မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္

ဆက္သြယ္မႈ

စီမံကိန္း „Mein Weg nach Deutschland“
Martin Pockrandt
Goethe-Institut e.V.
Dachauer Str. 122
80637 München
Mail Symbolmartin.pockrandt@goethe.de

မွတ္စုမ်ား

ဤစီမံကိန္းကို ဥေရာပ ေပါင္းစည္းရန္ပံုေငြက ရန္ပံုေငြပူးတြဲ ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေပးထားသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္တြင္ တာဝန္မရွိပါ။

ပံုအရင္းအျမစ္မ်ား

အျခားမွတ္ခ်က္ေပးထားျခင္းမရွိလွ်င္ the portal "Mein Weg nach Deutschland" တြင္အသံုးျပဳထားသည့္ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ the image database “Colourbox” (© Colourbox.com) မွျဖစ္သည္။

Host

Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 Munich
Germany
Phone: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Register of societies

Registration Number 5007 (district council Munich)

VAT Reg.No.

DE 129516430

Representatives

Board of Directors: Johannes Ebert, Bruno Gross

Editor

Klaus Krischok
Head of Information
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 Munich
Germany

Any articles that are attributed to a particular author do not necessarily represent the opinion of the editorial team.

Legal Structure

Goethe-Institut e. V. is a worldwide organisation active in the promotion of the German language abroad, encouraging international cultural cooperation and attempting to convey an all-round image of Germany by providing information on its culture, society and politics. It operates in accordance with its statute and on the basis of a general agreement entered into with the Federal Republic of Germany.

This legal notice applies to all of the Goethe Institut’s country and institute content in social media, such as our Facebook presences, our Twitter accounts and our Youtube channel.

Data Protection Declaration by Goethe-Institut e.V.