Översättningsstöd

Übersetzungsförderung Photo: Loredana La Rocca
Goethe-Instituts program för översättningsstöd, ”Översättning av tyska böcker till främmande språk”, ger stöd till utländska förlag som ger ut tysk litteratur. Syftet är att en icke-tyskspråkig läsekrets ska få tillgång till aktuell samtidslitteratur, barn- och ungdomsböcker, viktiga vetenskapliga verk och fackböcker.

Programmet uppfyller kulturpolitiska mål och är ett viktigt styrmedel för tysk kultur- och utbildningspolitik i utlandet.

När översättningsstöd beviljas står Goethe-Institut för en del av översättningskostnaderna. Bidraget utbetalas till det utländska förlaget när den översatta titeln har publicerats. Det är inte avsett att täcka hela översättningskostnaderna, inte heller tryckkostnader och kostnader för redaktionellt arbete.

Översättningsstödet har funnits i 40 år och har bidragit till utgivningen av cirka
6 000 böcker på 45 språk.

Det lokala Goethe-institutet i ert hemland tar ställning till er ansökan. Om det lokala institutet anser att projektet ska beviljas finansiellt stöd skickas en rekommendation till Goethe-institutets huvudkontor i München. 

De översättningar som får stöd väljs ut av en jury bestående av sex personer: två litteraturkritiker, en förlagsanställd inom rättigheter och licenser (för ett år), samt tre anställda från Goethe-institutets litteraturavdelning " ”Översättning av tyska böcker till främmande språk”.
 
Kommittén sammanträder fyra gånger om året:

I början av februari: Sista anmälningsdag: 1 december
Slutet av april: Sista anmälningsdag: 1 mars 
Slutet av juli: Sista anmälningsdag: 1 juni
I början av november: Sista anmälningsdag: 15 september
 

 1. Förlaget ansöker om stöd. Endast utländska förlag kan ansöka om finansiellt stöd.
   
 2. Verket ska vara publicerat. Finansiellt stöd kan fås för översättningar av tyska författares verk som har getts ut i tryckt form av ett förlag inom det tyska språkområdet.
   
 3. Översättning av original. Översättningen måste utgå från den tyska originaltexten.
   
 4. Översättningens utgivningsdatum.  Ansökan får endast avse sådana projekt som ännu inte är i tryckfärdigt tillstånd när avtal om finansiellt stöd upprättas.
   
 5. Bidrag till översättningskostnader. Om finansiellt stöd beviljas kommer Goethe-institutet att ersätta det utländska förlaget för en del av översättningskostnaden. Stöd ges inte för hela översättningskostnaden eller för andra utgifter, så som rättigheter, tryck- eller redaktörskostnader.
   
 6. Goethe-institutets namn och logotyp: Det utländska förlaget är skyldigt att i verkets kolofon eller på motsvarande sida återge Goethe-institutets logotyp samt meddela att översättningen har erhållit stöd av Goethe-institutet. Skulle detta inte göras kommer inget finansiellt stöd att betalas ut.
   
 7. Eventuellt finansiellt stöd omfattar endast sådant arvode som utbetalas till översättaren allra senast i samband med bokens utgivning.
   
 8. Översättning som e-bok online: En stödbeviljad översättning som också publiceras i e-bokformat ska finnas på Goethe-institutets online-bibliotek där den är tillgänglig för registrerade användare. Det utländska förlaget är skyldigt att ge Goethe-institutet tillgång till översättningen i epub-format.

Här hittar ni Goethe-institutets logotyp som måste återges i de verk som beviljas stöd:
 
 

upp