Dialog om utbildning och framtid
Flerspråkighet

Gemenskap som baseras på förståelse och respekt för varandra.
© Goethe-Institut/Loredana La Rocca

De europeiska stats- och regeringscheferna enades 2002 i Barcelona om att alla medborgare skulle få undervisning i minst två främmande språk redan från tidig skolålder. Sedan dess har främjandet av undervisning i främmande språk blivit viktigare i de nationella utbildningssystemen. Kunskaper i främmande språk anses vara en nyckelkompetens för den personliga och yrkesmässiga utvecklingen.

En förutsättning för interkulturell dialog, kulturell mångfald och därmed en samhörighet inom Europa är att främja och realisera flerspråkighet. Hur ser flerspråkighet ut konkret på skolor, arbetsplatser och i familjer? Vad betyder flerspråkighet som del av en kulturell identitet? Vilken potential innebär en invandrad mångfald av språk?

Det är några av frågorna som Henny Rönneper som är expert för utbildningsfrågor i Tyskland diskuterar med Piotr Koscielniak från Skolverket. Charlotta Seiler Brylla som är universitetslektor på Stockholms universitet ledar diskussionen. Elisabeth Poignant tolkar samtalet.

Henny Rönneper

Henny Rönneper är ministerråd vid utbildningsdepartementet i förbundslandet Nordrhein-Westfalen och arbetat bland annat med gymnasieskolan. Sedan 2001 är hon avdelningschef för främmande språk, tvåspråkig undervisning och internationella examina. Dessförinnan arbetade hon över tjugo år som översättare från franska och ryska samt som gymnasielärare. Där koordinerade hon ett UNESCO-projekt och samlade på sig professionell erfarenhet inom olika skolformer.

Europa kännetecknas av sin språkliga och kulturella mångfald. Denna mångfald definierar oss och skapar samtidigt en gemenskap som baseras på förståelse och respekt för varandra. Flerspråkighet är grundläggande för ett fungerande Europa eftersom det skapar förståelse, förenklar mobilitet och främjar integration. Flerspråkighet är en grundläggande aspekt på Europas språkpolitik.

Främjandet av flerspråkighet uppnås bland annat genom ett brett och bindande utbud av undervisning i främmande språk på alla skolor, av olika typer av integrerad språkundervisning/CLIL genom flerspråkiga examina och europiska språkdiplom som CertiLingua.

Piotr Koscielniak

Piotr Koscielniak arbetar som undervisningsråd på Skolverket och är ansvarig projektledare för Tema Modersmål. Det är en spännande utmaning som ligger i tiden att hitta nationella strategier för modersmålslärare och andraspråksinlärning, allt från metod, syfte och utformande. Han har tidigare arbetat som chef för Språkforskningsinstitutet som bestod av språkforskare som ville överbrygga forsningsvärlden med praktiker inom olika områden i förskola och skola.

Piotr pratar om forskning i flerspråkighet, vad som är viktiga komponenter för en framgångsrik skolgång för det tvåspråkiga barnet och vilka utbildningsstrukturer som kan leda till systematisk diskriminering (gällande flerspråkiga elever). Han  även tar upp vad som krävs för att flerspråkiga elever ska nå skolframgång, hur språk kan integreras i alla skolämnen, om skolspråket och vardagsspråket, om undervisning i modersmålet och varför flerspråkighet är viktigt.