Preguntes freqüents

Aquí us oferim informació sobre preguntes generals i freqüents relatives als exàmens del Goethe-Institut.

Si teniu preguntes addicionals sobre els Goethe-Zertifikate de l’A1 al C2, demaneu informació de manera gratuïta i sense compromís mitjançant assessorament personal directament a un dels nostres centres examinadors (seus del Goethe-Institut, centres Goethe o centres examinadors).

Preguntes freqüents sobre els exàmens oficials del Goethe-Institut

Els exàmens del Goethe-Institut estan a la disposició de tots els interessats i poden fer-se independentment de si es té la nacionalitat alemanya o no. Aquests exàmens han estat concebuts com una prova de coneixements d’alemany com a llengua estrangera i d’alemany com a segona llengua.
Per a cada nivell es recomana una edat mínima per examinar-se.
Els centres examinadors fan tot el possible per adaptar-se als participants amb necessitats especials (com malalties cròniques, deficiències visuals o auditives). El nivell i tipus de malaltia crònica/discapacitat s'ha de comunicar en registrar-se per a l’examen i  ha de ser confirmada per un certificat metge. El centre examinador està obligat a mantenir una estricta confidencialitat al respecte.

Podeu obtenir informació més detallada directament al centre examinador on voleu fer l'examen.​​​​​​​
Podeu absentar-vos de l’aula durant un temps raonable (per anar al servei). A l’«Acta sobre la realització de l’examen» es farà una anotació sobre aquesta circumstància.
 Podeu veure la classificació dels Goethe-Zertifikate A1-C2 corresponent al Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER) a:
Nivells dels exàmens i els cursos d’idioma del Goethe-Institut
Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER)
Els justificants que acrediten únicament l’assistència a un curs d’idioma, la realització d’una prova de nivell o la presentació a un examen o similar no són suficients.

Només un certificat d’haver aprovat un examen del Goethe-Zertifikat de l’A1 al C2 o del Kleine/Große Deutsche Sprachdiplom es considera, internacionalment, una acreditació reconeguda dels coneixements corresponents d’alemany com a llengua estrangera.
Els exàmens Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom i Großes Deutsches Sprachdiplom estan reconeguts com a acreditació de coneixements d’alemany per cursar estudis superiors en una escola superior o universitat a Alemanya i eximeixen de l’obligació de demostrar aquests coneixements fent l’examen TestDaF o qualsevol altre examen de nivell universitari (DSH).

Per conèixer els requisits de coneixements d’alemany de l’escola superior/universitat de la vostra elecció o per al curs de grau o l’especialitat de què es tracti, informeu-vos a l’escola superior/universitat en la qual voleu estudiar o feu una cerca específica a www.sprachnachweis.de.
A tots els exàmens escrits del Goethe-Institut és obligatori utilitzar-hi l’ortografia regulada des de l’agost del 2006. Els diccionaris de referència són DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung (a partir de la 24a edició, 2006) i WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung (des del 2006).

Les normes vigents es poden consultar en línia a:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
L’aprenentatge és un procés individual. El temps que particularment necessiteu per aconseguir un nivell d’idioma dependrà de diversos factors individuals: implicació, temps dedicat i aprofitament dels exercicis addicionals oferts.

Si ja heu après un idioma o més, en principi aprendreu l’alemany més ràpidament. També és important tenir en compte si assistiu al curs d’alemany al vostre país d’origen o a Alemanya, on podeu escoltar i parlar alemany també fora de classe.

Per al procés d’aprenentatge també és important la intensitat de la planificació didàctica (curs intensiu o vespertí, entre d’altres). Poseu-vos en contacte directament amb el centre examinador que hagueu escollit i deixeu-vos aconsellar de forma personal.
A l’examen respectiu trobareu material de preparació i informatiu:
  •  Material per practicar en línia
  • Material per descarregar
  • Material per demanar
  • Reglament d’exàmens i disposicions aplicables
En alguns Goethe-Institut podeu aconseguir material a l’oficina de cursos.
Per a alguns exàmens hi ha material d’e-learning i cursos en línia.
Aprendre alemany a distància
L’examen complet es pot repetir totes les vegades que es vulgui. Els detalls, inclosos els relatius a possibles repeticions parcials, estan regulats al reglament de l’examen corresponent.
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
L'examen s'aprova si s'han aconseguit almenys 30 punts (50% de la puntuació màxima) i s'han rendit totes les parts de l'examen.​​​​​​​

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
L'examen s'aprova si s'han aconseguit almenys 60 punts (60% de la puntuació màxima) i s'han rendit totes les parts de l'examen.​​​​​​​

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
L'examen s'aprova si s'han aconseguit almenys 60 punts (60% de la puntuació màxima) i s'han fet totes les parts de l'examen. S'hauran d'obtenir almenys 45 punts en la prova escrita i un mínim de 15 punts en la part oral. En cas contrari, l'examen estarà desaprovat íntegrament.​​​​​​​

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Un mòdul s'aprova si s'han aconseguit almenys 60 punts (60% de la puntuació màxima)
 
Per a obtenir més informació sobre els certificats Goethe, feu clic en el nom de l'examen.


 
Els Goethe-Zertifikate A1-C2 del Goethe-Institut són vàlids indefinidament.

No obstant això, moltes institucions i empreses demanen un certificat amb una antiguitat no superior als dos anys.

Després de la modificació de l’oferta d’exàmens del nivell C2 amb la introducció del nou Goethe-Zertifikat C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom) a partir de l’1.1.2012, els certificats del Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), el Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) i el Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) no perden validesa.  
En principi no s’expedeixen duplicats.

Si l’examen s’ha fet fa no més de deu anys, el centre examinador on vau realitzar l’examen pot expedir un certificat de substitució després d’haver pagat prèviament una taxa.
En cas de canvi de nom (per exemple, per matrimoni, adopció, divorci o similar) no s’expedeix un nou certificat ni un certificat substitutiu.

El canvi de nom es pot acreditar amb el document oficial que correspongui (partida de naixement, certificat de matrimoni o similar) o amb una còpia compulsada d’aquest document.

En fer la inscripció per a l’examen es registra el nom escrit segons consta en el document d’identificació amb fotografia. El certificat d’examen aprovat s’expedeix a partir d’aquestes dades.
Podeu sol·licitar que compulsin el vostre certificat, per exemple, per cursar estudis, a qualsevol organisme públic (jutjat, ministeri, centre educatiu, banc o similar). Les empreses solen sol·licitar la certificació d’un bufet d’advocats autoritzat.
Podeu encarregar una traducció oficial a un traductor jurat o a una agència de traducció.
La participació a l’examen no exigeix haver assistit a un determinat curs d’idioma o de preparació ni disposar d’un certificat corresponent a un nivell inferior.

No obstant això, recomanem assistir a un curs de preparació al centre examinador. En aquests cursos s’adquireixen els coneixements lingüístics i específics sobre l’examen necessaris per facilitar-vos-en al màxim la superació.

Poseu-vos en contacte directament amb el centre examinador que hagueu escollit i deixeu-vos aconsellar de forma personal.
Si heu fet un examen en un Goethe-Institut i no heu rebut cap altra informació, podeu consultar els resultats de l’examen al Meu Goethe.de.


Ajuda per a la inscripció al Meu Goethe.de:
© Goethe-Institut
​​​​​​​ ​​​​​​​
Suport per a consultar els resultats dels exàmens:
© Goethe-Institut

Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte amb el vostre Goethe-Institut.

Si heu fet l’examen en un centre examinador del Goethe-Institut, poseu-vos-hi directament en contacte.