Kontakti un pieteikšanās

Foyer Foto: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Kontakti un pieteikšanās

Jūs interesējaties par mūsu valodas kursiem vai Jums nepieciešama plašāka informācija? Būsiet laipni gaidīti valodas kursu sekretariātā, kur saņemsiet individuālas konsultācijas.

Pieteikšanās kursiem 2021. gada jūnijā

Pieteikšanās beigusies

Pieteikšanās kursiem

Jaunie kursu dalībnieki

Pieteikšanās uz kursiem notiek tikai attālināti, mājas lapā.
Kursu dalībnieki bez vācu valodas priekšzināšanām tiek ieskaitīti iesācēju grupā A 1.1.
Kursu dalībnieki ar priekšzināšanām, kuri Gētes institūtā Rīga vēl nav mācījušies, un tie, kuri ilgāk par gadu nav mācījušies Gētes institūta kursos, kārto attālinātu zināšanu līmeņa rakstisku pārbaudes testu. Pēc tam ir neliela intervija pa telefonu. Balstoties uz pārbaudes rezultātiem, kursu dalībniekam iesaka viņa līmenim atbilstošo kursu.

Turpinātāji

Turpinātāji, kuri pašlaik apmeklē vācu valodas kursus Gētes institūtā, pa e-pastu piesakās valodas birojā.

Pieteikšanās ar priekšzināšanām

Zināšanu līmeņa pārbaudes tests pieaugušajiem.
Ar testa un intervijas palīdzību noskaidrosim Jūsu zināšanu līmeni un Jums atbilstošo grupu.

Tests sastāv no divām daļām: rakstiskās (online) daļas un mutiskās daļas (telefona intervija, apmēram 15 minūtes).

1. solis
aizpildiet online formulāru, izvēlieties datumu un aptuveno laika posmu mutiskajai intervijai.

2.solis
pēc formulāra nosūtīšanas divu dienu laikā Jūs no Gētes institūta saņemsiet e-pastu:
- ar saiti uz online testu un individuālu paroli
- ar konkrēta laika apstiprinājumu mutiskajai intervijai.

Zināšanu līmeņa pārbaudes testa mutiskā daļa notiek pa telefonu.
Sīkāka informācija valodas birojā.

 
Mutiskajām telefona intervijām pēc Jūsu pieteikšanās mēs nosūtīsim konkrētu laiku.

 

Vispārīga informācija

Samaksa iespējama tikai ar pārskaitījumu. Rēķinu pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet e-pastā.
Kursu vispārīgie noteikumi

Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām saistībām starp Gētes institūtu Rīgā un Gētes institūta kursu dalībniekiem. Ar vispārīgajiem noteikumiem var iepazīties Gētes institūta mājas lapā www.goethe.de/riga vai Gētes institūtā. Uz šiem noteikumiem pirms saistību uzņemšanās (kursu samaksas veikšanas) norāda Gētes institūta darbinieki.  Līdz ar kursu samaksas veikšanu dalībnieks vienlaicīgi apstiprina, ka ir informēts par vispārīgajiem noteikumiem un tos akceptē.


1. Vispārīgie kursu dalības noteikumi
Kursu dalībniekam jābūt vismaz 18 gadus vecam.  Skolēnu kursu dalībniekam jābūt vismaz 14 gadus vecam. Bērnu kursos piedalās jaunāki bērni.

2. Maksāšanas noteikumi
2.1. Pierakstoties kursā, dalībnieks apņemas samaksāt pilnu maksu par kursiem. Samaksu iespējams veikt ar maksājuma karti pieteikšanās laikā vai ar pārskaitījumu (izņēmums 2021.gada jūnijs. Tikai pārskaitījums) . Maksājot ar pārskaitījumu, summai jābūt ieskaitītai Gētes institūta kontā 5 darba dienu laikā pēc pierakstīšanās.
2.2. Ja Gētes institūts savlaicīgi nav saņēmis pilnu kursu maksu, tad vieta grupā tiek zaudēta.

3. Cenas
3.1. Cenas, kas ir aktuālas attiecīgajā pierakstīšanās reizē un ir norādītas Gētes institūta pārskatā par cenām, ir saistību sastāvdaļa.
3.2. Ja kursu dalībnieks veic izmaiņas kursa reģistrācijā  (piem. citi grupas laiki, kursa līmeņa maiņa), tad pirmā korekcija ir bez maksas. Par katru nākamo izmaiņu reģistrāciju ir jāmaksā komisijas maksa.  Ja izmaiņas nosaka skolotājs, tad komisijas maksa nav jāmaksā. Kursiem internetā grupu maiņa nav iespējama.
3.3 Mācību materāli un eksāmeni kursu cenā nav iekļauti.

4. Atlaides 
4.1. Kursu dalībnieka tiešajiem ģimenes locekļiem kursu maksai ir 10% atlaide. 
4.2. Vācu valodas skolotājiem un pensionāriem ir 5% atlaide.
4.3. Sākot ar 5. kursu, dalībniekiem ir 5% atlaide.
4.4. Ja kursu dalībnieks vienlaicīgi apmeklē divus kursus, tad otrajam kursam ir 10% atlaide. 
4.5. Ja tekošā kursa dalībnieks piesakās un par nākamo kursu samaksā iepriekš noteiktajos  priekšapmaksas datumos, tad viņš automātiski saņem 5% priekšapmaksas atlaidi. Ja kursu dalībnieks par nākamo kursu maksā pēc noteiktā priekšapmaksas atlaižu termiņa beigām, viņš maksā standarta cenu.
4.6. Vienam dalībniekam par kursu var tikt piemērota tikai viena atlaide, izņemot pieteikšanos priekšapmaksas atlaižu datumos.

5. Izstāšanās no kursiem
Izstājoties no kursiem, dalībniekam ir tiesības saņemt atpakaļ iemaksāto kursu maksu pēc šādiem noteikumiem: 
5.1. Izstāšanās pirms kursu sākuma: iemaksāto kursu maksu iespējams saņemt atpakaļ pilnā apmērā.
5.2. Izstāšanās pirmās kursu nedēļas laikā: iemaksāto kursu maksu iespējams saņemt atpakaļ, ieturot komisijas maksu 20% apmērā.
5.3. Ja dalībnieks veselības problēmu dēļ nevar turpināt apmeklēt kursus un to apliecina ar ārsta izziņu, tad, ieturot maksu par apmeklētajām nodarbībām un komisijas maksu 20 EUR apmērā, pārējo summu iespējams saņemt atpakaļ. Šis noteikums attiecas tikai uz atmaksu kursa pirmajā pusē.
5.4. Sakarā ar darba un studiju izmaiņām vai izceļošanu uz ārzemēm kursu maksa netiek atgriezta.
5.5. Ja kurss nenotiek nepietiekama kursu dalībnieku skaita dēļ un dalībniekam nav iespējams apmeklēt citu kursu, tad iemaksātā summa tiek atgriezta pilnā apmērā. 
Par izstāšanos no kursa vai atteikšanos no eksāmena Gētes institūtam ir jāpaziņo rakstiski. Nepilngadīgiem dalībniekiem par izstāšanos paziņo vecāki vai atbildīgie. 
5.6. Neparedzētu, nopietnu apstākļu vai situāciju gadījumā, ko Gētes institūts nevar ietekmēt (piem., nemieri, kara vai terorisma sadursmes, dabas katastrofas, epidēmjas, pandēmijas utt.), mēs paturam iespēju kursu dalībniekiem piedāvāt kursu izmaiņas (piem., telpu vai laika ziņā). Šajā gadījumā mēs izsludinām jauno piedāvājumu uz noteiktu laiku un lūdzam dalībnieku atbildi, vai piedāvājums tiek pieņemts, vai kursu dalība pārtraukta. Ja kursu dalība tiek pārtraukta, tad attiecīga kursu maksas daļa tiek parskatīta atpakaļ dalībniekam.

6. Iedalījums grupās / grupu lielums
6.1. Kursu dalībnieku iedala attiecīgā līmeņa grupā, balstoties uz online zināšanu pārbaudes testa rezultātiem. 
6.2. Kursu grupu lielums ir vismaz 8, bet ne vairāk kā 16 dalībnieki (online kursos ne vairāk kā 14). 
6.3. Ja, kursiem sākoties, grupas dalībnieku skaits ir pārāk mazs, Gētes institūts patur tiesības šo kursu anulēt vai pārcelt.


7. Kursu beigšanas apliecība
7.1. Kursu beigās dalībnieki saņem kursu beigšanas apliecību ar šādu novērtējumu:
Mit sehr gutem Erfolg - teicamas sekmes
Mit gutem Erfolg - labas sekmes
Mit Erfolg - mācību viela apgūta 
Teilgenommen - apmeklējis kursu 

7.2. Lai saņemtu kursu beigšanas apliecību, ir jābūt regulāri apmeklētam kursam (vismaz 70% nodarbību).
7.3. Pārcelšana uz nākamo kursu ir atkarīga no sekmēm tekošajā kursā. Dalībniekiem, kuriem kursu beigšanas apliecībā ir vērtējums „apmeklējis kursu” (teilgenommen), pārcelšana uz nākamo kursu nav iespējama. Šajā gadījumā ir ieteicams atkārtot kursu. 

8. Eksāmeni
8.1. Kursu dalībniekiem maksa par eksāmenu ir ar atlaidi. 
8.2. Par eksāmenu jāsamaksā 30 kalendārās dienas pirms eksāmena.
8.3. Eksāmenu rezultātus iespējams saņemt 2 nedēļu laikā pēc visa eksāmena nokārtošanas. 
Diploma nozaudēšanas gadījumā var tikt izsniegts diplomu aizvietojošs apstiprinājums. Diploma dublikātu saņemt nav iespējams.
8.4. Atsakoties no eksāmena pēc eksāmena maksas apmaksas, tiek ieturēta komisijas maksa 10€ apmērā.
8.5. Neierodoties uz eksāmenu, eksāmena maksa tiek ieturēta pilnā apmērā.

9. Datu aizsardzība
Kursu dalībnieks piekrīt, ka Gētes institūts pienācīgai darbu veikšanai saistībā ar kursiem un eksāmeniem  elektroniski apkopo un apstrādā dalībnieka datus. Kursu dalībnieks piekrīt, ka Gētes institūts viņam sūta informāciju par kursiem un eksāmeniem. Gētes institūts iesniegtos datus izmanto tikai ar kursiem un eksāmeniem saistītos nolūkos.

10. Gētes institūta atbildība / nepārvarama vara
Gētes institūts un tā darbinieki atbild tikai par tīšu nodarījumu un rupju nolaidību. Gētes institūts neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas dēļ nesniegtiem pakalpojumiem (piem., dabas katastrofu, ugunsgrēka, plūdu, kara, oficiālu rīkojumu un visu citu apstākļu dēļ, kurus līgumu slēdzošās puses nevar kontrolēt).
Riga, december 2020

These General Conditions apply to all mutual obligations between the Goethe-Institut Riga and Goethe-Institut course participants.

The General Conditions are available on the Goethe-Institut website www.goethe.de/riga and at the Goethe-Institut. Goethe-Institut staff will refer to these conditions prior to assuming obligations (payment of course fees). By paying a course fee, the participant confirms that they are acquainted with the General Conditions and consent to them.

1. General Conditions of Course Participation
A course participant must be at least 18 years of age. A young Learners course participant must be at least 14 years of age. Younger children participate in a children’s course.

2. Terms of Payment
2.1. By applying for a course, a participant undertakes to pay for the course in full. Payment may be made via payment card upon application (not possible in January 2021 due to COVID19), or via wire transfer. In case of payment via transfer, the amount must be remitted to the Goethe-Institut’s account within 5 business days following application.

2.2. If the Goethe-Institut does not receive the course fee in full, one’s enrolment in the group will be void.

3. Fees
3.1. The fees in force at the time of one’s application and stated in the Goethe-Institut’s pricelist constitute part of these obligations.

3.2. If a course participant makes changes to their course registration (e.g. different attendance times, course level switch), the first change is free of charge. A fee applies to recording any subsequent change. No fee applies if a change is initiated by the teacher. One may not switch groups with online courses.

3.3. The course fee does not include study materials or exams.

4. Discounts
4.1. A course participant’s direct relatives receive 10% off course fees.
4.2. German teachers and retired people receive 5% off.
4.3. Participants receive 5% off starting with the 5th course.
4.4. If a course participant is attending two courses simultaneously, a 10% discount applies to the second course.

4.5. If a participant in an ongoing course applies for a subsequent course and performs payment by the specified early-bird payment date, they immediately receive a 5% early-bird discount. If a course participant pays for a subsequent course after the specified early-bird payment date, the standard fee applies.

4.6. Only one discount per participant per course may apply, with the exception of early-bird payment discounts.

5. Cancellation
A course participant cancelling a course is entitled to a refund as follows:
5.1. Cancellation before a course begins: the paid course fee may be refunded in full.
5.2. Cancellation during the first week of a course: the paid course fee may be refunded net of a 20% fee.
5.3. If a participant is unable to carry on attending a course due to health issues, and presents a doctor’s notice as confirmation, they may receive the amount paid for the course, net of fees for attended lessons and a EUR 20 processing fee. This condition only applies to refunds made during the first half of a course.
5.4. No course fees are refunded in case of changes related to one’s work or studies, or travelling abroad.
5.5. If a course is cancelled due to insufficient enrolment, and a participant cannot attend another course, the amount paid is refunded in full.
Please notify the Goethe-Institut in writing about cancelling a course or forgoing an exam. Cancellations by underage participants should be communicated by their parents or guardians.
5.6. In the event of serious, extraordinary circumstances or events, or a change in existing circumstances or events of this kind that are beyond the control of the Goethe-Institut (e.g. riots, armed conflict or terrorist conflicts, natural disasters, epidemics, pandemics, etc.), we reserve the right to offer you modifications to the course (e.g. in terms of time or location). In this case, we will submit a new offer with a deadline and ask you to notify us as to whether you prefer to accept the modified offer or to withdraw from the agreement. If you withdraw from the agreement, we will reimburse you for any payments you have made (in proportion to service provision status where applicable).

6. Group Sizing
6.1. A course participant is assigned to a group of the relevant level, based on the results of their language test taken at the Goethe-Institut Riga.
6.2. A course must have no less than 8 and no more than 16 participants.
6.3. If the number of participants in a group is too low at the beginning of a course, the Goethe-Institut reserves the right to cancel or postpone the course.

7. Course Completion Certificate
7.1. Upon completing a course, participants receive a certificate of completion with the assessment:
Mit sehr gutem Erfolg – excellent performance
Mit gutem Erfolg – good performance
Mit Erfolg – study material acquired
Teilgenommen – course attended
7.2. For the participant to receive a course completion certificate, they must attend the course regularly (at least 70% of lessons).
7.3. Transition to a subsequent course is contingent on performance in one’s latest course. Participants with the assessment "Teilgenommen" (course attended) are not eligible for a subsequent course. Repeating the same course level is recommended instead.

8. Exams
8.1. Course participants receive a discount on exams.
8.2. An exam fee is payable 30 calendar days prior to the exam.
8.3. Exam results are available within 2 weeks after completing the exam.
If a diploma is lost, a reference substituting the diploma may be issued. A duplicate diploma may not be issued.
8.4. Cancellation of an exam after the exam fee is paid is subject to a EUR 10 deduction.
8.5. No refunds apply in the event of failure to attend an exam.

9. Data Protection
The course participant consents to the Goethe-Institut gathering and processing the participant’s data in electronic format in order to enable adequate operations pertaining to courses and exams. The course participant consents to the Goethe-Institut sending them information about courses and exams. The course participant also consents to the Goethe-Institut using the data provided for purposes related to courses and exams only.

10. Responsibility of the Goethe-Institut/Force Majeure
The Goethe-Institut and its staff are accountable for intentional acts and gross negligence only. The Goethe-Institut is not liable for services not rendered due to force majeure (e.g. due to natural disasters, fires, floods, war, official decrees or any other circumstances which the contracting parties are unable to control).

 
Cienījamie kursu dalībnieki!

Te Jūs atradīsiet infomāciju par mācību grāmatu iegādi vācu valodas kursiem. Pērkot vai sazinoties ar grāmatnīcu, norādiet, lūdzu, ka esat Gētes institūta kursu dalībnieks. Tad grāmatām tiks piemērota atlaide.

- Mācību grāmatas varat personīgi nopirkt grāmatnīcā GLOBUSS Rigā, Vaļņu ielā 26.
- Ja pašiem nav iespējams grāmatas nopirkt grāmatnīcā, tad rakstiet grāmatnīcas kontaktpersonai lauris.aispurs@eglobuss.lv
 . Tad grāmata Jums tiks nosūtīta ar pakomāta OMNIVA starpniecību.
Mācību grāmatas
 
Līmenis Grāmatas nosaukums
 
Cena ar  20% atlaidi  Grāmatas kods
A1.1 Schritte international Neu 1, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD
 (1 grāmata)
11,25 9783193010827
A1.2 Schritte international Neu 2, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD 
(1 grāmata) 
11,25 9783196010824
 
A2.1 Schritte international Neu 3, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD 
(1 grāmata) 
11,25 9783193010841
A2.2 Schritte international Neu 4, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD 
(1 grāmata) 
11,25 9783196010848

 
B1.1 Schritte international Neu 5, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD 
(1 grāmata)
11,25 9783193010865
B1.2 Schritte international Neu 5, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD 
(1 grāmata).
Kursa laikā: Schritte International Neu 6, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD (1 grāmata)
11,25
11,25
9783193010865
9783196010862
 
B1.3 Schritte International Neu 6, Kursbuch+Arbeitsbuch +CD 
(1 grāmata) 
11,25 9783196010862
 
B2.1 Sicher! aktuell B2.1. Kurs- und Arbeitsbuch, Lektion 1–6 
(1 grāmata) 
11,44 9783196012071
 
B2.2 Sicher! aktuell B2.1. Kurs- und Arbeitsbuch,
 Lektion 1–6 (1 grāmata).
Kursa laikā::  Sicher! Aktuell B2.2. 
Kurs-Arbeitsbuch Lektion 7-12 (1 grāmata)
 
11,44
11,44
9783196012071
9783196212075
 
B2.3  Sicher! Aktuell B2.2. Kurs-Arbeitsbuch Lektion 7-12 (1 grāmata) 11,44 9783196212075
 
C1.1/ C1.2/ C1.3  Sicher! C1 Kursbuch, Lektion 1-12
Sicher! C1 Arbeitsbuch, Lektion 1-12
11,44
11,44
9783190012084
9783190112081
 
       

 

Mācību grāmatas

Aktuāli - jauna adrese

Gētes institūta Rīgā jaunā adrese - Marijas iela 13 k-1 (Berga Bazārs).
 
Saistībā ar epidemioloģisko situāciju diemžēl vēl nevaram pateikt, kad institūta telpas varēsim atvērt publikai. Labprāt konsultēsim Jūs un atbildēsiem uz jautājumiem telefoniski vai elektroniskā formātā gunta.akmenkalne@goethe.de.

Lūdzu, sekojiet informācijai mūsu tīmekļvietnē un sociālajos kanālos.
Detalizēta informācija par aktuālo situāciju: www.goethe.de/latvija/covid19.