Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München
Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de („Goethe-Institut“) za korištenje web stranice goethe.de („Website“)

SADRŽAJ

 1. Područje važenja i predmet ugovora
 2. Registracija i zaključivanje ugovora
 3. Usluge Goethe-Institut
 4. Obaveze korisnika i pravila ponašanja
 5. Kazne kod kršenja obaveza, isključenje sa platforme
 6. Dodjeljivanje prava korištenja
 7. Garancija i jamstvo
 8. Trajanje i raskid ugovora
 9. Izmjene pravila korištenja
 10. Izbor prava
 11. Rješavanje sporova
 12. Pravo opoziva
 

1. PODRUČJE VAŽENJA I PREDMET UGOVORA

Za korištenje personalizovanih dijelova ove web-stranice nakon odgovarajuće registracije u odnosu između „korisnika“ i Goethe-Institut kao upravitelja web-stranice vrijede sljedeća pravila korištenja.  

Predmet ugovora je besplatno korištenje personalizovanih dijelova web-stranice nakon registracije kao platforme za dobivanje informacija i komunikaciju („Usluga“). Kursevi na daljinu koji se plaćaju su isključivo predmet    Općih uvjeta poslovanja.   

2. REGISTRACIJA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Preduvjet za korištenje personaliziranih usluga je prethodna registracija. Korisnik prilikom registracije mora dati istinite podatke i upućuje se na izjavu o zaštiti podataka. Nakon registracije korisnik dobiva e-mail sa linkom za potvrdu. Aktiviranjem korisničkog računa od strane Goethe-Institut nastaje besplatni ugovor o korištenju web-stranice.

Korisnik svoj pristup ne smije dati trećim licima na korištenje i kao vlasnik korisničkog računa je odgovoran za zaštitu od zloupotrebe istog. To znači da je obavezan da podatke o pristupu korisničkom računu treba držati tajnim i štititi ih od pristupa trećih lica. Korištenje zaštićenih brendiranih naziva kao i imena drugih fizičkih ili pravih lica kao korisničkog imena nije dozvoljeno.   

3. usluge goethe-institut

Goethe-Institut korisniku u okviru ovih uvjeta korištenja dozvoljava da na web-stranici čita i objavljuje sadržaje te da komunicira sa drugim korisnicima. U tu svrhu Goethe-Institut korisniku u okviru svojih tehničkih i ekonomskih mogućnosti besplatno stavlja na raspolaganje platformu sa različitim Community funkcijama.

Svrha Community funkcija je da omogući tematsku i stručnu razmjenu o obrazovnim i kulturološkim ponudama Goethe-Institut. Goethe-Institut vodi platformu u okviru njemu pripadajućih zadataka. Platforma ne služi za opću razmjenu mišljenja, prezentaciju korisnika ili zabavu.

Kod dugoročnog stavljanja na raspolaganje smijemo da napravimo izmjene digitalnog proizvoda, koje prevazilaze mjeru neophodnu za održavanje saglasnosti sa ugovorom, kada

 • za to postoji opravdan razlog,
 • Vam ne nastaju dodatni troškovi zbog izmjene i
 • kada Vas jasno i razumljivo obavijestimo o izmjeni.
Opravdani razlozi u ovom smislu obuhvataju slučajeve u kojima je izmjena neophodna, da bi se digitalni proizvod prilagodio novom tehničkom okruženju ili povećanom broju korisnika ili u kojima je neophodna zbog drugih važnih tehničkih razloga.

Ako izmjena ugrožava mogućnosti pristupa Community funkcijama za korisnika ili njihovu korisnost za korisnika ne samo neznatno, Goethe-Institut obavještava korisnika u okviru prikladnog roka prije nastupa učinkovitosti izmjene putem e-maila o izmjenama i pravima korisnika.   

4. obaveze korisnika i pravila korištenja

U okviru registracije se korisnik obavezuje da će davati uvijek istinite, aktuelne i potpune podatke vezane za njega lično a u skladu sa zahtjevima formulara za prijavu. Također se obavezuje da ni u jednom trenutku neće dovesti Goethe-Institut ili druge korisnike u zabludu vezano za njegov identitet.

Objavljivanjem sadržaja na web-stranici korisnik osigurava da je vlasnik svih za to potrebnih prava. Korisnik se obavezuje da na stranici neće objavljivati sadržaje niti će iste slati drugim korisnicima, koji su u suprotnosti sa moralom i važećim pravom. Korisnik se naročito obavezuje da neće objavljivati priloge niti će iste slati drugim korisnicima,

 • čije objavljivanje predstavlja element kaznenog djela ili čije objavljivanje predstavlja prekršaj,
 • koji krše zakon o autorskim pravima, zakon o robnim markama ili zakon o pravu natječaja,
 • koji krše strane zakone o zaštiti podataka (npr. objavljivanje privatnih poruka bez dozvole pošiljaoca),
 • koji imaju uvredljiv, neistinit rasistički, diskriminirajući, pornografski ili sadržaj koji ugrožava mlade,
 • koji sadrže reklamu, u šta se ubrajaju grafike ili linkovi sa ili bez slika u signaturi ili unutar priloga.

Korisnici osim toga imaju obavezu da se uvijek pridržavaju općih pravila pristojnog ponašanja („Netiketa“), da se jedni prema drugima odnose sa poštovanjem te da ovu uslugu ne koriste za povređivanje, obmanu ili oštećivanje ugleda ili poslovanja drugih.

Pored toga nije dozvoljeno objavljivanje priloga, koji nisu povezani sa temama, kojima je izričito posvećen dio jedne Community ili koji su na bilo koji drugi način sposobni da ugroze tematsku i stručnu razmjenu (tačka 3). Ovdje se posebno ubraja masovno objavljivanje priloga, koji nemaju sadržaj ili je sadržaj isti („Spamming“).

U slučaju da korisnik postane svjedok prekršaja protiv uvjeta korištenja od strane drugog korisnika on je obavezan da o tome putem e-maila informiše administratora na kdf@goethe.de. 

5. SANKCIJE KOD KRŠENJA OBAVEZA; ISKJUČIVANJE IZ PLATFORME

Kod kršenja ili kod postojanja osnovane sumnje na kršenje prethodno navedenih obaveza iz tačke 4. (izuzetak je obaveza prijavljivanja kršenja drugih korisnika) Goethe-Institut nakon vlastite procjene može izreći sljedeće sankcije protiv korisnika:brisanje ili mijenjanje sadržaja koje je korisnik objavio i onda kada bi ti sadržaji, prema procjeni Goethe Instituta, mogli sadržavati kršenje prava ili kršenje pravila moralnog ponašanja,
 • brisanje ili mijenjanje sadržaja koje je korisnik objavio onda kada bi ti sadržaji, prema obaveznoj procjeni Goethe-Institut, predstavljali kršenje pravila ponašanja u skladu sa tačkom 4,
 • izricanje upozorenja,
 • ograničavanje korištenja usluge,
 • privremenu ili trajnu zabranu korištenja,
 • otkaz korisničkog ugovora ili brisanje svih podataka i sadržaja korisnika, također momentalno i bez prethodnog uspostavljanja kontakta.

Ako jedan objavljeni prilog krši pravila iz tačke 4, Goethe-Institut može da blokira prilog bez prethodne najave. Goethe-Institut obavještava korisnika, tako da isti može zauzeti stav. Ako se utvrdi da prilog ne krši pravila iz tačke 4, Goethe Institut ukida blokadu.

Goethe-Institut blokira pristup korisnika samo kod namjernih, sistematskih ili sličnih teških kršenja bez prethodnog upozorenja. Konačna blokada slijedi inače samo onda kada korisnik iznova prekrši pravilo ponašanja nakon upozorenja.

Blokada pristupa je u početku samo privremena i Goethe-Institut pruža korisniku pravo da se izjasni u prikladnom roku. Tek na osnovu izjašnjenja ili nakon isteka roka Goethe-Institut odlučuje o konačnoj blokadi pristupa.

Korisnik oslobađa Goethe-Institut od svih mogućih potraživanja trećih lica koje bi oni zahtijevali zbog kršenja obaveza prethodno navedenih u tački 4. od strane korisnika (izuzetak je obaveza prijavljivanja kršenja drugih korisnika).

Korisnik se obavezuje da će u najboljoj namjeri podržati Goethe-Institut pri odbrani od takvih zahtijeva i to uz pomoć informacija i odgovarajuće dokumentacije. Korisnik je također obavezan da snosi troškove moguće pravne zaštite Goethe-Institut. Dalja prava i zahtjevi za odštetu ostaju netaknuti. 

6. DODJELJIVANJE PRAVA KORIŠTENJA

Autorsko pravo za postavljene priloge, ukoliko se oni mogu zaštititi prema Zakonu o autorskim pravima, ostaje kod tog korisnika. Međutim, korisnik kod postavljanja priloga na stranici goethe.de Goethe-Institut daje neisključivo, vremenski neograničeno pravo širom svijeta da priloge

 • učini trajno dostupnim (i prevedenim) na web stranici,
 • umnožava i širi (i prevedene) u štampanoj formi,
 • pomijera i povezuje sa drugim sadržajima na web stranici,
 • obrađuje, posebno skraćuje, prevodi, pomijera na web stranici i/ili povezuje sa drugim sadržajima, takođe izvan web stranice,
 • mijenja ili djelimično briše ukoliko je ta mogućnost data na osnovu sadržaja iz tačke 5.

Korisnik nema pravo na brisanje ili ispravku priloga koje je sam izradio. Odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka (Direktiva EU 2016/679), Zakona o autorskim pravima i moguća pravna obaveza korisnika na brisanje ostaju nedirnuta.    

7. garancija i jamstvo

Ako je jedan digitalni proizvod manjkav, postoje prava na garanciju. Prava zbog manjka usluge u skladu sa tačkom 1 zastarijevaju u roku od dvije godine od pružanja usluge, ali najranije jednu godinu od završetka trajanja ugovora.

Isključeni su zahtjevi za naknadu štete od strane korisnika protiv Goethe-Instituta, njegovih organa, zaposlenika i ovlaštenika, ukoliko naknadno nije dogovoreno drugačije. Izuzetak od ovoga su zahtjevi za naknadu štete na osnovu garancije ili sigurnosti koju je dao Goethe-Institut, na osnovu povrede života, tijela, zdravlja, na osnovu Zakona o jamstvu proizvoda ili zahtjevi za naknadu štete koji proizilaze iz ključnih ugovornih obaveza. Ključne ugovorne obaveze su one čije ispunjenje je potrebno za ispunjenje cilja ugovora. Iz isključenja od odgovornosti također se izuzima i garancija za štete koje nastanu kod namjernog ili grubo nemarnog kršenja obaveza operatera, njegovih zakonskih predstavnika i zastupničkih agenata.  

8. trajanje i RASKID ugovora

Ovaj pravilnik se zaključuje na neodređeno vrijeme i svaka od stranaka ga može raskinuti bez otkaznog roka i to pismenim putem (npr. putem e-maila).

Nakon raskida ugovora Goethe-Institut ima pravo ali nije obavezan da izbriše sadržaje koje je korisnik napravio i dijelio sa drugim korisnicima. Međutim korisnik može u svako vrijeme da zahtijeva brisanje konta korisnika i tamo sačuvanih nejavnih podataka.

Kada postoji bitan razlog za to a naročito kod teškog ili ponovljenog kršenja obaveza iz tačke 4., u datom slučaju nakon bezuspješne opomene, Goethe-Institut zadržava pravo da korisniku odmah onemogući pristup stranici i da bez otkaznog roka raskine ugovor. U tom slučaju se dotični korisnik može ponovo registrovati samo nakon prethodno dobivene pismene dozvole od strane Goethe-Institut.   

9. izmjene pravila korištenja

Goethe-Institut zadržava pravo da bez navođenja razloga izmijeni ove uvjete korištenja. Goethe-Institut će korisnika na vrijeme obavijestiti o promjenama i to prilikom njegove sljedeće posjete i zatražit će njegov pristanak na izmijenjene uvjete korištenja. Ako se korisnik istima ne suprotstavi u okviru prikladnog roka od najmanje 14 dana, uvjeti korištenja se smatraju prihvaćenim. Goethe-Institut se kod informacije o promjeni uvjeta korištenja posebno upućuje na to da kao saglasnost važi kada se Korisnik u okviru navedenog roka ne suprotstavi. Ako se korisnik suprotstavi, Goethe-Institut može u skladu sa tačkom 8 da otkaže.

Arhiva

 

10. izbor prava

Za ugovorne odnose između Goethe-Instituta i korisnika vrijedi pravo Savezne Republike Njemačke. Prema potrošačima ovaj izbor prava vrijedi u smislu da se potrošaču ne ukida zaštita koja mu je omogućena obavezujućim propisima za zaštitu potrošača države u kojoj obično boravi.   

11. RJEŠAVANJE SPOROVA

Evropska komisija stavlja na raspolaganje platformu za online-rješavanje sporova (OS), koju možete pronaći ovdje: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Potrošači imaju mogućnost da koriste ovu platform za rješavanje svojih sporova. Mi smo spremni da učestvujemo u jednom vansudskom arbitražnom postupku pred mjestom za arbitražu između potrošača. Nadležno je univerzalno mjesto za arbitražu Saveza u Centru za arbitraže (upisano udruženje), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.     

12. PRAVO OPOZIVA

Potrošači imaju zakonsko pravo opoziva.

Pouka o pravu opoziv

Pravo opoziva
Imate pravo da u roku od četrnaest dana opozovete ovaj ugovor bez navođenja razloga.
Rok za opoziv iznosi četrnaest dana od dana zaključenja ugovora.
Da bi koristili svoje pravo opoziva, morate da nas (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 München, Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) putem jasne izjave (npr. pismom koje se šalje poštom ili e-mailom) obavijestite o Vašoj odluci da opozovete ovaj ugovor. Za to možete da koristite priloženi uzorak obrasca za opoziv, koji međutim nije propisan.
Za pridržavanje roka za opoziv dovoljno je da se obavijest o korištenju prava opoziva pošalje prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva             
Kada opozovete ovaj ugovor, sva plaćanja, koja smo primili od Vas, uključujući troškove isporuke (uz izuzetak dodatnih troškova, koji nastaju zbog toga što se izabrali drugu vrstu isporuke od one povoljnije, standardne isporuke, koju smo mi izabrali), moramo da Vam vratimo odmah i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o Vašem opozivu ovog ugovora. Za ovo vraćanje novca koristimo isto sredstvo za plaćanje, koje ste Vi koristili kod prvobitne transakcije, osim kada je sa Vama izričito dogovoreno nešto drugo; niti u jednom slučaju nećemo Vam uračunavati naknade zbog ovog vraćanja novca.

Ako ste zahtijevali da usluge započnu tokom roka opoziva, treba da nam platite prikladan iznos, koji odgovara udjelu usluga, koje su već izvršene do trenutka u kojem ste nas obavijestili o korištenju prava opoziva u pogledu ovog ugovora, u odnosu na ukupan obim usluga predviđenih u ugovoru.

Možete da koristite sljedeći obrazac ili da sami formulišete opoziv.

Uzorak obrasca za opoziv

(Ako želite da opozovete ugovor, molimo da ispunite ovaj obrazac i pošaljete ga nama.) ​​​​​​​ ​​​​​​​
Za Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Ovim putem opozivam/o ja/mi (*) ugovor koji sam/smo zaključio/la/li (*) o kupovini sljedećih proizvoda (*)/izvršenje sljedeće usluge (*)


______________________________________________________
______________________________________________________

Naručeno dana (*) _____________________ (*)/primljeno dana (*) _____________________


Ime potrošača
______________________________________________


Adresa potrošača
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Potpis potrošača (samo kod obavijesti na papiru)
______________________________________________


Datum
______________________________

(*) Neodgovarajuće precrtati.