Nutzungsbedingungen Archiv

Uvjeti korištenja | valid till 15 July 2022

Goethe-Instituta e.V. („Goethe-Institut“) za korištenje web-stranice goethe.de („Website“)

SADRŽAJ

 1. Područje važenja i predmet ugovora
 2. Registracija i zaključivanje ugovora
 3. Usluge Goethe Instituta
 4. Obaveze korisnika i pravila ponašanja
 5. Posljedice kod kršenja pravila
 6. Dodjeljivanje prava korištenja
 7. Garancija i jamstvo
 8. Trajanje i raskid ugovora
 9. Izmjene pravila korištenja
 10. Izbor prava
 

1. PODRUČJE VAŽENJA I PREDMET UGOVORA

Za korištenje web-stranice u odnosu između „korisnika“ i Goethe Instituta kao upravitelja web-stranice vrijede sljedeća pravila korištenja. Korisnik prihvata ta pravila u okviru svoje registracije.  

Predmet ugovora je besplatno korištenje web-stranice kao platforme za dobivanje informacija i komunikaciju („Usluga“). Kursevi na daljinu koji se plaćaju su isključivo predmet  Općih uvjeta poslovanja.

 

2. REGISTRACIJA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Preduvjet za korištenje personaliziranih usluga je prethodna registracija. Korisnik prilikom registracije mora dati istinite podatke, on se informiše putem odredbi za zaštitu i traži mu se dozvola za obradu ličnih podataka. Nakon registracije korisnik dobiva e-mail sa linkom za potvrdu. Aktiviranjem korisničkog računa od strane Goethe-Instituta nastaje besplatni ugovor o korištenju web-stranice.

Korisnik nema zakonsko pravo na oslobađanje korisničkog računa. Vrijedi neograničeno pravo domaćina Goethe Instituta. Naročito pravo na isključenje određenih korisnika je na Goethe Institutu kao i na njegovim administratorima i moderatorima.

Korisnik svoj pristup ne smije dati trećim licima na korištenje i kao vlasnik korisničkog računa je odgovoran za zaštitu od zloupotrebe istog. To znači da je obavezan da podatke o pristupu korisničkom računu treba držati tajnim i štititi ih od pristupa trećih lica. Korištenje zaštićenih brendiranih naziva kao i imena drugih fizičkih ili pravih lica kao korisničkog imena nije dozvoljeno.

Korisnik korištenje usluge može iz bilo kojeg razloga u bilo kojem trenutku ukinuti i svoju prijavu kao i podatke iz prijave dati izbrisati.

 

3. usluge goethe instituta

Goethe Institut korisniku u okviru ovih uvjeta korištenja dozvoljava da na web-stranici čita i objavljuje sadržaje te da komunicira sa drugim korisnicima. U tu svrhu Goethe Institut korisniku u okviru svojih tehničkih i ekonomskih mogućnosti besplatno stavlja na raspolaganje platformu sa različitim Community funkcijama.

Goethe Institut će se truditi da usluga bude dostupna sa što manje smetnji. Goethe Institut ne preuzima nikakve dodatne obavezujuće usluge. Naročito ne postoji pravo korisnika na stalnu dostupnost ili neometano funkcionisanje usluge.

Goethe Institut zadržava pravo da u svakom trenutku može privremeno ili trajno izmijeniti, proširiti, prekinuti ili potpuno ukinuti pojedine dijelove svoje usluge sa ili bez obavještenja prema korisnicima što može imati za posljedicu i brisanje korisničkih računa i sadržaja.

 

4. obaveze korisnika i pravila korištenja

U okviru registracije se korisnik obavezuje da će davati uvijek istinite, aktuelne i potpune podatke vezane za njega lično a u skladu sa zahtjevima formulara za prijavu. Također se obavezuje da ni u jednom trenutku neće dovesti Goethe Institut ili druge korisnike u zabludu vezano za njegov identitet.

Objavljivanjem sadržaja na web-stranici korisnik osigurava da je vlasnik svih za to potrebnih prava. Korisnik se obavezuje da na stranici neće objavljivati sadržaje koji su u suprotnosti sa moralom i važećim pravom. Korisnik se naročito obavezuje da neće objavljivati priloge

 • čije objavljivanje predstavlja element kaznenog djela ili čije objavljivanje predstavlja prekršaj,
 • koji krše zakon o autorskim pravima, zakon o robnim markama ili zakon o pravu natječaja,
 • koji krše strane zakone o zaštiti podataka (npr. objavljivanje privatnih poruka bez dozvole pošiljaoca),
 • koji imaju uvredljiv, neistinit rasistički, diskriminirajući, pornografski ili sadržaj koji ugrožava mlade,
 • koji sadrže reklamu, u šta se ubrajaju grafike ili linkovi sa ili bez slika u signaturi ili unutar priloga.

Korisnici osim toga imaju obavezu da se uvijek pridržavaju općih pravila pristojnog ponašanja, da se jedni prema drugima odnose sa poštovanjem te da ovu uslugu ne koriste za povređivanje, obmanu ili oštećivanje ugleda ili poslovanja drugih.

U slučaju da korisnik postane svjedok prekršaja protiv uvjeta korištenja od strane drugog korisnika on je obavezan da o tome putem e-maila informiše administratora na kdf@goethe.de. 

5. SANKCIJE KOD KRŠENJA OBAVEZA; ISKJUČIVANJE IZ PLATFORME

Kod kršenja ili kod postojanja osnovane sumnje na kršenje prethodno navedenih obaveza iz tačke 4. Goethe Institut nakon vlastite procjene može izreći sljedeće sankcije protiv korisnika:
 • brisanje ili mijenjanje sadržaja koje je korisnik objavio i onda kada bi ti sadržaji, prema procjeni Goethe Instituta, mogli sadržavati kršenje prava ili kršenje pravila moralnog ponašanja,
 • izricanje upozorenja ili opomene,
 • ograničavanje korištenja usluge,
 • privremenu ili trajnu zabranu korištenja,
 • otkaz korisničkog ugovora ili brisanje svih podataka i sadržaja korisnika, također momentalno i bez prethodnog uspostavljanja kontakta.

Korisnik oslobađa Goethe Institut od svih mogućih potraživanja trećih lica koje bi oni zahtijevali zbog kršenja obaveza prethodno navedenih u tački 4. od strane korisnika.

Korisnik se obavezuje da će u najboljoj namjeri podržati Goethe Institut pri odbrani od takvih zahtijeva i to uz pomoć informacija i odgovarajuće dokumentacije. Korisnik je također obavezan da snosi troškove moguće pravne zaštite Goethe Instituta. Dalja prava i zahtjevi za odštetu ostaju netaknuti.

 

6. DODJELJIVANJE PRAVA KORIŠTENJA

Autorsko pravo za postavljene priloge, ukoliko se oni mogu zaštititi prema Zakonu o autorskim pravima, ostaje kod tog korisnika. Međutim, korisnik kod postavljanja priloga na stranici goethe.de Goethe Institutu daje pravo da priloge

 • učini trajno dostupnim (i prevedenim) na web stranici,
 • umnožava i širi (i prevedene) u štampanoj formi,
 • pomijera i povezuje sa drugim sadržajima na web stranici,
 • mijenja ili djelimično briše ukoliko je ta mogućnost data na osnovu sadržaja iz tačke 5.

Korisnik nema pravo na brisanje ili ispravku priloga koje je sam izradio.

 

7. garancija i jamstvo

Goethe Institut ne preuzima nikakvu garanciju za ispravnost, potpunost, pouzdanost, aktualnost i iskoristivost besplatno dostupnih sadržaja i sadržaja koje je izradio korisnik niti ti sadržaji odražavaju mišljenje Goethe Instituta. Sadržaji korisnika koji krše zakon se nakon primjećivanja kršenja zakona bez odlaganja brišu.

Isključeni su zahtjevi za naknadu štete od strane korisnika protiv Goethe Instituta, njegovih zakonskih predstavnika i zastupničkih agenata, ukoliko naknadno nije dogovoreno drugačije. Izuzetak od ovoga su zahtjevi za naknadu štete na osnovu garancije ili sigurnosti koju je dao Goethe Institut, na osnovu povrede života, tijela, zdravlja, na osnovu Zakona o jamstvu proizvoda ili zahtjevi za naknadu štete koji proizilaze iz ključnih ugovornih obaveza. Ključne ugovorne obaveze su one čije ispunjenje je potrebno za ispunjenje cilja ugovora. Iz isključenja od odgovornosti također se izuzima i garancija za štete koje nastanu kod namjernog ili grubo nemarnog kršenja obaveza operatera, njegovih zakonskih predstavnika i zastupničkih agenata.  

 

8. trajanje i RASKID ugovora

Ovaj pravilnik se zaključuje na neodređeno vrijeme i svaka od stranaka ga može raskinuti bez otkaznog roka i to pismenim putem (npr. putem e-maila).

Nakon raskida ugovora Goethe Institut ima pravo ali nije obavezan da izbriše sadržaje koje je korisnik napravio. Isključeno je pravo korisnika na preuzimanje sadržaja koje je izradio.

Kada postoji bitan razlog za to a naročito kod kršenja obaveza iz tačke 4. Goethe Institut zadržava pravo da korisniku odmah onemogući pristup stranici i da bez otkaznog roka raskine ugovor. U tom slučaju se dotični korisnik može ponovo registrovati samo nakon prethodno dobivene pismene dozvole od strane Goethe Instituta.

 

9. izmjene pravila korištenja

Goethe Institut zadržava pravo da bez navođenja razloga izmijeni ove uvjete korištenja. Goethe Institut će korisnika na vrijeme obavijestiti o promjenama i to prilikom njegove sljedeće posjete i zatražit će njegov pristanak na izmijenjene uvjete korištenja. Ako se korisnik istima ne suprotstavi, uvjeti korištenja se smatraju prihvaćenim. Ako se korisnik suprotstavi prekida se članstvo. 

 

10. izbor prava

Za ugovorne odnose između Goethe Instituta i korisnika vrijedi pravo Savezne Republike Njemačke. Prema potrošačima ovaj izbor prava vrijedi u smislu da se potrošaču ne ukida zaštita koja mu je omogućena obavezujućim propisima za zaštitu potrošača države u kojoj obično boravi.