိင္းႏိုင္သည္။ သင့္ထံတြင္ အေရာင္း လက္ခံျဖတ္ပိုင္း ရွိေနေသးလွ်င္ အဆင္ေျပသည္။ သို႔ေသာ္ မရိွမျဖစ္ေတာ့ မလိုအပ္ပါေ

der Gewerbeschein, die Gewerbescheine (လုပ္ငန္းလိုင္စင္)
သင္သည္ ကုမၸဏီတစ္ခု တည္ေထာင္လိုပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ေစ်းဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ခုခု ဖြင့္လိုပါသလား။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္တစ္ခု လုိအပ္ၿပီး ၎ကုိ ကုန္သြယ္မႈလိုင္စင္႐ုံးမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။ လိုင္စင္ရယူရန္အတြက္ သင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ေနထုိင္ခြင္ ပါမစ္ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလိုအပ္သည္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ ယူရိုေငြ ၂၀ မွ ၆၀ အထိ ကုန္က်သည္။
das Gewerbeamt, die Gewerbeämter: Sie wollen eine eigene Firma gründen? Oder ein Geschäft, Restaurant oder Café eröffnen? Dann brauchen Sie einen Gewerbeschein. Den bekommen Sie beim Gewerbeamt.
der Aufenthaltstitel, die Aufenthaltstitel: Im Aufenthaltstitel steht zum Beispiel, wie lange Sie in Deutschland bleiben dürfen oder ob Sie in Deutschland arbeiten dürfen. Mit einem Aufenthaltstitel sind Sie legal in Deutschland. Sie bekommen ihn zum Beispiel in Form eines Visums oder einer Aufenthaltserlaubnis.
das polizeiliche Führungszeugnis: Das ist ein Dokument von einer Behörde. Hier steht, ob Sie schon einmal eine Strafe von der Polizei bekommen haben. Viele Arbeitgeber wollen das Führungszeugnis sehen.


das Gewerbeamt, die Gewerbeämter (ကုန္သြယ္မႈ လုိင္စင္ ရုံး)
သင့္ ကုိယ္ပုိင္ ကုမၸဏီတစ္ခု ထူေထာင္လုိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ေစ်းဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ခုခု ဖြင့္လိုပါသလား။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္တစ္ခု လုိအပ္ၿပီး ၎ကုိ ကုန္သြယ္မႈလိုင္စင္႐ုံးမွ ရယူႏိုင္ပါသည္။
der Gewerbeschein, die Gewerbescheine: Sie wollen eine eigene Firma gründen? Oder ein Geschäft, Restaurant oder Café eröffnen? Dann brauchen Sie einen Gewerbeschein. Den bekommen Sie beim Gewerbeamt. Sie brauchen folgende Unterlagen: Ihren Pass, Ihre Aufenthaltsgenehmigung und manchmal ein Polizeiliches Führungszeugnis. Ein Gewerbeschein kostet zwischen 20 und 60 €.


die Gewerkschaft, die Gewerkschaften (အလုပ္သမား သမဂၢ)
၎တုိ႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

das Girokonto, die Girokonten (စာရင္းရွင္အပ္ေငြ)
စာရင္းရွင္ အေကာင့္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳရန္ အေရးပါသည့္ ဘဏ္စာရင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္၏ လစာ၊ ပင္စင္ ႏွင့္ ကေလးေထာက္ပံံ့ေၾကးမ်ားကို ဤဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ ေပးေခ်သည္။ ၎အျပင္ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာအမ်ားစုကိုလည္း ဤဘဏ္စာရင္းမွ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။

die Gruppenunterkunft, die Gruppenunterkünfte (စုေပါင္း အိမ္ခန္း/ စုေပါင္း အိမ္ခန္းမ်ား)
စုေပါင္းအိမ္ခန္းဆိုသည္မွာ (ပူေပါင္း အိမ္ခန္းဟုလည္းေခၚ) သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို စုေပါင္းထားရိွရာ ေနရာျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္ စဦး လက္ခံစခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ အနည္းဆံုး ၆ လ ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔ကုိ ဘုံအဖဲြ႕တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ေပးသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ထိုေနရာ၌ ပူးေပါင္းအိမ္ခန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္အခန္းတစ္ခန္းကုိ မွ်ေဝကာေနထိုင္ၾကသည္။

die Grundgebühr, die Grundgebühren (အေျခခံက်သင့္ေငြမ်ား)
လစဥ္ေပးေဆာင္ရမည့္ အဖိုးအခမ်ားကိုဆိုလိုသည္။H

die Hausordnung, die Hausordnungen (တုိက္ခန္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား)
အေဆာက္အဦတစ္ခုတြင္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား အတူတကြ ေနထုိင္ၾကသည့္ နည္းလမ္းကုိ တုိက္ခန္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားက စည္းကမ္းသတ္မွတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးက တစ္ပတ္တြင္ တစ္ရက္ ေလွကားသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ စည္းကမ္းျဖစ္သည္။ အျခား စည္းကမ္းတစ္ခုသည္ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အေဆာက္အအံုေရွ႕ျမက္ခင္းျပင္တြင္ ကစားႏိုင္ၿပီး ကားဂိုေဒါင္ထဲတြင္ မကစားရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တုိက္ခန္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အားလုံးသည္ မတူညီၾကေပ။ တုိက္ခန္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပုံမွန္အားျဖင့္ အိမ္ငွား စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်မွတ္သည္။

der Hauptschulabschluss, die Hauptabschlüsse (Hauptschule မွ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္)
သင္သည္ Hauptschule ေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါ ထိုေက်ာင္းမွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ကို ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၈တန္း (အသက္ ၁၅ -၁၆ ႏွစ္) တြင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ၈ တန္းအဆုံး စာေမးပဲြတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပညာအရည္အခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (Quali)ကို ေပးအပ္သည္။ Quali ရရွိရန္ မျဖစ္မေနမလိုအပ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္း ေနရာတစ္ခုကုိ ရွာေဖြရန္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳသည္။
das Bundesland, die Bundesländer: 16 Länder, die Bundesländer, bilden zusammen die Bundesrepublik Deutschland. Ein Bundesland ist normalerweise ein größeres Gebiet, wie Bayern, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Es gibt aber auch Städte, die ein Bundesland sind, zum Beispiel Berlin oder Hamburg. Jedes Bundesland hat eine eigene Regierung (Landesregierung) mit einem Parlament (Landtag). Eine Landesregierung kann bestimmte Dinge selbst entscheiden, zum Beispiel im Bereich Bildung und Kultur. Die wichtigsten Entscheidungen trifft aber die Bundesregierung, also die Regierung von ganz Deutschland.


die Hebamme, die Hebammen (သားဖြားဆရာမ)
သားဖြားဆရာမသည္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေပ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးေမြးဖြားရာတြင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ပုိင္းကာလအတြင္း ၎တုိ႔ကုိ ပံ့ပုိးေထာက္ကူရန္ သားဖြားဆရာမကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားသည္။ သင့္ကေလးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးအတြက္ သင့္ကုိ ကူညီေပးၿပီး သင့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖေပးသည္။

das Heimatland, die Heimatländer (မိခင္ႏိုင္ငံ၊ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ား)
၎သည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ မူလက လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္က တစ္စုံတစ္ေယာက္ လာေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံ၊ ဆုိလုိသည္မွာ ၎တုိ႔ကုိ ေမြးဖြားသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပသည္။

die Heiratsurkunde, die Heiratsurkunden (လက္ထပ္စာခ်ဳပ္)
သင္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ သင့္အား မွတ္ပုံတင္႐ုံးက မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုကုိ ေပးအပ္လိမ့္မည္။ ၎သည္ သင့္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ ၎အတြက္ ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ “Heiratsurkunde” ႏွင့္ “Eheurkunde”ဟူ၍ စကားလုံး ႏွစ္လုံးရွိသည္။

(ကူညီသူမ်ား အသင္းအဖြဲ႔၊ ကူညီသူမ်ား အသင္းအဖြဲ႔မ်ား)
ကူညီသူ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ကိုင္ေပးၾကသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မၾကာခဏ အားလပ္ခ်ိန္ လႈပ္ရွားမူမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ ဤကူညီသူမ်ားသည္ ေစတနာအေလ်ာက္လုပ္ကိုင္ေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔၏လုုပ္အားအတြက္ အခေၾကးေငြ မရရွိၾကေပ။ မိမိစံုစမ္းသိရိွလိုေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း သူတို႔အားဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

das Herkunftsland, die Herkunftsländer (မူလႏို္င္ငံ၊ မူလႏို္င္ငံမ်ား)
၎သည္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ မူလက လာေရာက္ခဲ့သည့္ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံကို ဆိုလိုသည္။ သင္မည္သည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ ေရာက္ရိွလာသည္ကို သင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္၊ ၎တုိ႔သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး မည္သည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟုဆုိလုိသည္။

die Hochschulzugangsberechtigung, die Hochschulzugangsberechtigungen (တကၠသုိလ္ ဝင္ခြင့္ ရထုိက္မႈ၊ တကၠသုိလ္ ဝင္ခြင့္ ရထုိက္မႈမ်ား)
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ တကၠသုိလ္တစ္ခု၌ ပညာသင္ယူရန္ တကၠသုိလ္ ဝင္ခြင့္ ရထုိက္မႈတစ္ခု လုိအပ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ တကၠသုိလ္ ဝင္ခြင့္ ရထုိက္မႈကုိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အရည္အခ်င္းကုိ ရယူျခင္းျဖင့္ ရရွိၾကသည္။ တကၠသုိလ္ ဝင္ခြင့္ ရထုိက္မႈျဖင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ တကၠသုိလ္၌မဆုိ ပညာသင္ယူရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဘာသာရပ္တုိင္းကုိ သင္ယူေလ့လာရန္ အၿမဲတမ္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အဆင့္ကုိ လုိအပ္သည္။

der Hort (ေက်ာင္းခ်ိန္ ေနာက္ပုိင္း ကေလးထိန္းဌာန)
မိဘမ်ား လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရိွေနပါက ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္ ဤဌာနတြင္ ဆက္ေနႏိုင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မတိုင္မီလည္း ဤဌာနသုိ႔ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ကေလးထိန္းဌာန၌ ကေလးမ်ားကို ေန႔လယ္စာ ေကြ်းေမြးသည့္အျပင္ အိမ္စာမ်ားကိုလည္း ဝိုင္းကူေပးၾကသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ကေလးထိန္းဌာန၌ ပံုမွန္အားျဖင့္ ညေန ၄ နာရီ သုိ႔မဟုတ္ ၅ နာရီအထိ ေနႏိုင္သည္။I

der Immobilienmakler, die Immobilienmakler (အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္/ကိုယ္စားလွယ္)
သင္သည္ အိမ္ခန္းတစ္ခန္း ရွာေဖြရန္အတြက္ အကူညီလိုအပ္ေနပါသလား။ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ (ကုိယ္စားလွယ္ဟုလည္း သိၾကသည္)တစ္ေယာက္က အဖိုးအချဖင့္ သင့္အား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။

die Impfung, die Impfungen (ကာကြယ္ေဆး ထုိးျခင္း)
ေရာဂါမ်ားစြာသည္ ဘက္တီးရီးယားပုိး သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္။ ဆရာဝန္က သင့္အား တူညီေသာ ဘက္တီးရီးယားပုိး/ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကုိ အလြန္အားနည္းေသာ ပုံစံျဖင့္ထုိးေပးေသာအခါ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းဟု ေခၚသည္။ ကာကြယ္ေဆး ထုိးျခင္းက ေရာဂါကာကြယ္ေသာ ပဋိပစၥည္းမ်ားကုိ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ဤပဋိပစၥည္းမ်ားသည္ လူမ်ားကုိ ဘက္တီးရီးယားပုိးႏွင့္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ေပးသည္။ ၎တုိ႔သည္ ဤေရာဂါကုိ မစဲြကပ္ေစႏိုင္ေတာ့ေပ။ အဓိက ကာကြယ္ေဆး ထုိးျခင္းအခ်ိဳ႕မွာ ေမးခုိင္ေရာဂါ၊ ဝက္သက္၊ ဂ်ာမန္ ဝက္သက္၊ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ ပုိလီယုိ အေၾကာေသေရာဂါႏွင့္ ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး တုိ႔ျဖစ္သည္။J

das Jugendamt, die Jugendämter (လူငယ္ရုံး)
လူငယ္႐ုံးသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိဘမ်ားအား အကူအညီေပးသည္။ ဥပမာ မိသားစုတြင္ ျပႆနာမ်ားရွိပါက ၎တုိ႔အေနျဖင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႀကံဥာဏ္ေပးႏိုင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ မိသားစုတြင္ ဆက္မေနႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ ထုိျပႆနာမ်ားသည္ ႀကီးမားလြန္းသည္။ ထုိအခါ လူငယ္႐ုံးသည္ ကေလးကုိ လက္ခံရန္ ေနာက္မိသားစုတစ္ခုကုိ ရွာေဖြေပးသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူငယ္႐ုံးတြင္ သူငယ္တန္း/ကေလးမ်ားအတြက္ ေန႔ကေလးထိန္း ဌာနမ်ားရွိသည္။ ၿမိဳ႕/ၿမိဳ႕ေတာ္တုိင္းတြင္ လူငယ္႐ုံးတစ္ခု ရွိသည္။

das Job-Center (အလုပ္အကုိင္ ဌာန)
ဤဌာနတြင္ ၎တုိ႔က သင့္ကို မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ရရိွရန္ ကူညီေပးသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္အမ်ိဳးအစား အားလံုးအတြက္ အလုပ္ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင္အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဥပမာ ကုန္က်သည့္ စာရြက္စာတမ္းေၾကး အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရရိွႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ဌာနရိွသည္။ သင့္ အလုပ္အကိုင္ဌာနကို www.arbeitsagentur.de. တြင္ ရွာေဖြပါ။"_blank">www.arbeitsagentur.de.
die Bewerbungsunterlagen: Dazu gehören: das Anschreiben, also ein Brief an die Firma. Da steht, warum Sie die Stelle wollen und warum Sie zu der Stelle passen. Dann: ein Foto, Ihr Lebenslauf (eine Tabelle mit Ihren Ausbildungen) und Ihre Zeugnisse.
K

die Kaltmiete, die Kaltmieten (စရိတ္နည္း ငွားရမ္းျခင္း)
၎သည္အသုံးဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား မပါဝင္ေသာ ငွားရမ္းချဖစ္သည္။ အသုံးဝန္ေဆာင္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ ေရ၊ ေလွကားသန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အပူေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္တုိ႔သည္လည္း ဤကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ေျပာင္းလဲသည္။ အသုံးဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ မည့္သည့္စရိတ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး မည္သည့္စရိတ္မ်ားကို မိမိကိုယ္တုိင္ ေပးေခ်ရမည္ကိုသင္၏ အိမ္ခန္းပိုင္ရွင္အား ေမးျမန္းပါ။ "စရိတ္နည္းငွားရမ္းျခင္း" ႏွင့္ အသံုးဝန္ေဆာင္မႈ သံုးစြဲခမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းလုိက္ပါက "အလံုးစံုပါဝင္ေသာ ငွားရမ္းျခင္း" ျဖစ္သြားသည္။ သင့္အေနျဖင့္ အားလုံးပါဝင္ၿပီးျဖစ္ေသာ အိမ္ငွားခကုိ အိမ္ခန္းပိုင္ရွင္၏ ဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ လစဥ္ ေပးေခ်ရသည္။
die Nebenkosten: Diese Kosten kommen zum Mietpreis der Wohnung (Kaltmiete) dazu. Zum Beispiel die Kosten für das Wasser, das Licht im Treppenhaus und im Keller, die Müllabfuhr, die Antenne/das Kabel für die Fernseher. Manchmal sind auch Heizung und Strom bei den Nebenkosten, meistens zahlt man das aber extra.


der Kaufvertrag, die Kaufverträge der Kaufvertrag, die Kaufverträge (အေရာင္းစာခ်ဳပ္)
သင္သည္ ေစ်းႀကီးသည့္ ေမာ္ေတာ္ကားကဲ့သုိ႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ဝယ္ယူလွ်င္ သင္ႏွင့္ေရာင္းသူသည္ အေရာင္းစာခ်ဳပ္ဟုသိၾကသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကရသည္။ အေရာင္းစာခ်ဳပ္သည္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏူန္း၊ ဝယ္ယူသည့္ေနရက္ စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ သင့္ ဝယ္ယူမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိသိမ္းဆည္းထားသည့္ မွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

die Kaution (စရန္ေငြ)
အခန္းအသစ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရြ႕လာေသာအခါ အိမ္ငွားကအိမ္ရွင္အား ေပးေဆာင္ရေသာ စရန္ေငြကို ဆိုလိုသည္။ အိမ္ငွားက အိမ္ငွားခမေပးေခ်သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အိမ္ရွင္က ထိုစရန္ေငြကို အေရးေပၚအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထိုစရန္ေငြကို အိမ္ငွားက ေနရာအသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သည့္အခါတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အိမ္ရွင္က ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။ စရန္ေငြသည္ စရိတ္နည္းငွားရမ္းျခင္းအတြက္ သံုးလစာ ႀကိဳတင္ေပးေခ်ရေငြပမာဏႏွင့္ ညီမ်ွသည္။
die Kaltmiete, die Kaltmieten: Das ist die Miete ohne Nebenkosten.


die Kinderbetreuung, die Kinderbetreuungen (ကေလးသူငယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း)
သင္အလုပ္အကိုင္ရရိွသြားသည့္အခါ သင့္ကေလးအားၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တစ္စံုတစ္ေယာက္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသက္ ၆ ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးမ်ားသည္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာန သို႔မဟုတ္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ႏိုင္သည္။ (အသက္ ၃ ႏွစ္ေအာက္)ပိုငယ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္လည္း ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ားရိွသည္။ သို႔မဟုတ္ ကေလးထိန္းတစ္ဦးႏွင့္ သီးျခား စီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ မနက္ခင္းတိုင္းတြင္ သင့္ကေလးငယ္အား ကေလးထိန္းထံသုိ႔ ေခၚသြားၿပီး ေန႔လယ္ သို႔မဟုတ္ ညေနပိုင္းတြင္ ၎ကို သြားေရာက္ေခၚယူႏိုင္သည္။
die Tagesmutter, die Tagesmütter: Eine Tagesmutter betreut Kinder bei sich zu Hause. Es gibt auch Tagesväter. Oft sind mehrere Kinder bei einer Tagesmutter. Tagesmütter müssen eine spezielle Ausbildung haben und man muss sie bezahlen.
die Kinderkrippe, die Kinderkrippen: Eine Einrichtung für kleine Kinder im Alter von ein paar Monaten bis 3 Jahre.


der Kindergarten, die Kindergärten (သူငယ္တန္း)
ကေလးမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုတစ္စုတြင္ အတူတကြ ရွိေနသည္။ အသက္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၆ ႏွစ္ၾကား ကေလးမ်ားသည္ သူငယ္တန္း တက္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ပုိအသက္ႀကီးေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားထံမွ သင္ယူၾကသည္။ သူငယ္တန္း အမ်ားစုတြင္ အျပင္ဘက္ ကစားကြင္းတစ္ခုလည္း ရွိၾကသည္။ တစ္ေနကုန္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းကုိ “Kita”ဟုလည္း သိၾကသည္။
der Erzieher/die Erzieherin, die Erzieher: Das ist ein Beruf. Man muss dafür eine Ausbildung an einer Fachschule oder Berufsfachschule machen. In der Ausbildung hat man Fächer wie Psychologie, Pädagogik, Gesundheit, Sport und so weiter. Erzieher arbeiten zum Beispiel in einem Kindergarten, in einem Kinderheim (ein Ort für Kinder ohne Eltern) oder beim Jugendamt.


die Kinderkrippe, die Kinderkrippen (ကေလးထိန္းေက်ာင္း)
လအနည္းငယ္မွ အသက္ ၃ ႏွစ္အထိ ႏို႔စုိ႔ကေလးငယ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

die Kindertagesstätte (Kita), die Kindertagesstätten (Kitas) (ေန႔ကေလးထိန္းဌာန)
၎သည္ သူငယ္တန္းႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဤဌာနတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ညေန ၄ နာရီ သို႔မဟုတ္ ၅ နာရီထိ တစ္ေန႔လံုး ေနႏိုင္သည္။

der Krankenschein, die Krankenscheine (က်န္းမာေရးလက္မွတ္)
ဒုကၡသည္တစ္ဦးသည္ ဆရာဝန္ထံသို႔မသြားေရာက္ႏုိင္မီ လူမႈဖူလံုေရး႐ုံးမွ က်န္းမာေရးလက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ၎သည္ ထိုက်န္းမာေရးလက္မွတ္ျဖင့္ ဆရာဝန္ထံသို႔ သြားေရာက္ျပသႏိုင္သည္။ ထုိအခါ ျပသမႈ က်စရိတ္မ်ားကို အက်ံဳးဝင္က်ခံသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးကတ္ျဖင့္ဆိုလွ်င္ က်န္းမာေရးလက္မွတ္ မလိုအပ္ေပ။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ဆရာဝန္ထံသို႔ တိုက္ရိုက္ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။
das Sozialamt, die Sozialämter: Das Sozialamt ist eine Behörde. Wenn jemand finanzielle Hilfe braucht, prüft das Sozialamt, ob die Person die Voraussetzungen erfüllt, um Sozialleistungen zu bekommen.
die Gesundheitskarte, die Gesundheitskarten: In manchen Bundesländern bekommt man als Flüchtling eine Gesundheitskarte. Mit dieser Karte kann man direkt zum Arzt gehen und muss nicht erst einen Krankenschein beantragen. Im Moment gibt es die Gesundheitskarte aber noch nicht in allen Bundesländern. Dort bekommen Flüchtlinge die Gesundheitskarte, wenn sie die Erstaufnahmeeinrichtung verlassen haben und in einer zugeteilten Gemeinde wohnen.


die Krankenversicherung, die Krankenversicherungen (က်န္းမာေရး အာမခံ)
ဤအာမခံသည္ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံတြင္ မထားမေနရ ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအာမခံက ဆရာဝန္ထံ သြားေရာက္ျပသမႈ၊ ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ က်ခံေပးသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ေပးေခ်ရမည့္ ေဆးဝါးစရိတ္မ်ားလည္းရိွသည္။ သင္၏ လုပ္အားခက လြန္စြာနည္းပါးေနလွ်င္ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္မွတစ္ဆင့္ အာမခံထားႏိုင္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို ၎တို႔၏ မိဘမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလုိအေလ်ာက္ အာမခံထားသည္။

der Kredit, die Kredite(ေခ်းေငြ)
သင္သည္ တစ္စုံတစ္ရာ ဝယ္လုိေသာ္လည္း သင့္တြင္ ေငြအလုံအေလာက္မရွိ ျဖစ္ေနပါသလား။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ဥပမာ သင္သည္ ဘဏ္တစ္ခုမွ ေခ်းေငြတစ္ရပ္ ရယူႏိုင္သည္။ ဘဏ္သည္ သင့္အား ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုကုိ အတိအက်ျဖစ္ေသာ ကာလတစ္ခုအတြက္ ေပးအပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သင့္အေနျဖင့္ ထုိေငြကုိ အတုိးျဖင့္ ျပန္ဆပ္ရသည္။
die Zinsen: Sie haben Geld auf Ihrem Konto? Dann bekommen Sie jeden Monat etwas Geld von der Bank dafür. Das sind Zinsen. Sie haben einen Kredit bei Ihrer Bank? Dann müssen Sie der Bank dafür jeden Monat etwas Geld zahlen. Das sind auch Zinsen.


das Girokonto, die Girokonten: Das ist ein wichtiges Bankkonto im Alltag. Auf dieses Konto bekommt man zum Beispiel das Gehalt, die Rente oder das Kindergeld. Und man kann die meisten Rechnungen von diesem Konto bezahlen.
die Kündigung, die Kündigungen (အေၾကာင္းၾကားစာ)
သင္သည္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိ အဆုံးသတ္လုိပါက သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ရန္ လုိအပ္သည္။ ဤ အေၾကာင္းၾကားစာကုိ စာျဖင့္ေရးသားထားရမည္။

die Kündigungsfrist, die Kündigungsfristen (Arbeit) (အေၾကာင္းၾကားရမည့္ ကာလ - အလုပ္အကုိင္)
သင္သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ရန္ ဆႏၵမရွိေတာ့လွ်င္ သင့္အေၾကာင္းၾကားစာကုိ တင္သြင္းရန္ လုိအပ္လိမ့္မည္။ပုံမွန္အားျဖင့္ သင္သည္ ၃ လ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္သည္။ အကယ္၍ အလုပ္ရွင္သည္ သင့္အားအလုပ္ခန္႔ထားမႈကုိ အဆုံးသတ္လုိပါက ၎သည္လည္း သင့္အား ၃ လ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္သည္။ အေၾကာင္းၾကားကာလမရွိဘဲ အလုပ္မွ ထုတ္ပစ္သည္လည္းရွိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာျဖစ္ရပ္တြင္ ဝန္ထမ္းသည္ ဥပမာ၎အေနျဖင့္ ထုိအလုပ္ကုိ မလုပ္လုိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ထြက္ခြာရန္ လုိအပ္သည္။

die Kündigungsfrist, die Kündigungsfristen (Wohnung) (အေၾကာင္းၾကားရမည့္ ကာလ - ေနရာထုိင္ခင္း)
အိမ္ငွားသည္ အိမ္ေျပာင္းရန္ ရည္႐ြယ္လွ်င္ ၎အေနျဖင့္ အိမ္ရွင္ကုိ စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္သည္။ ၎သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အိမ္ငွား ထြက္ခြာလုိသည့္ အခ်ိန္မတုိင္မီ ၃ လျဖစ္သည္။ ထုိလ၏ အစတြင္ ၎ကုိ မွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ အိမ္ရွင္သည္လည္း အေၾကာင္းၾကားရမည့္ ကာလ ၃ လ သုိ႔မဟုတ္ ထုိထက္ပုိေစာ၍ ေၾကာင္းၾကားရန္ တာဝန္ရွိသည္။

der Kursträger, die Kursträger (သင္တန္းေပးရာဌာန)
၎တုိ႔သည္ ေပါင္းစည္းသင္ရိုးမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရွာေဖြရရိွႏိုင္သည္။ သင္ေနထိုင္ရာေနရာႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သင္တန္းကို BAMF ၏ ေပါင္းစည္းသင္ရိုးေနရာဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ရွာေဖြပါ။L

der Landtag, die Landtage (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္)
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံကုိ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ ၁၆ ခု အျဖစ္ ပုိင္းျခားထားသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုစီတြင္ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္ လႊတ္ေတာ္ရွိသည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိ Landtag ဟုေခၚသည္။
das Bundesland, die Bundesländer: 16 Länder, die Bundesländer, bilden zusammen die Bundesrepublik Deutschland. Ein Bundesland ist normalerweise ein größeres Gebiet, wie Bayern, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Es gibt aber auch Städte, die ein Bundesland sind, zum Beispiel Berlin oder Hamburg. Jedes Bundesland hat eine eigene Regierung (Landesregierung) mit einem Parlament (Landtag). Eine Landesregierung kann bestimmte Dinge selbst entscheiden, zum Beispiel im Bereich Bildung und Kultur. Die wichtigsten Entscheidungen trifft aber die Bundesregierung, also die Regierung von ganz Deutschland.


die Landtagswahl, die Landtagswahlen (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ)
လႊတ္ေတာ္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားကုိ ၄ ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၅ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ Landtag မွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
der Landtag, die Landtage: Die Bundesrepublik Deutschland ist in 16 Bundesländer aufgeteilt. Jedes Bundesland hat ein eigenes Parlament. Dieses Parlament nennt man Landtag.


der Lebenslauf, die Lebensläufe (CV) (ကုိယ္ေရးရာဇဝင္)
ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ (CV) သည္ သင့္အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္တြင္ သင့္အမည္၊ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳ သုိ႔မဟုတ္ အထူး ကြ်မ္းက်င္မူမ်ား (ကြန္ပ်ဴတာ၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား) တို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမန္ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ (PDf ဖုိင္) နမူနာ တစ္ေစာင္ကို ေဒါင္းလုတ္ရယူပါ။
die Bewerbungsunterlagen: Dazu gehören: das Anschreiben, also ein Brief an die Firma. Da steht, warum Sie die Stelle wollen und warum Sie zu der Stelle passen. Dann: ein Foto, Ihr Lebenslauf (eine Tabelle mit Ihren Ausbildungen) und Ihre Zeugnisse.


der Lohn, die Löhne (လုပ္ခမ်ား)
အၿမဲတမ္း အလုပ္အကုိင္တစ္္ခုရွိသည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ျဖင့္ သင့္အား လစဥ္ေပးေခ်သည့္ ေငြျဖစ္သည္။ သင္နာမက်န္း ျဖစ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အားလပ္ရက္ယူလွ်င္ သင့္လစာကုိ သင္ရရွိသည္။ စုစုေပါင္း လစာကုိ အားလုံးေပါင္း လစာအျဖစ္ သိၾကသည္။ ထုိလစာထဲမွ အခြန္မ်ားႏွင့္ အာမခံေၾကးကုိ သင္ ေပးေခ်ရသည္။ က်န္ရွိေနေသာေငြမွာ သင္၏ အသားတင္ လစာျဖစ္သည္။
brutto: Wenn Sie eine Arbeitsstelle haben, ist brutto der gesamte Lohn/das gesamte Gehalt. Davon müssen Sie Steuern und Versicherungen zahlen. Der Rest ist netto.
netto: Netto ist das Gehalt/der Lohn ohne Steuern und Versicherungen.
M

der Makler, die Makler (အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္/ကိုယ္စားလွယ္)
သင္သည္ အိမ္ခန္းတစ္ခန္း ရွာေဖြရန္အတြက္ အကူညီလိုအပ္ေနပါသလား။ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ (ကုိယ္စားလွယ္ဟုလည္း သိၾကသည္)တစ္ေယာက္က အဖိုးအချဖင့္ သင့္အား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။

der Mietspiegel (အိမ္ငွားခ အၫႊန္း)
အိမ္ငွားခ အၫႊန္းတြင္ သီးျခားျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕/ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ အိမ္ရာအတြက္ ပ်မ္းမွ် အိမ္ငွားခမ်ား ပါဝင္သည္။

der Mietvertrag, die Mietverträge (အိမ္ငွားေနထုိင္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္)
အိမ္ခန္းတစ္ခန္း ငွားမည္လား။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အိမ္ငွားေနထုိင္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟု သိၾကသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုကုိ သင့္အား ေပးအပ္လိမ့္မည္။ သင္ႏွင့္ အိမ္ရွင္သည္ ထုိ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးရန္ လုိအပ္သည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းက သင့္အား အိမ္ငွားျဖစ္ေစသည္။

die Migrationsberatung, die Migrationsberatungen(ဝင္ေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဝင္ေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)
ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခုတြင္ ဘဝသစ္တစ္ခုကုိ အေျခခ်ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ ဝင္ေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈမွ အကူအညီႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ား ရယူႏိုင္ၾကသည္။ ျပႆနာမ်ားႏွင္ ေမးျမန္းစရာမ်ားရွိပါက ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ဝင္ေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈအႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကုိဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခအေနသစ္မ်ားႏွင့္ မသိရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အကူအညီ ေပးႏိုင္သည္။ သင္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဝင္ေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈအႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကုိ “ဂ်ာမဏီသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္၏ လမ္းေၾကာင္း” www.goethe.de/mwnd/karte တြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

der Minijob/450-Euro-Jobs, die Minijobs/450-Euro-Jobs (အေသးစား အလုပ္)
အေသးစား အလုပ္ဆုိသည္မွာ သင္ အခြန္ မေပးရဘဲ အမ်ားဆုံး ယူ႐ုိ ၄၅ဝ ဝင္ေငြရသည့္အလုပ္ကုိ ဆုိသည္။ သင္သည္ အလုိအေလ်ာက္ က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ ပင္စင္ အာမခံကုိ ရရွိၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ ေထာက္ပံ့မႈ မပါဝင္ေပ။ အိမ္တြင္း အကူအညီ၊ ႐ုံးလုပ္သား သုိ႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းကဲ့သုိ႔ေသာ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ အေသးစား အလုပ္မ်ားကုိ ရရွိႏိုင္သည္။ သင္သည္ အေသးစား အလုပ္တစ္ခုကုိ အလုပ္အကုိင္ဌာန၊ သတင္းစာႏွင့္ အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။
die Krankenversicherung, die Krankenversicherungen: Diese Versicherung muss man in Deutschland haben. Die Krankenversicherung zahlt meistens die Kosten für den Arzt, das Krankenhaus und für manche Medikamente. Bei Medikamenten muss man einen kleinen Teil selbst bezahlen. Wenn man sehr wenig verdient, kann man beim Ehepartner versichert werden. Die Kinder sind automatisch bei den Eltern versichert.
die Rentenversicherung, die Rentenversicherungen: In Deutschland arbeiten die Menschen normalerweise bis sie 67 Jahre alt sind. Danach sind sie in Rente. Bis zur Rente zahlen die Menschen jeden Monat einen Teil ihres Gehalts in die Rentenversicherung ein. In der Rente bekommen Sie jeden Monat einen Teil von ihrem früheren Gehalt aus der Rentenversicherung. Arbeitnehmer haben automatisch eine Rentenversicherung. Sie teilen sich die Kosten mit dem Arbeitgeber. Wenn man kein Arbeitnehmer ist, kann man eine private Rentenversicherung abschließen. Viele Menschen haben eine gesetzliche Rentenversicherung (vom Staat) und eine private Rentenversicherung.
das Job-Center: Hier hilft man Ihnen, eine passende Arbeit zu finden. Man bekommt hier Stellenangebote aus allen Bereichen. Manchmal bekommt man finanzielle Hilfe, zum Beispiel bei den Kosten für Bewerbungsunterlagen. Ein Job-Center gibt es in jeder Stadt.


der Mitgliedsbeitrag, die Mitgliedsbeiträge (အဖဲြ႕၀င္ေၾကး၊ အဖဲြ႕၀င္ေၾကးမ်ား)
အသင္းအဖဲြ႕မ်ားစြာတြင္ အဖဲြ႕ဝင္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ အသင္း၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေပးေခ်ရသည့္ လစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္ ေငြပမာဏတစ္ခုျဖစ္သည္။

der Mutterschutz (အလုပ္လုပ္ေသာ မိခင္မ်ားအား ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးမႈ)
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္း အလုပ္အကုိင္ရွိသည့္ မိခင္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိသည္။ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ကေလး မေမြးဖြားမီႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီး တစ္စုံတစ္ရာေသာ ကာလအထိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမဏီတြင္ ၎သည္ ကေလး မေမြးဖြားမီ ရက္သတၲ ၆ ပတ္ႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီး အနည္းဆုံးရက္သတၲ ၆ ပတ္ ျဖစ္သည္။ ဤကာလအတြင္း ထုိအမ်ိဳးသမီးသည္ ၎၏ လုပ္ခမ်ား/လစာကုိ ဆက္လက္ ရရွိသည္။ ကုိယ္ဝန္စေဆာင္သည္မွကေလး ေမြးဖြားၿပီး ၄ လအထိ ၎၏ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈကုိ ရပ္စဲရန္ အလုပ္ရွင္အား ခြင့္မျပဳေပ။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလတစ္ခုလုံးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အလုပ္လုပ္ရန္ ခြင့္မျပဳသည့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္အကုိင္ အခ်ိဳ႕ရွိသည္။ ၎သည္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ သီးျခားအလုပ္အကုိင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။
der Arbeitgeber, die Arbeitgeber: Das ist zum Beispiel eine Firma. Sie ist Arbeitgeber für die Angestellten. Auch der Staat ist ein Arbeitgeber, zum Beispiel für Lehrer oder Erzieher. Sie haben eine eigene Firma und arbeiten dort? Dann haben Sie keinen Arbeitgeber.
N

die Nebenkosten (အသုံးဝန္ေဆာင္မႈအဖုိးအခမ်ား)
ဤအဖုိးအခမ်ားကုိ အခန္းအတြက္ ငွားရမ္းသည့္ ေစ်းႏႈန္း (စရိတ္နည္း ငွာရမ္းခ)အေပၚတြင္ ေပါင္းထည့္သည္။ ဥပမာ ေရ ဖုိး၊ ေလွကားမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ခန္း ကဲ့သုိ႔ အမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ မီးထြန္းျခင္း၊ အမႈိက္ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အတြက္ ေကာင္းကင္ႀကိဳး/ႀကိဳး။ တစ္ခါတစ္ရံ အပူေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းအင္ပါ ပါဝင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိ သီးျခား ေပးေခ်ရသည္။
die Kaltmiete, die Kaltmieten: Das ist die Miete ohne Nebenkosten. Nebenkosten sind zum Beispiel die Kosten für das Wasser, für die Reinigung der Treppe und für den Müll. Heizung und Strom können auch ein Teil von den Nebenkosten sein, aber das ist unterschiedlich. Fragen Sie den Vermieter, was zu den Nebenkosten gehört, und was Sie noch extra bezahlen müssen. Die Kaltmiete und die Nebenkosten zusammen heißen Warmmiete. Die komplette Warmmiete überweisen Sie jeden Monat an Ihren Vermieter.


netto (အသားတင္ဝင္ေငြ)
အသားတင္ဝင္ေငြမွာ လုပ္ခမ်ား/လစာမွ အခြန္ႏွင့္ အာမခံေၾကးမ်ားကုိ ႏုတ္ၿပီး က်န္ေငြျဖစ္သည္။

die Niederlassungserlaubnis, die Niederlassungserlaubnisse (အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္၊ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္မ်ား)
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတြင္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္တစ္ခု ရွိလွ်င္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္တစ္ခုကုိ သုံးႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ငါးႏွစ္ၾကာ ရရွိထားခဲ့ၿပီး မည္သည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိမွ လက္ခံမရရွိခဲ့လွ်င္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္တစ္ခုကုိ လက္ခံရရွိသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားကုိ ေကာင္းစြာေျပာႏိုင္ၿပီး ယခင္ မည္သည့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံျခင္းမွ် မရွိရန္လည္း လုိအပ္သည္။

der Notdienst, die Notdienste (အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)
ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္ စေန/တနဂၤေႏြေန႔မ်ားႏွင့္ ညပိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ အေရးေပၚအကူအညီလိုအပ္လွ်င္ ဤဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားသည္သင့္အတြက္ အသင့္ရွိၾကသည္။P

das Parkhaus, die Parkhäuser (အထပ္ေပါင္းမ်ားစြာပါေသာ ကားရပ္ရန္ေနရာ)
လမ္းေပၚတြင္ ကားရပ္ရန္ ေနရာအလုံအေလာက္ မရွိေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္/ၿမိဳ႕မ်ားစြာတြင္ အထပ္ေပါင္းမ်ားစြာပါေသာ ကားရပ္ရန္ေနရာမ်ားရွိၾကသည္။ သင့္ကားရပ္နားရန္သင့္ကားကုိ ရပ္နားႏုိင္သည့္ အထပ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ဤေနရာတြင္ ကာရပ္နားျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြတစ္ခု ေပးရသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ သင္သည္ ကားရပ္ရန္ ေနရာသုိ႔ သင့္ကားကုိ ေမာင္းဝဝ္သြားၿပီး ျပန္ထြက္ေသာအခါ ေငြေပးေခ်ရသည္။ အကယ္၍ ကားကုိ အထပ္ေပါင္းမ်ားစြာပါေသာ ကားရပ္ရန္ေနရာတြင္ အခ်ိန္တုိသာ ရပ္နားပါက ကုန္က်စရိတ္ မမ်ားေပ။ ကားကုိ ထုိေနရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္ထားခဲ့ပါက ပုိမုိကုန္က်သည္။

die Partei, die Parteien (ပါတီ)
ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုသည္ တူညီသည့္ ျပင္းျပေသာဆႏၵႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိၾကသူမ်ား ေပါင္းစည္းထားသည္ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစုိးရကုိယ္စား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ လႊမ္းမုိးရန္ ပါတီတစ္ခုက ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားရွိရန္ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အေရးႀကီးသည္။

der Pass, die Pässe (ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္)
ဤမွတ္တမ္းမွတ္ရာသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ အတည္ျပဳသည္။ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္တြင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား (အမည္၊ အသက္...) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔ပါဝင္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင့္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္တစ္ခု လုိအပ္သည္၊ ဥပမာ အာဏာပုိင္ဌာနတစ္ခုသုိ႔ သင္ သြားလွ်င္။ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုသုိ႔ ခရီးသြားရန္ သင္ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္တစ္ခု လုိအပ္သည္။ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္တြင္ သင့္ ဗီဇာ သုိ႔မဟုတ္ ေနထုိင္မႈ အဆင့္အတန္း အေသးစိတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခား အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။

das Passwort, die Passwörter (စကားဝွက္)
ဝက္ဘ္ဆုိက္ သုိ႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သေကၤတ စကားလုံးတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္ အသုံးျပဳသူ အမည္တစ္ခု ႐ုိက္ထည့္ေသာအခါ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၎ကုိ သင္ အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ ၎သည္ သင္၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးသည္။

die Personalien (ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား)
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ပထမ အမည္၊ မိသားစု အမည္၊ ေမြးဖြားစဥ္ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ေမြးဖြားရာေနရာ၊ မိသားစု အေျခအေန၊ အလုပ္အကုိင္၊ ေနထုိင္ရာ ေနရာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ တုိ႔ပါဝင္သည္။

das polizeiliche Führungszeugnis (ရဲအမႈ ကင္းရွင္းေၾကာင္း လက္မွတ္)
၎သည္ အာဏာပုိင္တစ္ေယာက္က ထုတ္ေပးသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္တြင္ ရဲမွတ္တမ္းတစ္ခု ရွိ၊ မရွိကုိ ၎က ေဖာ္ျပသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားစြာသည္ သင္၏ရဲအမႈ ကင္းရွင္းေၾကာင္း လက္မွတ္ကုိ ၾကည့္႐ႈလုိၾကသည္။
der Arbeitgeber, die Arbeitgeber: Das ist zum Beispiel eine Firma. Sie ist Arbeitgeber für die Angestellten. Auch der Staat ist ein Arbeitgeber, zum Beispiel für Lehrer oder Erzieher. Sie haben eine eigene Firma und arbeiten dort? Dann haben Sie keinen Arbeitgeber.


das Praktikum, die Praktika (အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားမႈ)
သင္သည္ သီးျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္တစ္ခုတြင္ စိတ္ဝင္စားပါက ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ ေနရာခ်ထားမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ထုိအလုပ္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပုိးေပးၿပီး ဤနည္းအားျဖင့္ ထုိအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ႏွင့္ သင့္ကုိယ္သင္ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္လာေစသည္။ပုံမွန္အားျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားမႈတစ္ခုအတြင္း မည္သည့္ ဝင္ေငြမွ် မရရွိေပ။ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားမႈသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္ႏွင့္ကုမၸဏီေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ ေျပာင္းလဲသည္။

die Probezeit (စမ္းသပ္ကာလ)
သင္အလုပ္သစ္တစ္ခု စတင္ေသာအခါ ပုံမွန္အားျဖင့္ သင့္တြင္ စမ္းသပ္ကာလတစ္ခုရွိသည္။ စမ္းသပ္ကာလအတြင္းတြင္ သင္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ပုိမုိနည္းပါးေသာ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားသည့္ကာလျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အဆုံးသတ္ႏိုင္သည္။ဤကာလအတြင္းတြင္ အလုပ္ရွင္သည္ သင့္အား ပုိမုိ နီးကပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိသည္။ စမ္းသပ္ကာလၿပီးေနာက္ သင့္အား ထုိကုမၸဏီတြင္ ဆက္ခန္႔မည္ မခန္႔မည္ကုိ ၎က ဆုံးျဖတ္သည္။ ထုိေနရာတြင္ သင္ ဆက္လုပ္လုိသလားဆုိသည္ကုိ သင္ ဆုံးျဖတ္သည္။ စမ္းသပ္ကာလသည္ ၆ လအထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
der Arbeitgeber, die Arbeitgeber: Das ist zum Beispiel eine Firma. Sie ist Arbeitgeber für die Angestellten. Auch der Staat ist ein Arbeitgeber, zum Beispiel für Lehrer oder Erzieher. Sie haben eine eigene Firma und arbeiten dort? Dann haben Sie keinen Arbeitgeber.


die Provision, die Provisionen (ေကာ္မရွင္ခ)
သင္သည္ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မွတစ္ဆင့္ အိမ္ခန္းတစ္ခန္းကို ငွားရမ္း သုိ႔မဟုတ္ ဝယ္ယူမည္လား။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ေနထိုင္ပါက ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ကုိ အခေၾကးေငြေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခေၾကးေငြကို ေကာ္မရွင္ခဟု သိၾကသည္။
der Immobilienmakler/Makler, die Immobilienmakler/Makler: Suchen Sie eine neue Wohnung und brauchen Hilfe? Der Immobilienmakler oder Makler hilft Ihnen. Sie müssen den Makler bezahlen.
Q

die Qualifikationsanalyse, die Qualifikationsanalysen (ပညာအရည္အခ်င္း စိစစ္ေလ့လာမႈ၊ ပညာအရည္အခ်င္း စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ား)
ပညာအရည္အခ်င္း စိစစ္ေလ့လာမႈအတြင္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အလုပ္တစ္ခုအတြက္ သင့္ေတာ္သလားဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၎ကုိ အမွတ္စာရင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခား မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတြင္ အမွတ္စာရင္း တစ္ခု မရွိလွ်င္ ပညာအရည္အခ်င္း စိစစ္ေလ့လာမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။R

die Rechnung, die Rechnungen (ေငြေတာင္းခံလႊာ)
သင္က ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုဝယ္ယူလိုက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေငြမေခ်ျဖစ္ေသးပါက ထုိေငြအတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာ လက္ခံရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ သင္ အင္တာနက္မွ ေစ်းဝယ္လွ်င္။ ထုိေငြကို သင့္ဘဏ္စာရင္းထဲမွ ကုမၸဏီ ဘဏ္စာရင္းသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဤသုိ႔ လႊဲေျပာင္းမႈအတြက္ အပို ကုန္က်စရိတ္မရိွေပ။

registrieren, die Registrierung (မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္)
ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အား ကနဦး လက္ခံစခန္းတြင္ ကနဦး မွတ္ပုံတင္သည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ BüMAဟုေခၚဆုိသည့္ လက္မွတ္(ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္မွတ္)ကုိ ထုတ္ေပးသည္။ ဤလက္မွတ္သည္ ေနထုိင္ခြင့္ စာ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ၎ကိုမိမိႏွင့္အတူ အၿမဲတမ္းထားရၿပီး စစ္ေဆးသည့္အခါ ရဲကုိ ျပသရမည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံသုိ႔ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ၎က သက္ေသျပသည္။ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ မည္သည့္ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကုိမွ် မတင္ရေသးေပ။ BAMF ႐ုံးသုိ႔ သြားေရာက္သည့္အခ်ိန္အထိ ဤကိစၥသည္ မျဖစ္ေပၚေပ။

der Religionsunterricht (ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပညာေရး)
၎သည္ ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပ႐ုိတက္စတင့္ သုိ႔မဟုတ္ ကက္သလစ္ ဘာသာမွ သင္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေအာ္သုိေဒါ့စ္ ခရစ္ယာန္ဝါဒ၊ ဂ်ဴးဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားတြင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပညာေရးလည္း ရွိၾကသည္။ မူဆလင္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားစြာတြင္ တူရကီ သုိ႔မဟုတ္ အာရပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အစၥလန္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားမႈမ်ားရွိၾကသည္။ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပညာေရးသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ မသင္မေနရ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တုိ႔၌ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းေသာ သင္ခန္းစာတစ္ခု ရွိၾကသည္ဟု မဆုိလုိေပ။ ျပည္နယ္မ်ားစြာတြင္ ဘာသာေရး သင္ခန္းစာမ်ားအစား ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ တက္ေရာက္ရန္ လုိအပ္သည္။ ၎တုိ႔အား ေလာကအျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ၾကားေပးသည္ဟု ဆုိလုိသည္။
der Ethikunterricht: In den meisten Bundesländern kann ein Schüler zwischen Religionsunterricht und Ethikunterricht wählen. In Berlin müssen alle Schüler in den Ethikunterricht gehen. Für den Ethikunterricht braucht man keine bestimmte Religion: Man lernt etwas über die verschiedenen Religionen und über Philosophie.


die Rentenversicherung, die Rentenversicherungen (ပင္စင္အာမခံ)
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အထိ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎တုိ႔ အနားယူၾကသည္။ ၎တုိ႔ အနားယူသည္အထိ ျပည္သူမ်ားသည္ ပင္စင္အာမခံ အစီအစဥ္တစ္ခုထဲသုိ႔ ၎တုိ႔လစာ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ကုိ လစဥ္ ေပးေခ်ၾကသည္။ သင္ အနားယူသည္ႏွင့္ သင့္ပင္စင္ရန္ပုံေငြမွ သင့္ ယခင္လစာ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ကုိ လစဥ္ သင္ လက္ခံရရွိသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ပင္စင္အာမခံ အစီအစဥ္တစ္ခု အလုိအေလ်ာက္ရွိၾကသည္။ ဤကုန္က်စရိတ္မ်ား၏ ေဝစုတစ္ခုကုိ အလုပ္ရွင္က ေပးေခ်သည္။ သင္သည္ ဝန္ထမ္းမဟုတ္လွ်င္ ပုဂၢလိက ပင္စင္ ေပၚလစီတစ္ခုကုိ ရယူႏိုင္သည္။ လူမ်ားစြာတြင္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရျဖစ္ေသာ ပင္စင္ အစီအစဥ္(အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ေသာ)တစ္ခုအျပင္ ပုဂၢလိက ေပၚလစီတစ္ခုလည္း ရွိၾကသည္။

das Rezept, die Rezepte (ေဆးၫႊန္းစာ)
ေဆးၫႊန္းစာမပါဘဲ ေဆးဆုိင္တစ္ခုတြင္ သင္ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ ေဆးဝါးအမ်ိဳးအစား မ်ားစြာ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ သင့္ဆရာဝန္က ထုတ္ေပးသည့္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခု သင္ လုိအပ္သည္။ဤစာရြက္စာတမ္းမွာ ေဆးၫႊန္းစာျဖစ္သည္။S

das Schulgeld (ေက်ာင္းလခ)
ဤေက်ာင္းလခမ်ားကုိ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ သင္ ေပးရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ခန္းစာမ်ားအတြက္ ေငြအေျမာက္အမ်ားကုိ ေပးရသည္။

die Schulpflicht (ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္ တာဝန္ဝတၱရား)
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ရန္ မလုပ္မေနရျဖစသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အသက္အရြယ္အထိ အနည္းဆုံး ကုိးႏွစ္ၾကာ ေက်ာင္းတက္ရမည္ ဟုဆုိလုိသည္။၎ကုိ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားသည္။

die Schwangerschaftsberatung, die Schwangerschaftsberatungen (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ေဆးေႏြးလမ္းညႊန္ အႀကံျပဳျခင္း)
၎သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥအဝဝကို အႀကံဥာဏ္ရယူႏိုင္သည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕မ်ားစြာတြင္ အလားတူက်န္းမာေရးစင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ သားဖြားဆရာဝန္က မည္သည့္ေနရာတြင္ သြားေရာက္ၿပီး မည္သူႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္ကို အႀကံျပဳေျပာၾကားေပးပါလိမ့္မည္။

die selbständige Arbeit (ကုိယ္ပုိင္ အလုပ္)
သင့္တြင္ အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္မရွိပါ။ သင္သည္ မိမိကုိယ္တုိင္ အထက္လူႀကီးျဖစ္သည္။

das sichere Herkunftsland, die sicheren Herkunftsländer (လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ မူလ ႏိုင္ငံ၊ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ မူလ ႏိုင္ငံမ်ား)
လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ မူလ ႏိုင္ငံဟုေခၚဆုိသည့္ ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ၾကသူမ်ားအား ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ခိုလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အလားအလာမရွိေပ။ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ မူလ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အီးယူႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဘာ့စနီးယား၊ ဆာဗီးယား၊ ဟာဇီဂုိဗီးနား၊ မက္ဆုိဒုိနီးယား၊ ဂါနာ၊ ဆီနီေဂါ၊ ေမာ္႐ုိကုိ၊ အယ္လဂ်ီးရီးယားႏွင့္ တူနီးရွားတုိ႔ပါဝင္သည္။

das Sonderangebot, die Sonderangebote (အထူးေလွ်ာ့ေစ်း)
ေစ်းဆုိင္ အခ်ိဳ႕သည္ ၎တုိ႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အထူးႏႈန္းျဖင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္း ေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။ ဤထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းဟု သိၾကသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဆုိင္မ်ားစြာတြင္ အလြယ္တကူ ရွာေတြ႔ႏိုင္သည္။၎တုိ႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝင္ေပါက္ တည့္တည့္တြင္ ရွိၾကသည္။

das Sozialamt, die Sozialämter (လူမႈဖူလုံေရး ရုံး၊ လူမႈဖူလုံေရး ရုံးမ်ား )
လူမႈဖူလုံေရး ရုံးသည္ အာဏာပုိင္အဖဲြ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ အကယ္၍ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ေငြေၾကး အကူအညီ လုိအပ္လွ်င္ ထုိပုဂိၢဳလ္သည္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီျခင္းရွိမရွိလူမႈဖူလုံေရး ရုံးက စစ္ေဆးလိမ့္မည္။
die Behörde, die Behörden: Eine Behörde ist eine staatliche Institution und erfüllt die Aufgaben, die das Gesetz vorsieht. Sie dient also dazu, den Staat zu verwalten.
die Sozialleistung, die Sozialleistungen: Menschen, die finanzielle Hilfe brauchen, können unter bestimmten Umständen im Sozialamt Sozialleistungen beantragen. Mit dieser Unterstützung können sie in einer angemessenen Wohnung leben. Auch ihre Krankheitsversorgung ist gesichert und sie können sich eine Arbeit suchen.


die Sozialleistung, die Sozialleistungen (ခံစားခြင့္မ်ား)
ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ လိုအပ္သူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လူမႈဖူလံုေရး႐ုံးမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ဤအေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေစ်းႏူန္းသင့္တင့္မွ်တေသာ ေနရာထုိင္ခင္းတြင္ ၎တုိ႔ ေနထိုင္ႏိုင္သည္။ ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရးအာမခံကုိ အက်ံဳး၀င္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္လည္း ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

die Sozialversicherung, die Sozialversicherungen (လူမႈေရးဆုိင္ရာ အာမခံ)
၎တြင္က်န္းမာေရး အာမခံ၊ ပင္စင္ အာမခံ၊ မေတာ္တဆမႈ အာမခံႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံတုိ႔ ေပါင္းစပ္ထားသည္။
die Krankenversicherung, die Krankenversicherungen: Diese Versicherung muss man in Deutschland haben. Die Krankenversicherung zahlt meistens die Kosten für den Arzt, das Krankenhaus und für manche Medikamente. Bei Medikamenten muss man einen kleinen Teil selbst bezahlen. Wenn man sehr wenig verdient, kann man beim Ehepartner versichert werden. Die Kinder sind automatisch bei den Eltern versichert.
die Rentenversicherung, die Rentenversicherungen: In Deutschland arbeiten die Menschen normalerweise bis sie 67 Jahre alt sind. Danach sind sie in Rente. Bis zur Rente zahlen die Menschen jeden Monat einen Teil ihres Gehalts in die Rentenversicherung ein. In der Rente bekommen Sie jeden Monat einen Teil von ihrem früheren Gehalt aus der Rentenversicherung. Arbeitnehmer haben automatisch eine Rentenversicherung. Sie teilen sich die Kosten mit dem Arbeitgeber. Wenn man kein Arbeitnehmer ist, kann man eine private Rentenversicherung abschließen. Viele Menschen haben eine gesetzliche Rentenversicherung (vom Staat) und eine private Rentenversicherung.


die Sozialwohnung, die Sozialwohnungen (လူမႈေရးဆုိင္ရာ အိမ္ရာ)
ဤအိမ္ရာအမ်ိဳးအစားသည္ ပုံမွန္ အိမ္ခန္းထက္ ငွာရမ္းခ သက္သာသည္။ သင့္တြင္ ဝင္ေငြနည္းပါးလွ်င္ သင္သည္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အိမ္ရာကုိ ငွားရမ္းႏိုင္သည္။ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အိမ္ရာအတြက္ အက်ံဳးဝင္မႈ လက္မွတ္တစ္ေစာင္ သင္ လုိအပ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ၎ကုိ စည္ပင္သာယာ အာဏာပုိင္ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ရာ႐ုံးမွ ရရွိႏိုင္သည္။

das Sparkonto, die Sparkonten (ေငြစု ဘဏ္ စာရင္း)
၎သည္ ကာလပုိရွည္ေသာဘဏ္ စာရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေငြလႊဲရန္ (သင့္ အိမ္ငွားခကဲ့သုိ႔။ ၎အတြက္ သင္၏ စာရင္းရွင္ အေကာင့္ကုိ အသုံးျပဳရသည္) ဤဘဏ္စာရင္းကုိ သင္အသုံးမျပဳႏိုင္ေပ။ သင္၏ စာရင္းရွင္ အေကာင့္ထက္ သင့္ ေငြစု ဘဏ္ စာရင္းရွိ ေငြအေပၚတြင္ သင့္အား အတုိး ပုိေပးေလ့ရွိသည္။ ေငြမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤဘဏ္စာရင္းတြင္ စာရင္းရွင္ အေကာင့္တစ္ခုထက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်ိန္ပုိမုိၾကာျမင့္စြာ ရွိေနသည္။

die Sparkasse, die Sparkassen (ေငြစု ဘဏ္)
၎သည္ ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္ တူသည္။ ပုဂၢလိက မဟုတ္ဘဲ ရပ္႐ြာ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕တစ္ခု၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။

die Spielgruppe, die Spielgruppen (ကစားအုပ္စု)
၎သည္ ကေလးမ်ား ကစားရန္ စု႐ုံးၾကသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ မိခင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖခင္မ်ားသည္ပုံမွန္အားျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေနေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူႀကီးမ်ားက ထုိအုပ္စုကို ဦးေဆာင္ၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္ ကစားေလ့ရွိသည္။

die Sprachförderung (ဘာသာစကား ပံ့ပုိးမႈ)
ကေလးမ်ားသည္ အထူးဂိန္းမ်ား၊ ပုံဝတၴဳမ်ားႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဂ်ာမန္စကားကုိ ေျပာဆုိရန္ သင္ယူၾကသည္။ သူငယ္တန္းႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာန (Kitas) မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ကေလးမ်ားအတြက္ အထူး ဘာသာစကား ပံ့ပုိးမႈ မၾကာခဏ ရွိသည္။
die Kindertagesstätte (Kita), die Kindertagesstätten (Kitas): Wie ein Kindergarten: Hier können die Kinder den ganzen Tag bleiben, normalerweise bis 16 oder 17 Uhr.


der Sprachtest, die Sprachtests (ဘာသာစကား စာေမးပဲြ)
ကေလးမ်ားသည္သူငယ္တန္း/ေန႔ကေလးထိန္းဌာန (Kita) တြင္ မၾကာမၾကာ စာေမးပဲြ ေျဖေလ့ရွိသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ထုိဘာသာစကားကုိ မည္မွ် ေကာင္းမြန္စြာ ႏိုင္နင္းေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔က ဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။
die Kindertagesstätte (Kita), die Kindertagesstätten (Kitas): Wie ein Kindergarten: Hier können die Kinder den ganzen Tag bleiben, normalerweise bis 16 oder 17 Uhr.


die staatliche Schule, die staatlichen Schulen (အစုိးရေက်ာင္း)
ဂ်ာမဏီတြင္ ေက်ာင္းအမ်ားစုကုိ အစုိးရက ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းလခ ေပးရန္မလုိေပ။ အခမဲ့ျဖစ္သည္။

das Standesamt, die Standesämter (မွတ္ပုံတင္ ရုံး)
သင္ အိမ္ေထာင္ျပဳလုိပါသလား။ သင္ ကေလးေမြးမည္လား။ သင္ ကြာရွင္းလုိသည္လား။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သင့္ၿမိဳ႕ရွိ မွတ္ပုံတင္ ႐ုံးသုိ႔ သင္သြားရန္ လုိအပ္သည္။

der Studiengang, die Studiengänge (ေလ့လာသင္ယူမႈ သင္ရိုး၊ ေလ့လာသင္ယူမႈ သင္ရိုးမ်ား)
ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္တကၠသိုလ္တစ္ခု၌ပညာသင္ၾကားလိုလွ်င္ မိမိသင္လိုသည့္ တိက်သည့္ သင္႐ိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ဆုံးျဖတ္ရန္လိုအပ္သည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲြျပားျခားနားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားစြာရိွသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ သင္ရိုးတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္သည္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကားမ်ားတြင္ ပါရမီရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ဘာသာစကားဘြဲ႕ဒီဂရီတစ္ခုကို ယူႏိုင္သည္။ သခ်ၤာဘာသာရပ္တြင္ ေတာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ သခ်ၤာဘာသာ ဒီဂရီကုိ ယူႏိုင္သည္။

die Studiengebühren (ေက်ာင္းလခမ်ား)
တကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာေကာလိပ္ (FH) တစ္ခုကုိ တက္ေရာက္ရန္ သင္ ေပးရသည့္ ေငြျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းလခမ်ားရွိၾကေသာ္လည္း ပမာဏမွာ ကြာျခားသည္။
die Fachhochschule, die Fachhochschulen: Wie eine Universität, aber eher praktisch orientiert. Es gibt Fachhochschulen für Ingenieurwissenschaft, Wirtschaft, Sozialpädagogik und künstlerische Berufe. Für ein Studium an einer Fachhochschule braucht man normalerweise das Abitur oder das Fachabitur.
das Bundesland, die Bundesländer: 16 Länder, die Bundesländer, bilden zusammen die Bundesrepublik Deutschland. Ein Bundesland ist normalerweise ein größeres Gebiet, wie Bayern, Hessen oder Nordrhein-Westfalen. Es gibt aber auch Städte, die ein Bundesland sind, zum Beispiel Berlin oder Hamburg. Jedes Bundesland hat eine eigene Regierung (Landesregierung) mit einem Parlament (Landtag). Eine Landesregierung kann bestimmte Dinge selbst entscheiden, zum Beispiel im Bereich Bildung und Kultur. Die wichtigsten Entscheidungen trifft aber die Bundesregierung, also die Regierung von ganz Deutschland.


das Studium (တကၠသုိလ္ ဘဲြ႕)
အင္ဂ်င္နီယာ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဆရာ ကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္မ်ားအတြက္ သင့္တြင္ ဘြဲ႕တစ္ခုရွိရန္ လုိအပ္သည္။ တကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာေကာလိပ္တစ္ခုတြင္ သင္ယူေလ့လာႏိုင္သည္။

der subsidiäre Schutz (အကူအပံ့ျဖစ္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈ)
ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အား ခုိလႈံခြင့္ ရထုိက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဒုကၡသည္အဆင့္အတန္း ခ်မေပးလွ်င္ ၎သည္ အကူအပံ့ျဖစ္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈကုိ လက္ခံရရွိသည္။ အကူအပံ့ျဖစ္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ မူလတုိင္းျပည္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ယူဆရန္ ခုိင္မာေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ထင္ရာျမင္ရာ က်င့္သုံးေသာေၾကာင့္ ေသဒဏ္၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အျခား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ခ်မွတ္ျပဌာန္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အာဏာတည္ေစျခင္း ရွိလွ်င္၊ ဥပမာ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရလွ်င္၎သည္ ဤကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။ အကူအပံ့ျဖစ္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈကုိ ရထုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ကနဦး တစ္ႏွစ္ကာလအတြက္ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္တစ္ခုကုိ လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။T

das Tagesgeldkonto, die Tagesgeldkonten (ခ်က္ခ်င္း ရယူႏိုင္သည့္ ေငြစာရင္း)
ဤစာရင္းသည္ စာရင္းရွင္အေကာင့္ကဲ့သုိ႔ ေန႔စဥ္အသုံးျပဳရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ သင့္တြင္ ေငြပိုေငြလွ်ံ ရိွလွ်င္ ၎ကုိ ေငြစုစာရင္းတြင္ သြင္းထားႏိုင္သည္။ ဘဏ္မ်ားက ခ်က္ခ်င္း ရယူႏိုင္သည့္ ေငြစာရင္းမ်ားကို စာရင္းရွင္အေကာင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြစုစာရင္းမ်ားထက္ အတိုးႏူန္းျမင့္မားစြာ ေပးသည္။ သင့္စုေငြမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလုိလုိလည္း ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္သည္။

die Tagesmutter, die Tagesmütter (ကေလးထိန္းမ်ား)
ကေလးထိန္းမ်ားသည္ သူတို႔၏ေနအိမ္၌ ကေလးငယ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးသည္။ အမ်ိဳးသား ကေလးထိန္းမ်ားလည္းရိွသည္။ လာေရာက္အပ္ႏံွထားေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ကေလးထိန္းတစ္ဦးတည္းက ထိန္းေက်ာင္းေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးထိန္းမ်ားကို အထူး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္လုိအပ္ကာ သင့္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိ အခေၾကးေငြေပးရမည္ျဖစ္သည္။

die Teilnahmeberechtigung für den Integrationskurs (ေပါင္းစည္းသင္တန္းအတြက္ အက်ံဳးဝင္မႈ လက္မွတ္)
ေပါင္းစည္းသင္တန္းတြင္ သင္စာရင္းေပးသြင္းရာ၌ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၎ကုိ သင္ေနထိုင္ရာၿမိဳ႕၏ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားရံုးတြင္ ရယူႏိုင္သည္။ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္လည္း ေပါင္းစည္းသင္တန္းကို တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔သည္ BAMFသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္သည္။

die Teilzeitarbeit (အခ်ိန္ပုိင္း အလုပ္)
သင့္တြင္ အၿမဲတမ္းအလုပ္တစ္ခု ရွိေသာ္လည္း တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီ မလုပ္ရဘဲ ပိုနည္းကာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄ နာရီျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ကေလးငယ္မ်ားရွိၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤအလုပ္ကုိ လုပ္ၾကသည္။ ကုမၸဏီမ်ားစြာတြင္ သင္ အခ်ိန္ပုိင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္။U

das Übergabeprotokoll, die Übergabeprotokolle (အေသးစိတ္စာရင္း)
သင္သည္ တုိက္ခန္းတစ္ခု ငွားထားၿပီး အိမ္ေျပာင္းလာေတာ့မည့္ဆဲဆဲျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိအခန္း၌ တစ္စုံတစ္ရာ က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးေနသည္။ သင္ႏွင့္ အိမ္ခန္းပုိင္ရွင္သည္ ဤအပ်က္အစီးကုိ အေသးစိတ္စာရင္းတြင္ မွတ္သားရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္လုံး လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။

die Übergangsklasse, die Übergangsklassen (အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတန္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတန္းမ်ား)
ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းတက္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ အကယ္၍ ၎တုိ႔သည္ ဂ်ာမန္စကား မေျပာတတ္ေသးလွ်င္ ၎တုိ႔သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတန္းတစ္ခုတြင္ စတက္ရမည္။ ဤအတန္းမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိ အတန္းမ်ားအျဖစ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ ရည္ၫႊန္းၾကသည္။ ဤေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၎တုိ႔သည္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကား၊ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ဂ်ာမန္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သင္ယူၾကသည္။ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အခ်ိန္ကာလကုန္လြန္ၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔သည္ ပုံမွန္အတန္းမ်ားတြင္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ သင္ယူႏိုင္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔သည္ ဂ်ာမန္စကားကုိ ပိုမုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာႏိုင္ၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားကုိလည္း ေကာင္းစြာ လုိက္ႏိုင္သည္။

die Überweisung, die Überweisungen (Bank) (ေငြလႊဲျခင္း)
ဘဏ္က ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုမွ ေနာက္စာရင္းတစ္ခုသုိ႔ ေငြပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ သင့္ အိမ္ခန္းအတြက္ အိမ္ငွားခ ေပးရန္။ ေငြသည္ သင့္ ဘဏ္စာရင္းမွ အိမ္ရွင္၏ ဘဏ္စာရင္းသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ သြားရန္ လုိအပ္သည္။ သင္က ဘဏ္ကုိ အေၾကာင္းၾကားေသာအခါ ၎တုိ႔သည္ ထုိေငြကုိ အိမ္ရွင္၏ ဘဏ္စာရင္းသုိ႔ လႊဲေပးလိမ့္မည္။

der Umtausch (ကုန္ပစၥည္းလဲလွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္း)
သင္သည္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုဝယ္ယူလိုက္ၿပီး ၎ကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္လုိပါသလား။ ဆုိင္မ်ားစြာတြင္ ထုိပစၥည္းကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး ျပန္အမ္းေငြကုိ သင္ ရယူႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင့္ေငြကုိ သင္ ျပန္လည္ ရရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သင့္ေငြကုိ သင္ ျပန္လည္ မရရွိဘဲ ထုိဆုိင္မွ အျခားပစၥည္းတစ္ခုခုကုိ သင္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ဤသည္ကို ကုန္ပစၥည္းလဲလွယ္ျခင္း ဟုေခၚဆိုသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္ေပး၍ မရႏိုင္ေပ။
das Sonderangebot, die Sonderangebote: Einige Geschäfte verkaufen ihre Produkte für eine kurze Zeit besonders günstig. Diese Produkte nennt man Sonderangebot. Sonderangebote findet man in den Geschäften meist sehr schnell: Sie sind oft direkt am Eingang.


die Unterrichtsstunde, die Unterrichtsstunden (သင္ခန္းစာ)
ေပါင္းစည္းသင္တန္းတြင္ သင္ခန္းစာတစ္ခုသည္ ၄၅ မိနစ္ၾကာျမင့္သည္။

der Urlaub (အားလပ္ရက္)
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း သင့္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အားလပ္ရက္ အေရအတြက္ရိွသည္။ သင့္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း သင့္လုပ္ခ/လစာကို ဆက္ေပးသည္။ သင္ မည္သည့္အခ်ိန္ အားလပ္ရက္ ယူႏိုင္သည္ကုိ သေဘာတူရန္ သင္၏ အထက္အရာရွိႏွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ၌တစ္ပတ္တြင္ ၅ ရက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ရက္သတၲပတ္ အားလပ္ရက္ (တနလၤာေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔အထိ ) အားလပ္ရက္ ယူလုိပါက သင္ ၅ ရက္တာ အားလပ္ရက္ လုိအပ္သည္။V

die Verbraucherzentrale, die Verbraucherzentralen (စားသံုးသူ အႀကံေပး ဌာန)
စားသံုးသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည္။ စားသံုးသူဆိုသည္မွာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခုကို ဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ စားသံုးသူအႀကံေပးဌာနက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးၿပီး တရားဥပေဒေရးရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကူအညီေပးသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ သင္ ဝယ္ယူသြားသည့္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုသည္ ခၽြတ္ယြင္းေနၿပီး ထုိေစ်းဆိုင္က ၎ကုိ ျပန္ယူရန္ ျငင္းဆိုပါက စားသံုးသူအႀကံေပးဌာနက ကူညီေပးႏိုင္သည္။)

der Verein, die Vereine (အဖြဲ႕အစည္း)
တူညီေသာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိၾကသူမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကလပ္မ်ားတြင္ စုေဝးေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာ- ေဘာလံုးကလပ္တစ္ခုတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဘာလံုးကန္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ေတးဂီတ အသင္းတစ္ခုတြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ေတးဂီတကုိ ဖန္တီးႏိုင္သည္။

die Verfassung, die Verfassungen (ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ)
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ တစ္ရပ္သည္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတစ္ခုျဖစ္သည္။၎တြင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိက စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဂ်ာမန္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို Grundgesetzဟုေခၚဆိုသည္။

die Versicherung, die Versicherungen (အာမခံေၾကး)
သီးျခား အေျခအေနတစ္ခုအတြက္ အာမခံေပၚလစီတစ္ခုအတြက္ ႏွစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ လစဥ္ ေငြေပးေခ်ရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤ အေျခအေနအတြက္ သင့္ကုိ အာမခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ ႐ုတ္တရက္ဖ်ားနာျခင္း၊ သင့္ က်န္းမာေရး အာမခံအတြက္ သင္သည္ လစဥ္ အာမခံေၾကးတစ္ရပ္ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သင္သည္ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသရန္ လုိအပ္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ က်န္းမာေရး အာမခံ ကုမၸဏီက ဆရာဝန္အတြက္ ေငြေပးေခ်ၿပီး သင္ကေပးေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ေပ။
die Krankenversicherung, die Krankenversicherungen: Diese Versicherung muss man in Deutschland haben. Die Krankenversicherung zahlt meistens die Kosten für den Arzt, das Krankenhaus und für manche Medikamente. Bei Medikamenten muss man einen kleinen Teil selbst bezahlen. Wenn man sehr wenig verdient, kann man beim Ehepartner versichert werden. Die Kinder sind automatisch bei den Eltern versichert.


das Visum, die Visa (ဗီဇာ)
ဗီဇာတစ္ေစာင္ျဖင့္ သင့္အား ကြဲျပားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုသုိ႔ ခရီးသြားရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ ထုိႏိုင္ငံ၏ သံ႐ုံး၌ ဗီဇာတစ္ေစာင္ကုိ သင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
die Botschaft, die Botschaften: Eine Botschaft ist wie ein Konsulat. Es ist die Vertretung eines Landes in einem anderen Land.


die Volkshochschule, die Volkshochschulen (အရြယ္ေရာက္သူ ပညာေရးစင္တာ)
အသက္၁၆ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရိွေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားသည္အရြယ္ေရာက္သူပညာေရးစင္တာတစ္ခုတြင္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ သင္တန္းစရိတ္လည္း မမ်ားလွပါ။ အဆိုပါစင္တာ၌ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားအပါအဝင္ ဘာသာစကားမ်ားကို သင္ယူႏိုင္သည့္အျပင္ ဓာတ္ပံုပညာ၊ လက္ဝတ္ရတနာျပဳလုပ္ျခင္းပညာ ႏွင့္ ပန္းခ်ီ၊ အက အစရိွေသာ ပညာရပ္မ်ားစြာကိုလည္း သင္ယူႏိုင္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံျပဳ အလုပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာလုပ္ငန္းတြင္ လက္ေတြ႔စာေတြ႔အားျဖင့္ လမ္းၫႊန္ေပးထားေသာ သင္တန္းမ်ားလည္းရွိသည္။ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးဆုံး အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ကုိလည္း ဤစင္တာတြင္ သင္ယူႏိုင္ၾကသည္။ သင္တန္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ ညေနပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။
der Hauptschulabschluss: Mit dem Ende der Hauptschule macht man den Hauptschulabschluss. Das ist in der 9. Klasse. In einigen Bundesländern gibt es auch den Qualifizierenden Hauptschulabschluss (Quali). Das ist eine Prüfung am Ende der 9. Klasse. Man muss den Quali nicht machen, aber man findet so leichter einen Ausbildungsplatz in einer Firma.


der/die Vorgesetzte, die Vorgesetzten (အထက္လူႀကီး)
သင္၏ အထက္လူႀကီးသည္ သင္၏ တုိက္႐ုိက္ အထက္လူႀကီးျဖစ္သည္။ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း သင္ႏွင့္ သင့္အလုပ္အတြက္ ထုိအထက္လူႀကီးက တာ၀န္ရွိသည္။ မည္သုိ႔ေသာ အလုပ္အကိုင္ကို သင့္အတြက္ ခဲြေဝခ်ထားေပးရန္ႏွင့္ ၎ကုိ မည္သို႔လုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္းကို ညႊန္ၾကားျပသေပးသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ သင္၏ အထက္လူႀကီးတြင္လည္း သူ၏ အထက္လူႀကီးရွိသည္။

die Vorrangprüfung, die Vorrangprüfungen (ဦးစားေပး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ၊ ဦးစားေပး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမ်ား)
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ယာယီ ေနထုိင္ခြင့္ပါမစ္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ သည္းခံျခင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္လုိပါက အခ်ိဳ႕ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ စိတ္ထဲတြင္ မွတ္သားထားရမည္။ ဥပမာ ဦးစားေပး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈကုိ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ အာဏာပုိင္က ေဆာင္႐ြက္လိမ့္မည္။ ထုိရာထူးအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ အီးယူႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္လည္း ရွိသလားဆုိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎ကုိ စစ္ေဆးရမည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မဟုတ္မွသာ ထုိရာထူးကုိ ခုိလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအား ကမ္းလွမ္းရမည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ ဂ်ာမဏီတြင္ ၁၅ လၾကာေနထုိင္ၿပီးျဖစ္သည္ႏွင့္ ဦးစားေပး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ ရပ္စဲသည္။ အသိအမွတ္ျပဳ ဒုကၡသည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အကူအပံ့ျဖစ္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈကုိ ရထုိက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ ဦးစားေပး ျပန္လည္သုံးသပ္မႈမရွိပါ။

die Vorsorgeuntersuchung, die Vorsorgeuntersuchungen (ကာကြယ္တားဆီးသည့္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ)
၎တြင္ ကေလးဆရာဝန္တစ္ေယာက္က ႏို႔စုိ႔ကေလးငယ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ စစ္ေဆးမႈ ၁၀ခုပါဝင္သည္။ဤစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ပထမဆုံးစစ္ေဆးမႈမွာ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္တြင္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးစစ္ေဆးမႈမွာ ထုိကေလး ေက်ာင္း စမတက္မီ အခ်ိန္အနည္းငယ္တြင္ျဖစ္သည္။

das Vorstellungsgespräch, die Vorstellungsgespräche (အလုပ္အင္တာဗ်ဴး)
သင္အလုပ္တစ္ခု ေလွ်ာက္ထားၿပီးၿပီလား။ အလုပ္ရွင္က သင္ေလွ်ာက္လႊာကုိ စိတ္ဝင္စားပါသလား။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ၎က သင့္ကုိ သိကၽြမ္းလုိၿပီး သင့္အေၾကာင္း ပုိမုိ သိရွိလုိသည္။ သင့္အား အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုသုိ႔ ၎က ဖိတ္ၾကားလိမ့္မည္။ အလုပ္အကိုင္ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထြေထြ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ဌာနမွ သိရွိႏိုင္သည္။
die Arbeitsagentur, die Arbeitsagenturen: Hier hilft man Ihnen, eine passende Arbeit zu finden. Man bekommt hier Stellenangebote aus allen Bereichen. Manchmal bekommt man finanzielle Hilfe, zum Beispiel bei den Kosten für Bewerbungsunterlagen. Eine Arbeitsagentur gibt es in jeder Stadt.
die Bewerbung, die Bewerbungen: Sie möchten eine Arbeitsstelle in einer Firma bekommen? Dann müssen Sie eine Bewerbung schreiben: Das sind normalerweise ein Brief (das "Anschreiben"), ein Lebenslauf mit Foto und Ihre Zeugnisse. Der zweite Teil von einer Bewerbung ist das Vorstellungsgespräch: Eine Einladung beim Arbeitgeber, wenn die schriftliche Bewerbung gut war.
das Job-Center: Hier hilft man Ihnen, eine passende Arbeit zu finden. Man bekommt hier Stellenangebote aus allen Bereichen. Manchmal bekommt man finanzielle Hilfe, zum Beispiel bei den Kosten für Bewerbungsunterlagen. Ein Job-Center gibt es in jeder Stadt.
W

der Wochenmarkt, die Wochenmärkte (အပတ္စဥ္ ေစ်း)
ၿမိဳ႕မ်ားစြာတြင္ ရက္သတၱပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေစ်းရွိၾကသည္။ ၎သည္ ဗဟုိ ေစ်းေနရာ သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦႀကီးတစ္ခုထဲတြင္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းသည္အမ်ားစုမွာ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤေစ်းမ်ားတြင္ သင္သည္ အဓိကအားျဖင့္ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအျပင္ ႏို႔ႏွင့္ ဒိန္ခဲ၊ ငါးးႏွင့္ အသားတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ထုိေစ်းမ်ားတြင္ အဝတ္အစား မ်ားကုိလည္း ဝယ္ယူႏိုင္သည္။

der Wohlfahrtsverband, die Wohlfahrtsverbände (လူမႈဖူလုံေရး အသင္းအဖဲြ႕၊လူမႈဖူလုံေရး အသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊)
လူမႈဖူလုံေရး အသင္းအဖဲြ႕တစ္ခုသည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံတြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာတရားမွ်တမႈႏွင့္ ထုိအဖဲြ႕ကုိယ္တုိင္ သက္ဆုိင္သည္။ ေသးငယ္ေသာ ရပ္ရြာလူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္သာမက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း လူမႈဖူလုံေရး အသင္းအဖဲြ႕မ်ား ရွိၾကသည္။ လူမ်ားစြာသည္ ထုိအသင္းမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ဥပမာ ၎တုိ႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီ ေပးၾကသည္။ဒုကၡသည္တစ္ေယာက္ တြင္ ေမးျမန္းစရာမ်ား ရွိလွ်င္ ၎သည္ အနီးအနားရွိ လူမႈဖူလုံေရး အသင္းအဖဲြ႕တစ္ခုကုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ထုိေနရာတြင္ ၎သည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာရွိပါက ပံ့ပိုးေထာက္ကူမႈကုိ ရရွိႏိုင္သည္။

das Wohngeld (ေနထိုင္စရိတ္ခံစားခြင့္()
သာမန္တုိက္ခန္းတစ္ခုအတြက္ အခန္းငွားရမ္းခသည္ သင္တတ္ႏိုင္သည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနပါသလား။ ဤသုိ႔ဆိုပါက ေနထိုင္စရိတ္ ခံစားခြင့္ကို အိမ္ယာ႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အခန္းငွားရမ္းခအားလုံးကုိ သင္ ေပးေခ်ရန္မလုိအပ္ဘဲ ၎၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကို ျပည္နယ္အစိုးရက က်ခံေပးမည္ျဖစ္သည္။
das Wohnungsamt, die Wohnungsämter: Die Miete für eine normale Wohnung ist für Sie zu teuer? Das Wohnungsamt kann helfen: Zum Beispiel mit Wohngeld oder mit einer Sozialwohnung. Das Wohnungsamt hilft Ihnen auch bei anderen Fragen zum Wohnen.


das Wohnungsamt, die Wohnungsämter (အိမ္ယာရုံး)
သာမန္တုိက္ခန္းတစ္ခုအတြက္ အခန္းငွားရမ္းခသည္ သင္တတ္ႏိုင္သည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနပါသလား။ ဤသုိ႔ဆိုပါက အိမ္ယာ႐ုံးက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အား လူမႈအိမ္ရာစီစဥ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္စရိတ္ ခံစားခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္။ ေနရာထိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ ရွိေကာင္းရွိမည့္ အျခား မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုမဆုိလည္း အိမ္ယာ႐ုံးက ေျဖၾကားေပးလိမ့္မည္။
das Wohngeld: Die Miete für eine normale Wohnung ist für Sie zu teuer? Dann können Sie im Wohnungsamt einen Antrag für Wohngeld stellen: Sie müssen nicht die ganze Miete zahlen. Einen Teil Ihrer Miete bezahlt der Staat.
die Sozialwohnung, die Sozialwohnungen: Diese Wohnungen kosten nicht so viel Miete wie normale Wohnungen. Eine Sozialwohnung kann man mieten, wenn man wenig verdient. Man braucht dazu einen Wohnberechtigungsschein. Den bekommt man meistens bei der Stadtverwaltung oder beim Wohnungsamt.
Z

das Zahlungsmittel, die Zahlungsmittel (ေငြေပးေခ်သည့္ နည္းလမ္း)
ေငြေပးေခ်သည့္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ဥပမာ ေငြသား၊ ဘဏ္မွ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ၊ အီးစီကတ္၊ အေၾကးဝယ္ကတ္ျပားႏွင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
die Rechnung, die Rechnungen: Sie haben etwas gekauft und nicht gleich bezahlt? Dann können Sie eine Rechnung bekommen, zum Beispiel bei einem Einkauf im Internet. Von Ihrem Konto überweisen Sie dann das Geld auf das Konto der Firma. Meistens kostet das keine weiteren Gebühren.
der Bankeinzug, die Bankeinzüge: Sie kaufen etwas mit Bankeinzug: der Verkäufer kann den Betrag von Ihrem Konto abbuchen. Das heißt, Sie erlauben ihm, das Geld von Ihrem Konto zu nehmen. Ist das Konto bei einer Bank in Deutschland, kostet das keine Gebühren. Per Bankeinzug kann man bei Bestellungen im Internet bezahlen, aber auch Versicherungen und monatliche Beträge (Strom/Gas, Telefon/Internet). Hier erlauben Sie der Versicherung oder einer Firma, dass sie das Geld jeden Monat von Ihrem Konto abbucht.


das Zeugnis, die Zeugnisse (အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား)
သင္ အလုပ္ရွာေနသည့္အခါ သင့္ ေလွ်ာက္လႊာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရသည္။ ယခင္သင္၏ အလုပ္ကိုင္အေတြ႕အႀကံဳ အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပေရးသားထားသည့္ လက္မွတ္မ်ားကုိလည္း သင္ ရယူႏိုင္သည္။၎တုိ႔သည္ သင္၏ ေနာက္ဆုံးအလုပ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္။၎အျပင္ ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ လက္မွတ္မ်ားရွိသည္။ ၎တုိ႔မွာ သင့္ေက်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္က ေပးအပ္ေသာ တရားဝင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားျဖစ္သည္။ သင့္မိခင္ႏိုင္ငံမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားရိွပါက ၎တုိ႔ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုရန္ ႏွင့္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းျပသရန္ လိုအပ္သည္။
die Beglaubigung, beglaubigen: Eine offizielle Instanz prüft Dokumente und erklärt mit einem Stempel, dass sie echt sind.


die Zinsen (အတိုးႏႈန္း)
သင့္ ဘဏ္စာရင္းထဲတြင္ ေငြရွိပါသလား။ ရွိပါက သင့္အား ဘဏ္က လစဥ္ ေငြအနည္းငယ္ကုိ ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ကို အတိုးႏူန္းဟုေခၚသည္။ သင္သည္ ဘဏ္မွ ေခ်းေငြတစ္ရပ္ ယူထားပါသလား။ ယူထားလွ်င္ ၎အတြက္ ဘဏ္ကို လစဥ္ ေငြအနည္းငယ္ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္လည္း အတိုး ျဖစ္သည္။

die zweisprachige Schule, die zweisprachigen Schulen (ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည့္ေက်ာင္း)
သင္ခန္းစာမ်ားကို ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ သင္ယူႏိုင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဂ်ာမန္ဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာတစ္ခုျဖင့္ သင္ၾကားေပးသည္။