Contacte i inscripció

Einschreibung © Getty Images Goodluz

Contacte i inscripció

Us interessen els nostres cursos d’alemany o necessiteu informació addicional? Informeu-vos-en a la nostra oficina de cursos de forma personalitzada.


 

Dilluns, dimarts, dijous i divendres
10:00 – 14:00 hores 

Dilluns i dijous
17:00 – 20:00 hores

Dimarts i divendres
16:00 – 18:30 hores

Dimecres
16:00 – 18:15 hores
 
aLUMNES NOUS SENSE CONEIXEMENTS PREVIS
ONLINE PRESENCIAL*
a partir del 02.01.18 a partir del 08.01.18
 
ALUMNES INSCRITS AL GI-BARCELONA A PARTIR DE L'01.09.17
ONLINE PRESENCIAL*
a partir del 02.01.18 a partir del 08.01.18
NOUS ALUMNES AMB CONEIXEMENTS PREVIS
ONLINE PRESENCIAL*
inscripció online per al test de nivell de l'01.12.17 al 04.02.18 inscripció presencial i test de nivell del 05.02.18 al 23.02.18

*Les inscripcions presencials es faran en els següents horaris:

- de l’01.12.17 al 02.02.18 en horari de l’oficina de cursos

- del 05. al 09.02.18 de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:30

- del 12. al 28.02.2018 us podreu inscriure a les places vacants. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concretar una cita pel test de nivell. 
A través d’un test de nivell i d’una breu conversa comprovarem quins coneixements previs teniu, establirem conjuntament un objectiu d’aprenentatge i escollirem el curs més adequat en el vostre cas.
Els tests de nivell (escrit, seguit d'una conversa) són presencials amb cita prèvia i tenen un cost de 20€ que es descomptarà de l’import de la inscripció en un curs formalitzada durant un termini màxim de dotze mesos a partir de la realització del test.

Quadrimestre de primavera 2018
del 05 al 09 de febrer del 2018 amb cita prèvia. Inscriviu-vos-hi ara online!

Durada: aprox. 1 hora
 
0. Serveis

Goethe-Institut es compromet a impartir el curs de l’idioma alemany amb la durada, en l’horari i els dies que consten al formulari de matriculació. L’alumne ha estat informat amb anterioritat a la signatura d’aquest document, mitjançant l’entrega del full informatiu corresponent, del contingut del curs al qual ha estat assignat d’acord amb els coneixements previs que, després de la prova de nivell corresponent, hagi demostrat tenir de l’idioma. Aquest contingut també pot ser consultat al lloc web del Goethe–Institut (www.goethe.de/barcelona).
Els interessats a fer un examen disposen abans d’inscriure’s de nombroses formes d’informar-se, ja sigui al centre examinador o a través d’Internet, sobre els requisits, el reglament d’exàmens i les disposicions d’aplicació, així com sobre la comunicació posterior dels resultats dels exàmens.


CURSOS

1. Requisits


L’edat mínima d’admissió als cursos i als exàmens oficials per a adults és de setze anys, excepte en aquells cursos i exàmens específics per a joves.


2. Inscripció

2.1. Les inscripcions s’han de fer a l’Institut (adreça: Goethe–Institut Barcelona, c/ Roger de Flor, 224, 08025 Barcelona).

2.2. Els interessats amb coneixements previs d’alemany que no disposin de comprovant de nivell del Goethe–Institut Barcelona, com també els alumnes que hagin interromput els estudis d’alemany durant més d’un any, han de fer una prova de nivell abans de formalitzar la inscripció. Aquesta prova és gratuïta i té una durada aproximada d’una hora.

2.3. Les inscripcions després d’haver començat el curs només són possibles durant la primera setmana del curs, sempre que hi hagi places disponibles. El nombre d’alumnes per aula està limitat a 18 alumnes, i els canvis de grup només són possibles mentre hi hagi places disponibles. El mínim d’alumnes per curs és de 10 alumnes. En cas que no s’arribi a aquest nombre, el Goethe–Institut Barcelona es reserva el dret a suprimir un curs.

2.4. S’aplica un 15 % de descompte a l’alumne que en el moment de la inscripció presenti un certificat original d’un curs realitzat en un Goethe–Institut d’Alemanya durant els dotze mesos immediatament anteriors. L’alumne pot gaudir d’aquest descompte una sola vegada.


3. Pagament del curs i despeses

3.1. No hi ha taxes d’inscripció. Tanmateix, perquè una inscripció sigui vàlida és necessari que l’alumne aboni l’import del curs en efectiu, amb targeta o amb xec a nom de Instituto Alemán de Barcelona.

3.2. L’import total del curs s’ha d’abonar en el moment de fer la inscripció.

3.3. La devolució dels diners per anul•lació de la inscripció en un curs quadrimestral només és possible, descomptant prèviament les despeses de gestió per import de 40 €, durant els tres primers dies laborables, comptats a partir del primer dia de classe. En els cursos de format intensiu i superintensiu, la devolució dels diners per anul·lació de la inscripció només és possible, descomptant prèviament les despeses de gestió per import de 40 €, durant el segon dia lectiu. No es pot ajornar el curs per a un altre període ni destinar l’import de la inscripció a altres cursos.

3.4. Les despeses de material didàctic (entre el qual s’inclouen, a títol merament informatiu, els llibres de text requerits per a un curs) i les taxes dels exàmens oficials no estan incloses en l’import del curs.


4. Cursos, horaris, anulacions, recuperacions i certificats

4.1. El Goethe–Institut Barcelona es reserva el dret a organitzar els cursos, a establir els horaris d’aquests cursos i, també, a triar-ne els professors.

4.2. Expedició de certificats
En acabar el curs, el Goethe–Institut Barcelona expedeix un certificat acreditatiu dels coneixements adquirits o del nivell assolit per l’alumne. Si aquests coneixements no són satisfactoris, cosa que és una decisió exclusiva del Goethe–Institut Barcelona, l’Institut aleshores expedeix un certificat d’assistència, amb expressió de la càrrega docent cursada.

4.3. El Goethe–Institut Barcelona garanteix només la recuperació de les hores lectives no impartides com a conseqüència de la inassistència del professor (o el seu substitut) per qualsevol causa (per exemple, sense ànim exhaustiu, per vaga, malaltia, etc.) i, en cap cas, per la inassistència de l’alumne. La classe es recupera a la primera setmana no lectiva del quadrimestre en qüestió, en el mateix horari, i en qualsevol cas abans del període d’exàmens d’aquest quadrimestre. Tant si l’alumne assisteix a aquesta hora de recuperació com si no ho fa, el Goethe–Institut no està obligat a reembossar a l’alumne l’import d’aquesta hora lectiva.

4.4. En tot cas, el Goethe–Institut Barcelona no es responsabilitza de la suspensió dels seus serveis per aquells esdeveniments que no s’hagin pogut preveure o que, previstos, siguin inevitables, d’acord amb l’article 1.105 del Codi civil.

4.5. Les universitats UAB i UPF concedeixen crèdits de lliure elecció pels cursos aprovats al Goethe–
Institut Barcelona.
 

5. Organització dels cursos

L’alumne s’obliga a seguir i respectar les normes organitzatives i de funcionament del Goethe–Institut Barcelona.

Per superar el curs, entre altres requisits, cal haver assistit a un mínim del 70 % de les classes i haver aprovat l’examen final.

Es demana puntualitat en el començament de la classe, com també en la tornada de la pausa.

Els mòbils o altres aparells electrònics han d’estar desconnectats.

És prohibit fer fotografies o vídeos a les nostres instal·lacions, llevat que es tingui permís per fer-ho.


EXÀMENS

6. Condicions generals


Són aplicables el reglament d’exàmens i les disposicions aplicables del Goethe-Institut.


7. Inscripció

7.1. Els interessats poden obtenir els formularis d’inscripció al centre examinador local o a través
d’Internet. Només es tindran en compte les inscripcions presentades en la forma i el termini correctes
al centre examinador corresponent. Mitjançant la seva inscripció, els participants en l’examen (en el cas de menors d’edat, el pare, la mare o el tutor) confirmen que han llegit i accepten el reglament d’exàmens vigent i les disposicions aplicables de l’examen respectiu. Tots dos documents estan disponibles a Internet en la seva versió vigent.

7.2. La inscripció es formalitza a l’Oficina de Cursos. El Goethe-Institut Barcelona no assumeix cap
responsabilitat per la presentació de formularis d’inscripció emplenats de manera incorrecta.

7.3. Els participants en els exàmens han d’abonar les taxes d’examen en formalitzar la inscripció en
l’Oficina de Cursos. En el cas d’inscripcions de grups, s’accepten els pagaments contra factura abans de la data de l’examen, consultant prèviament el Goethe-Institut Barcelona.

7.4. És possible aplicar un reglament específic als participants amb necessitats especials, sempre que
la necessitat sigui acreditada en el moment de la inscripció mitjançant la presentació del certificat
corresponent. Per a més informació, consulti les disposicions complementàries aplicables: participants
amb necessitats especials.


8. Dates

El Goethe-Institut Barcelona determinarà el lloc, la data i l’hora de realització de la prova i el termini
d’inscripció.


9. Taxes d’examen

9.1. Les taxes es fixen d’acord amb la llista de tarifes locals vigent al Goethe-Institut Barcelona, entregada al participant en el moment de la inscripció. Només podrà fer l’examen qui hagi abonat íntegrament les taxes d’examen en el moment de fer la inscripció.

9.2. En cas que el participant no pugui fer un examen per qüestions de salut, la taxa corresponent a aquesta prova es reservarà per a la data d’examen següent, després d’haver descomptat una taxa administrativa addicional i aplicable immediatament per import de 15 €. No hi haurà dret a reembossament de les taxes d’examen ja abonades.


10. Deure d’identificació

Els participants s’han d’identificar abans de començar l’examen i, en cas necessari, en qualsevol moment durant l’examen mostrant un document d’identitat oficial amb fotografia.


11. Exclusió de l’examen

Quedarà exclòs de l’examen qualsevol participant que recorri a enganys, que tingui o utilitzi qualsevol
tipus de material auxiliar no permès, que permeti que altres l’utilitzin o que, per raó del seu comportament (com, per exemple, arribar tard), interrompi el desenvolupament normal de l’examen. En aquest cas, no es qualificaran les respostes de l’examen ni es reembossaran les taxes ja abonades.


12. Retirada o interrupció de l’examen

12.1. El participant té la possibilitat de retirar-se de l’examen en qualsevol moment. Tanmateix, en aquest
cas no tindrà dret al reembossament de les taxes d’examen ja abonades. Si el participant renuncia abans de l’examen, es considerarà no presentat i no hi haurà dret a reembossament. En cas que s’interrompi un examen ja iniciat, es considerarà no aprovat i tampoc no hi haurà dret a reembossament.

12.2. En cas que no es comenci un examen o que s’interrompi al·legant motius de salut, caldrà acreditar-ho immediatament mitjançant la presentació d’un certificat mèdic al Goethe-Institut Barcelona.


13. Comunicació del resultat dels exàmens

El resultat dels exàmens es comunicarà a través d’Internet. No serà possible conèixer el resultat de cada participant abans d’aquesta comunicació.


14. Certificació

14.1. Els candidats que s’hagin inscrit a l’Oficina de Cursos del Goethe-Institut Barcelona podran recollir el seu certificat allà. També es podrà enviar el certificat pagant una taxa, sempre que s’hagi sol·licitat prèviament, durant la inscripció, per escrit.

14.2. En cas que s’extraviï el certificat, es podrà expedir un certificat substitutiu fins a 10 anys després de la data d’expedició del certificat original. L’expedició del certificat substitutiu té un cost.


15. Impugnacions

Es podran sol·licitar impugnacions del resultat de l’examen en el termini de dues setmanes a comptar
des de la comunicació d’aquest resultat. La sol·licitud s’haurà de presentar per escrit davant la direcció del Departament d’Ensenyament o davant els responsables dels exàmens del Goethe-Institut Barcelona.
Qualsevol objecció en relació amb el desenvolupament de l’examen s’haurà de presentar immediatament després d’haver fet l’examen davant la direcció del Departament d’Ensenyament o davant els responsables dels exàmens del Goethe-Institut Barcelona.


16. Revisió de l’examen

Els participants en l’examen (els menors d’edat, en companyia del pare, la mare o el tutor) podran
revisar les parts de producció escrita no aprovades (preguntes obertes o semiobertes) en presència d’un responsable del Goethe-Institut Barcelona, sempre que ho hagin sol·licitat prèviament i després d’haver completat la totalitat de l’examen.
 

17. Protecció de dades de caràcter personal

En aplicació de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Goethe–Institut Barcelona informa l’alumne que les seves dades personals contingudes al formulari d’inscripció s’incorporaran i es tractaran en un fitxer el responsable i titular del qual és el Goethe–Institut Barcelona, per a les finalitats comercials i operatives corresponents al contracte signat amb l’alumne. L’acceptació d’aquestes condicions implica el consentiment de l’alumne al Goethe–Institut Barcelona per portar a terme aquest tractament i per utilitzar les dades amb les finalitats esmentades. Així mateix, l’alumne queda informat de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes previstos a la llei orgànica esmentada, mitjançant una comunicació adreçada al Goethe–Institut Barcelona, ubicat al C/ Roger de Flor, 224, 08025 Barcelona. En cap cas no es donarà l’adreça electrònica de l’alumne a terceres persones.


18. Reclamacions

El Goethe–Institut té a la disposició dels alumnes fulls de reclamacions de conformitat amb el model oficial a l'emplaçament del centre.


19. Dret aplicable i jurisdicció competent

La relació contractual entre el Goethe–Institut Barcelona i l’alumne es regeix pel que disposen el contracte, aquestes condicions generals i el dret espanyol, especialment en el que s’estableix la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació i el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. Per a qualssevol disputes que puguin sorgir amb relació a la formalització, la interpretació i l’execució del contracte resultant, les parts se sotmeten als jutjats i els tribunals de Barcelona i renuncien expressament a qualsevol altre fur.


20. El Goethe-Institut Barcelona es reserva el dret a fer modificacions.