• Deutsch
  • Tiếng Việt
  • Liên hệ

Liên hệ

TS. Trần Thị Hòa Bình
Phòng Thông tin - Quan hệ công chúng
Hỗ trợ dịch thuật và xuất bản
Tel. +84 4 37342251, Ext. 35
Fax +84 4 37342254
thihoabinh.tran@hanoi.goethe.org

Thời sự sách Đức

Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.