Zalecenia Norymberskie
Media

Media są dziś obecne także w świecie dziecka. Badania pokazują, że telewizja jest w Niemczech najbardziej lubianym i najczęściej użytkowanym przez dzieci medium wyprzedzając wyraźnie kasety audio i książki z obrazkami[1]. Media są integralną częścią dziecięcego świata, a przetwarzanie przeżyć dostarczanych przez media stanowi ważny element rozwoju sfery doznań u młodszych dzieci. Z tego względu media powinny, abstrahując od krytycznych wobec nich głosów, odgrywać także ważną rolę w wychowaniu i edukacji dzieci na ich wczesnym etapie rozwoju.

Czy zastosowanie mediów ma sens, zależy od jego jakości, pedagogicznie właściwego włączenia w proces nauki i indywidualnego wsparcia przez rodziców, wychowawców lub nauczycieli. Jeśli media stosowane są w sposób odpowiedni dla dzieci, mogą mieć pozytywny wkład w kształtowanie procesów uczenia się. Przyczyniają się do urozmaicenia zajęć lekcyjnych, umożliwiają nauczanie multisensoryczne i indywidualne dotarcie do ucznia. Mogą mieć także korzystny wpływ na rozwój zdolności koncentracji i pamięci.

Podczas realizacji oferty edukacyjnej w zakresie wczesnej nauki języków obcych media – tzn. wszystkie możliwe materiały do gier i zabaw, nauki a także media elektroniczne – przekazują treści edukacyjne w różny sposób. Media mogą inicjować procesy uczenia się, mogą im towarzyszyć, wspierać je, pogłębiać przez możliwość powtarzania, ale także mogą służyć zapisywaniu i dokumentowaniu wyników nauki. Natomiast niekontrolowane zastosowanie mediów może zakłócać i utrudniać procesy uczenia się.

Podczas nauczania dzieci stosuje się z reguły realne przedmioty z bezpośredniego otoczenia oraz ze świata natury, zabawki, pacynki, gry planszowe, w kości i inne gry. Do najczęściej używanych mediów drukowanych należą karty z obrazkami i słówkami, książki z obrazkami, podręczniki, czasopisma oraz folie lub plakaty. Do tego dochodzą jeszcze media, które wymagają użycia sprzętu technicznego, jak nagrania audio, zdjęcia i filmy, płyty CD-ROM, Internet i email. Cyfrowa obróbka zdjęć, elektroniczne formy komunikacji lub pomoce, jak tablica interaktywna działają na dzieci niezmiernie przyciągająco i mogą już na etapie wczesnej nauki języków obcych przekazywać pożyteczną wiedzę oraz w znacznym stopniu motywować do nauki.

Dzieci są bardzo aktywne w posługiwaniu się mediami, chętnie same obsługują urządzenia i są przy tym bardzo samodzielne. Tylko rzeczywisty kontakt z mediami może prowadzić do pozyskania faktycznej kompetencji. Nauczyciele języków obcych w przedszkolach i szkołach stosują zarówno autentyczne materiały i media, jak też adaptowane bądź tworzone specjalnie na potrzeby zajęć lekcyjnych. W przypadku materiałów adaptowanych lub dydaktyzowanych wskazane jest, żeby co do swojej formy i treści, pomimo uproszczeń na potrzeby zajęć lekcyjnych, wykazywały możliwie daleko idące podobieństwo do wyjściowych materiałów oryginalnych.
 

ZALECENIA:

  • Podstawą wyboru i zastosowania tradycyjnych i nowych mediów powinny być cele, treści i zasady metodyczno-dydaktyczne wczesnej nauki języków obcych.
  • Niezależnie od ich rodzaju zastosowanie mediów powinno być dozowane i dobrze przemyślane. Użycie mediów powinno wspierać proces nauki i wzbogacać go, a nie stać się celem samym w sobie.
  • Stosowanie mediów służy procesowi nauki języka tak samo jak wychowanie medialne i rozwijanie kompetencji medialnej. Zdobywaniu doświadczeń w kontakcie z mediami powinni towarzyszyć wychowawcy i nauczyciele, aby z jednej strony wyjaśnić dzieciom zasady korzystania z mediów, a z drugiej strony nauczyć je oceniać, jaką wartość konkretne media mają dla nich osobiście.
  • Wychowawcy i nauczyciele powinni rozpoznawać w czasie zajęć oznaki kontaktu dzieci z mediami (np. odgrywanie ról, próby przetworzenia wrażeń, rozmowy z innymi dziećmi na temat audycji telewizyjnych itp.), nawiązywać do nich i wykorzystywać je do lepszego zrozumienia procesu uczenia się przez dziecko.
  • Dzieci uwielbiają działać i powinno się wspierać ich dążenia do aktywnej roli przy korzystaniu z mediów.


Źródła
[1] Feierabend/Mohr (2004)

Więcej informacji