Kontakti un pieteikšanās

Foyer Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Aktuāli: COVID-19

Līdz, paredzams, 14.04.2020. Gētes institūta Rīgā klātienes nodarbības nenotiek.  Vācu valodas kursi pēc iespējas tiks pārveidoti tiešsaistes formā vai arī tiks pārcelti. Katrs kursu dalībnieks tiks informēts personiski. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties
gunta.akmenkalne@goethe.de 

Detalizēta informācija par aktuālo situāciju

Ja Jūs interesējaties par mūsu valodas kursiem vai Jums nepieciešama plašāka informācija, būsiet laipni gaidīti valodas kursu sekretariātā, kur saņemsiet individuālas konsultācijas.

Regulārie kursi 2020

1. semestris
Kursu ilgums: 15.02.–22.05.2020.
(atstrādājamās svētku dienas vēl papildus)

Pieteikšanās un valodas tests:
08.02. / 10:00 –15:00
10.-11.02. / 14:00 – 20:00

Pieteikšanās bērnu kursiem (līdz 13 g.)
08.02. / 12:00 –15:00
10.02. / 16:00 –19:00

2. semestris
Kursu ilgums: 12.09.–18.12.2020.
(atstrādājamās svētku dienas vēl papildus)

Pieteikšanās un valodas tests:
05.09. / 10:00 –15:00
07.09.-08.09. / 14:00 – 20:00

Apjoms: 56 mācību stundas (45 min.)
4 mācību stundas nedēļā
Cena: 280,- EUR


Intensīvie kursi 2020

Intensīvie kursi 1

Kursu ilgums: 09.01.– 28.01.2020.
Pieteikšanās un valodas tests:
06.-07.01./ 14:00 – 20:00

Intensīvie kursi 2
Kursu ilgums: 04.06.– 19.06.2020.
! Nodarbības notiek arī sestdienās
Pieteikšanās un valodas tests:
01.-02.06./ 14:00 – 20:00

Intensīvie kursi 3
Kursu ilgums: 03.08.– 20.08.2020.
Pieteikšanās un valodas tests:
28.-29.07./ 14:00–20:00

Apjoms: 56 mācību stundas (45 min.)
no pirmdienas līdz piektdienai vai sestdienai (4 mācību stundas dienā)
Cena: 280,- EUR

Intensīvo kursu nodarbību laiki
08.00-11.15 vai
12.00-15.15 vai
18.00-21.15

Kursi notiek, ja grupā ir pieteikušies vismaz 8 dalībnieki.


 

Jaunie kursu dalībnieki

Uz kursiem jāpiesakās personīgi.
Kursu dalībnieki bez vācu valodas priekšzināšanām tiek ieskaitīti iesācēju grupā A 1.1
Kursu dalībnieki ar priekšzināšanām, kuri Gētes institūtā Rīga vēl nav mācījušies, un tie, kuri ilgāk par gadu nav mācījušies Gētes institūta kursos, kārto rakstisku zināšanu līmeņa pārbaudes testu. Pēc tam ir neliela intervija (kopējais zināšanu pārbaudes laiks - apm. 60 min.). Balstoties uz pārbaudes rezultātiem, kursu dalībniekam iesaka viņa līmenim atbilstošo kursu.

Turpinātāji

Turpinātājiem vietas grupās netiek rezervētas automatiski. Kursu dalībniekiem, kuri pie mums jau ir mācījušies un grib turpināt mācības nākamajā semestrī, ir iespēja pieteikies līdz oficiāli izsludinātajiem pieteikšanās laikiem.

Kursu dalībniekiem, kuri jau iepriekšējā semestrī mācījušies Gētes institūtā un sekmīgi to pabeiguši, tests nav jākārto, un, atkarībā no iepriekšējā līmeņa, viņi piesakās nākamajā līmenī.

Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām saistībām starp Gētes institūtu Rīgā un Gētes institūta kursu dalībniekiem. Ar vispārīgajiem noteikumiem var iepazīties Gētes institūta mājas lapā vai Gētes institūtā. Uz šiem noteikumiem pirms saistību uzņemšanās (kursu samaksas veikšanas) norāda Gētes institūta darbinieki.  Līdz ar kursu samaksas veikšanu dalībnieks vienlaicīgi apstiprina, ka ir informēts par vispārīgajiem noteikumiem un tos akceptē.
 
 
Formularende
1. Vispārīgie kursu dalības noteikumi
Kursu dalībniekam jābūt vismaz 18 gadus vecam.  Skolēnu kursu dalībniekam jābūt vismaz 14 gadus vecam. Bērnu kursos piedalās jaunāki bērni.

2. Maksāšanas noteikumi
2.1. Pierakstoties kursā, dalībnieks apņemas samaksāt pilnu maksu par kursiem. Samaksu iespējams veikt ar maksājuma karti pieteikšanās laikā vai ar pārskaitījumu.  Maksājot ar pārskaitījumu, summai jābūt ieskaitītai Gētes institūta kontā 5 darba dienu laikā pēc pierakstīšanās.
2.2. Ja Gētes institūts savlaicīgi nav saņēmis pilnu kursu maksu, tad vieta grupā tiek zaudēta.
 
3. Cenas
3.1. Cenas, kas ir aktuālas attiecīgajā pierakstīšanās reizē un ir norādītas Gētes institūta pārskatā par cenām, ir saistību sastāvdaļa.
3.2. Ja kursu dalībnieks veic izmaiņas kursa reģistrācijā  (piem. citi grupas laiki, kursa līmeņa maiņa), tad pirmā korekcija ir bez maksas. Par katru nākamo izmaiņu reģistrāciju ir jāmaksā komisijas maksa.  Ja izmaiņas nosaka skolotājs, tad komisijas maksa nav jāmaksā. Kursiem internetā grupu maiņa nav iespējama.
3.3 Mācību materāli un eksāmeni kursu cenā nav iekļauti.
 
4. Atlaides
4.1. Kursu dalībnieka tiešajiem ģimenes locekļiem kursu maksai ir 10% atlaide.
4.2. Vācu valodas skolotājiem un pensionāriem ir 5% atlaide.
4.3. Sākot ar 5. kursu, dalībniekiem ir 5% atlaide.
4.4. Ja kursu dalībnieks vienlaicīgi apmeklē divus kursus, tad otrajam kursam ir 10% atlaide.
4.5. Ja tekošā kursa dalībnieks piesakās un par nākamo kursu samaksā iepriekš noteiktajos  priekšapmaksas datumos, tad viņš automātiski saņem 5% priekšapmaksas atlaidi. Ja kursu dalībnieks par nākamo kursu maksā pēc noteiktā priekšapmaksas atlaižu termiņa beigām, viņš maksā standarta cenu.
4.6. Vienam dalībniekam par kursu var tikt piemērota tikai viena atlaide, izņemot pieteikšanos priekšapmaksas atlaižu datumos.
 
5. Izstāšanās no kursiem
Izstājoties no kursiem, dalībniekam ir tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto kursu maksu pēc šādiem noteikumiem:
5.1. Izstāšanās pirms kursu sākuma: iemaksāto kursu maksu iespējams saņemt atpakaļ pilnā apmērā.
5.2. Izstāšanās pirmās kursu nedēļas laikā: iemaksāto kursu maksu iespējams saņemt atpakaļ, ieturot komisijas maksu 20% apmērā.
5.3. Ja dalībnieks veselības problēmu dēļ nevar turpināt apmeklēt kursus un to apliecina ar ārsta izziņu, tad, ieturot maksu par apmeklētajām nodarbībām un komisijas maksu 20 EUR apmērā, pārējo summu iespējams saņemt atpakaļ. Šis noteikums attiecas tikai uz atmaksu kursa pirmajā pusē.
5.4. Sakarā ar darba un studiju izmaiņām vai izceļošanu uz ārzemēm kursu maksa netiek atgriezta.
5.5. Ja kurss nenotiek nepietiekama kursu dalībnieku skaita dēļ un dalībniekam nav iespējams apmeklēt citu kursu, tad iemaksātā summa tiek atgriezta pilnā apmērā.
Par izstāšanos no kursa vai atteikšanos no eksāmena Gētes institūtam ir jāpaziņo rakstiski. Nepilngadīgiem dalībniekiem par izstāšanos paziņo vecāki vai atbildīgie.
 
6. Iedalījums grupās / grupu lielums
6.1. Kursu dalībnieku iedala attiecīgā līmeņa grupā, balstoties uz zināšanu pārbaudes testa rezultātiem, kas notiek Gētes institūtā Rīgā.
6.2. Kursu grupu lielums ir vismaz 8, bet ne vairāk kā 16 dalībnieki.
6.3. Ja, kursiem sākoties, grupas dalībnieku skaits ir pārāk mazs, Gētes institūts patur tiesības šo kursu anulēt vai pārcelt.
 
7. Kursu beigšanas apliecība
7.1. Kursu beigās dalībnieki saņem kursu beigšanas apliecību ar šādu novērtējumu:
Mit sehr gutem Erfolg - teicamas sekmes
Mit gutem Erfolg - labas sekmes
Mit Erfolg - mācību viela apgūta
Teilgenommen - apmeklējis kursu

7.2. Lai saņemtu kursu beigšanas apliecību, ir jābūt regulāri apmeklētam kursam (vismaz 70% nodarbību).
7.3. Pārcelšana uz nākamo kursu ir atkarīga no sekmēm tekošajā kursā. Dalībniekiem, kuriem kursu beigšanas apliecībā ir vērtējums „apmeklējis kursu” (teilgenommen), pārcelšana uz nākamo kursu nav iespējama. Šajā gadījumā ir ieteicams atkārtot kursu.
 
8. Eksāmeni
8.1. Kursu dalībniekiem maksa par eksāmenu ir ar atlaidi.
8.2. Par eksāmenu jāsamaksā 30 kalendārās dienas pirms eksāmena.
8.3. Eksāmenu rezultātus iespējams saņemt 2 nedēļu laikā pēc visa eksāmena nokārtošanas.
Diploma nozaudēšanas gadījumā var tikt izsniegts diplomu aizvietojošs apstiprinājums. Diploma dublikātu saņemt nav iespējams.
8.4. Atsakoties no eksāmena pēc eksāmena maksas apmaksas, tiek ieturēta komisijas maksa 10€ apmērā.
8.5. Neierodoties uz eksāmenu, eksāmena maksa tiek ieturēta pilnā apmērā.
 
9. Datu aizsardzība
Kursu dalībnieks piekrīt, ka Gētes institūts pienācīgai darbu veikšanai saistībā ar kursiem un eksāmeniem  elektroniski apkopo un apstrādā dalībnieka datus. Kursu dalībnieks piekrīt, ka Gētes institūts viņam sūta informāciju par kursiem un eksāmeniem. Gētes institūts iesniegtos datus izmanto tikai ar kursiem un eksāmeniem saistītos nolūkos.
 
10. Gētes institūta atbildība / nepārvarama vara
Gētes institūts un tā darbinieki atbild tikai par tīšu nodarījumu un rupju nolaidību. Gētes institūts nenes atbildību par nepārvaramas varas dēļ nesniegtiem pakalpojumiem (piem., dabas katastrofu, ugunsgrēka, plūdu, kara, oficiālu rīkojumu un visu citu apstākļu dēļ, kurus līgumu slēdzošās puses nevar kontrolēt).
 
 
 

Ja Jūs interesējaties par mūsu valodas kursiem vai Jums nepieciešama plašāka informācija, būsiet laipni gaidīti valodas kursu sekretariātā, kur saņemsiet individuālas konsultācijas.