Poets and Speakers

அப்பிளும் வெள்ளாpயூம் / APFEL UND VELLARI-GURKE

அப்பிளும் வெள்ளாpயூம்
Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen

திருநெல்வேலிச் சந்தை
காலை ஏழு மணி
நடைபாதையில் இரண்டு குவியல்கள்
கள்ளிப் பெட்டியின் மேல்
அழகாக அடுக்கப்பட்டிருந்தன அப்பிள்
பக்கத்தே – நிலத்தில் - சாக்கின் மேல்
குவிக்கப்பட்டிருந்தன வெள்ளாp!

புதிய சூழலை
தன் ஸ்பொன்ஜ் கண்ணறை ஊடாக
வியப்போடு பாh;த்த ஒரு அப்பிள்
எந்தச் சலனமுற்றுக் கேட்டது
“நீ யாh;?”

தன் ஊhpல் வந்து
தளுக்கி மினுக்கிக் கொண்டு
தன்னையே யாரென்று கேட்கும்
அப்பிள் மேல் கோபம் வந்தாலும் -
இந்தக் கேள்விகளுக்குப் பழகிப் போனதால்
பொறுமையொடு பதிலளித்தது வெள்ளாp:
“நான் வெள்ளாp!”
“எங்கிருந்து வருகிறாய்?”
“சங்குவேலி!”
“எப்படி வந்து சோ;ந்தாய்?”
“மாட்டு வண்டிலில்”
“அது சாpஇ நீ யாh;?”
வெள்ளாp கேட்டது.

“நான் அப்பிள்”
“எவடம்”
“அவூஸ்திரேலியா”
“எப்படி வந்து சோ;ந்தாய்?”
“கப்பலிலை”
பெருமையோடு சொன்னது அப்பிள்!

வெள்ளாpயின் குடலையை
வியப்போடு பாh;த்த அப்பிள் கேட்டது
“நீ போட்டிருக்கும் சட்டைக்கு என்னபோ;?”
“பனை ஓலை!”
அதை இளக்காரமாகப் பாh;த்தது
ஸ்பொன்ஜ் இல்  பொதிந்திருந்த அப்பிள்
“உன்னை எப்படிச் சாப்பிடுவதாம்?”
“பனங்கட்டியோடு!”
“அப்பஇ உனக்கு இயற்கையான இனிப்பு இல்லை!”
“அப்படியல்லஇ எனக்கும் பனங்கட்டிக்கும் தோது?”
“அதென்னஇ பனை ஓலைஇ பனங்கட்டி என்றுஇ
பனையோடை ஓரே கொண்டாட்டம்?”
“பனை தான் எங்களுக்கு  ஆதாரம்இ பாதுகாப்பு!”

மூன்றாம் நாள்
வெய்யிலின் தாக்கம் அப்பிளில்
வியாபாhp தண்ணீh; தௌpத்தும் பயனில்லை
பனை ஓலைக் குடலையின் குளிh;மையில்
வெள்ளாp பத்திரமாக இருந்தது
ஒருத்தி அதை இருபது ரூபாவூக்கு வாங்கினாள்
அப்பிளை விலை குறைத்து
வியாபாhp கூவூகிறான்
வாங்க ஒருவரும் வரவில்லை
விடைபெற்றபடி வெள்ளாp சொன்னது
“இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டால்
எல்லாம் சௌக்கியம்!”

Somasundrampillai ‘Sopa’ Pathmanathan

APFEL UND VELLARI-GURKE

Thirunelvely Markttag
morgens um sieben
auf dem Bordstein
zwei Händler
der eine mit Äpfeln
in Kisten
schick in Schaumstoff
arrangiert
der andre Vellari-Gurken
in Palmyrapalmblättern
gestapelt auf Jutesäcken

Ein Apfel inspiziert
die neue Umgebung
durch seine Schaumaugen
stutzt: „Wer bist du denn?“

Irritiert
von dieser Frage des Fremden
erwidert die Gurke:
„Ich bin Vellari“
„Woher kommst du?“
„Sanguveli“
„Und wie?“
„Mit einem Ochsenkarren!“

Nun ist’s an der Gurke
„Und wer bist du?“
„Ich bin Apfel“
„Wo kommst du her?“
„Aus Australien“
„Und wie?“
„Zu Schiff“
erwidert der Apfel stolz

Die Hülle der Gurke im Blick
fragt Apfel
„Und das Label deines Kleids?“
„Palmyrapalmblatt“
Mit verächtlichem Blick
auf den Palmyra-Mantel
fragt der Apfel-in-Schaumstoff
„Wie essen sie dich?“
„Mit Palmyra-Palmzucker“
„Du besitzt keine natürliche Süße?“
„Nicht direkt. Wir sind wie füreinander gemacht“
„Ahja. Wieso hast du’s immer mit Palmyra-Produkten?“
„Die Palmyras fördern und helfen uns“

Dritter Tag
der Apfel hat Blasen
Sonnenbrand
Der Händler spritzt Wasser
Zwecklos
Der Händler schreit: „Äpfel zum halben Preis!“
Niemanden kümmert’s
Die Gurke ist frisch
geschützt vom Palmyrablatt
Eine Frau kauft sie für 20 Rupien

Die Gurke behält das letzte Wort:
„Passt dir die Umgebung
gibt’s kein Problem“

Translation: Barbara Köhler

THE APPLE AND THE CUCUMBER

The English version below is a standard translation and not a direct result of the ‘Poets Translating Poet’ Encounter.

Thirunelvely fair
morning seven
on the sidewalk
two hawkers
one has apples
in boxes
neatly arranged - sponged
The other has cucumbers
in palmyra leaves
piled on gunny bags

An apple surveys
the new environment
through her ‘sponge eyes’
‘Who are you?’ she asks

Annoyed
by the stranger’s question
the cucumber answers
“I ‘m cucumber”
“Where are you from?”
“Sanguveli”
“How did you come?”
“By bullock cart!”

Now it is cucumber’s turn
“Who are you?”
“I’m apple”
“Where are you from?”
“Australia”
“How did you come?”
“By ship”
the apple proudly answers

Looking at the cucumber’s wrapper
apple asks
“What’s the name of your dress?”
“Palmyra leaf”
Casting a derisive glance
at the palmyra wrapper
the apple – in – sponge asks
“How do they eat you?”
“With palmyra jaggery”
“So you don’t have natural sweetness?”
“Not exactly. We are made for each other”
“Ok. Why do you always go for Palmyra products?”
“The Palmyra saves us, sustains us”

Third day
The apple lies blistered
by the hot sun
The hawker sprinkles water
No use
The hawker cries; “apple at half price!”
No one cares
The cucumber is fresh
protected by the Palmyra leaf
A woman buys it for Rs.20
The cucumber gives a parting shot:
“Stay in your own land
You will have nothing to worry”.

 

Biography Somasundrampillai ‘Sopa’ Pathmanathan

More poems

பாலாய் நிலவூ பொழிகிறது /
GEDANKEN ZUM VOLLMONDTAG


ஊடுபாh;த்தல் /
SEE-THROUGH