Zalecenia Norymberskie
Wczesna nauka języków obcych i jej warunki ramowe

Nürnberger Empfehlungen: Rahmenbedingungen © Goethe-Institut

Dla procesu nauki języków obcych przez dzieci kontekst stanowi kompleksowy system uwarunkowań, którymi bliżej zajmuje się niniejszy rozdział. Osoby z bezpośredniego otoczenia, jak rodzice i rodzina, wychowawcy i nauczyciele, tak samo wywierają w tym zakresie wpływ, jak niemal niedostrzegalne dla dziecka czynniki lub instytucje (np. dyrekcja szkoły, urzędy i zrzeszenia). 

Przez plany nauczania już od poziomu przedszkola określa się profile kompetencji i związane z tym treści kształcenia. Zastosowane metody nauczania i media mogą decydować o sukcesie edukacyjnym dziecka. Od samego początku procesowi edukacji towarzyszą różne formy testowania i ewaluacji. 

Obraz otaczającej dziecko sieci uwarunkowań ma unaocznić, jak złożone są wpływy, które oddziaływają na proces wczesnej nauki języków obcych. W centrum zawsze znajduje się dziecko, które w miarę swoich indywidualnych możliwości rozwija kompetencje w zakresie języków obcych.

Dziecko w centrum

Dostosowana do dzieci oferta edukacyjna w zakresie języków obcych powinna uwzględniać osobowość dziecka w jego całościowym rozwoju. 

Nauczyciele języków obcych w przedszkolu i szkole

Wychowawcy i nauczyciele odgrywają w procesie wczesnej nauki języków obcych kluczową rolę.

Rodzice

Nawet jeśli czasem rodzice i nauczyciele obawiają się, że zbyt wczesna nauka języków obcych może być nadmiernym obciążeniem dla dzieci, to jednak rodzice w większości postrzegają to jako szansę dla swoich dzieci.

Miejsce nauki

Wczesna nauka języków obcych odbywa się w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych.

Cele

Wczesne rozpoczęcie nauki pozwala na wykorzystanie wszystkich zasobów w celu zapewnienia dziecku jak najlepszych szans rozwoju w procesie uczenia się języków obcych.

Treści

Dobór treści pod względem językowym i tematycznym powinien kierować się zainteresowaniami dzieci oraz ich rozwojem z punktu widzenia psychologii uczenia się.

Zasady metodyczno-dydaktyczne

W ramach wczesnej nauki języków obcych dziecko powinno być traktowane całościowo oraz z uwzględnieniem jego podstawowych potrzeb.

Media

Media są integralną częścią dziecięcego świata, a przetwarzanie przeżyć dostarczanych przez media stanowi ważny element rozwoju sfery doznań u młodszych dzieci.

Ocena

Obserwacja i dokumentacja procesów uczenia się w zakresie wczesnej nauki języków obcych a także stała refleksja nad nimi ma dla wychowawców i nauczycieli duże znaczenie, jeśli chcą w sposób odpowiedzialny asystować dzieciom w procesie uczenia się.

Więcej informacji