Nowe czynniki wpływające na otoczenie edukacyjne dziecka

Dzieci żyją dziś w środowisku, którego elementy tworzą gęstą sieć powiązań. Procesy o zasięgu globalnym oraz nowe środki komunikacji sprawiają, że w inny sposób obchodzimy się z językiem. Dotyczy to także dzieci. W wielu miejscach nawet bardzo małe dzieci mają na co dzień do czynienia z medial i w coraz większym stopniu z wielokulturowością i wielojęzycznością. Kulturową i językową różnorodność naszego świata widać nie tylko w przedszkolach i szkołach, ale także wcześniej, w rodzinie i w bezpośrednim otoczeniu dziecka.

Dzieci uważają dziś wielojęzyczność za coś normalnego i czują, że uczenie się języków przynosi korzyści.

W celu ułatwienia wzajemnego zrozumienia oraz utrzymania językowej i kulturowej różnorodności w Europie Unia Europejska żąda dla wszystkich obywateli oprócz języka ojczystego także znajomości innych języków. Realizacja tego postulatu ma odbywać się przez umożliwienie wszystkim osobom kształcącym się na terenie Unii Europejskiej opanowania przynajmniej dwóch nowożytnych języków obcych już w czasie, w którym objęte są obowiązkiem szkolnym. Nauka języków obcych weszła, zatem w większości państw członkowskich Unii Europejskiej do grona przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej.

ZALECENIE:

W kontekście wczesnej nauki języków obcych należy zawsze pamiętać, że dzieci, niezależnie od uwarunkowań regionalnych i lokalnych, które mają wpływ na kształt oferty edukacyjnej, reagują i uczą się zgodnie ze swoim indywidualnym rozwojem i adekwatnie do swojego otoczenia.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Wczesna nauka języków obcych

    Materiały i wskazówki dla nauczycieli