Kontakt a zápis

Kontakt a zápisy © Foto: Getty-Images/Stockbyte

Kontakt a zápis

Máte zájem o některý z našich jazykových kurzů nebo potřebujete ještě další informace? Zastavte se v naší kanceláři, která má jazykové kurzy na starost. Rádi vám osobně poradíme.

ZÁpisy:

09.09.2019: 09:00-18:00 hod.
10.09.2019: 14:00-18:00 hod.
11.09.2019: 09:00-13:00 hod.
Od 8. července do 04. září se můžete přihlásit prostřednictvím on-line formuláře.

Zahájení výuky:

14.09.2019

Konec výuky:

07.12.2019

(Náhradní termíny: 09.12. za 03.10. a 12.12. za 28.10.)
 

Přihláška k zápisu od 8. července 2019

Přihlásit se můžete osobně v kanceláři jazykových kurzů – platí pouze pro zájemce bez dosavadních znalostí – nebo si můžete rezervovat termín vyplněním přihlášky na internetu.
 
Přihláška pro začátečníky
Pokud jste se doposud němčinu vůbec neučili nebo jsou Vaše znalosti velmi omezené, můžete se přihlásit
na kurz pro začátečníky (úroveň A1-1). Přihlásit se na kurz a zaplatit kurzovné můžete kdykoli od 08. července 2019 během otevírací doby v kanceláři jazykových kurzů. Vezměte prosím v úvahu, že bez předchozího rozřazovacího testu není po zahájení kurzu možný přesun do kurzu vyšší úrovně.
 
Přihláška pro ty, kteří se již němčinu učili

Krok 1: registrace a písemný test

Od 8. července se můžete přihlásit prostřednictvím on-line formuláře. Do 2 dnů obdrží zájemci e-mail s osobním heslem a odkazem na on-line vstupní test a zároveň jim bude rezervován individuální termín zápisu (9.-11.09.2019).

Krok 2: ústní pohovor
Ústní část se koná v termínu 9.-11.09.2019. Písemné testy se opraví a uchazeč absolvuje ústní pohovor. V závislosti na výsledku vstupního testu a pohovoru je stanovena úroveň, která odpovídá znalostem uchazeče.
 
Krok 3: zápis a úhrada kurzovného
Zájemce o jazykový kurz si zvolí kurz, který odpovídá jeho jazykové úrovni a zároveň mu vyhovuje i jeho časové rozvržení a uhradí kurzovné.
Pokud by uchazeč nenašel žádný vhodný kurz, bude pozván k zápisu do příštího trimestru, přičemž termín jeho zápisu proběhne v tomto případě v dřívějším termínu než zápis zájemců, kteří se dostaví k zápisu poprvé.
 
Obecně platí následující pořadí zápisů:
 
 1. Zápis stávajících účastníků kurzu, kteří pokračují v navazujícím kurzu.
 2. Zápis zájemců o jazykový kurz, kteří nebyli v předchozím trimestru zařazeni z kapacitních nebo jiných důvodů do kurzu.
 3. Zápis nových zájemců. Upozorňujeme, že pro stanovení termínu zápisu je rozhodující pořadí písemných vstupních testů. Čím dříve proběhne ústní pohovor, tím větší je pravděpodobnost, že si zajistíte volné místo v preferovaném kurzu resp. v preferovaný čas. 
Písemný test můžete samozřejmě absolvovat i v termínu 9.-11.09.2019 bez předchozí registrace, v tomto případě je však možné, že budete muset při zápisu déle čekat.

Přihláška
 
Kurzovné je splatné při zápisu hotově nebo platební kartou (MasterCard, VISA). Rezervace kurzů nejsou možné.
 • 500 Kč manipulační poplatek při stornování kurzu před zahájením výuky
 • 20 % z ceny kurzu manipulační poplatek při stornování kurzu po zahájení výuky (během prvního týdne výuky)
 • kurzovné u intenzivního a superintenzivního kurzu není vypláceno zpět
 • Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete kurz dále navštěvovat a prokážete to potvrzením od lékaře, bude Vám vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám s odečtením správního poplatku ve výši 500 Kč. Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během první poloviny trvání kurzu. 
Obecně platí:
 • Není-li ustanoveno jinak, nejsou náklady na pořízení učebnic zahrnuty do ceny kurzu.
 • Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
 • Potvrzení o účasti na kurzu se vystavuje pouze tehdy, pokud byl účastník kurzu přítomen alespoň na 75% doby vyučování.

Rozsah použití obchodních podmínek

 • Uveřejněné obchodní podmínky platí pro všechny dohody, uzavřené mezi Goethe-Institutem a účastníkem/účastnicí kurzu. Účastníkem/účastnicí kurzu jsou osoby navštěvující jazykový kurz Goethe-Institutu.
 • Zveřejněné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na internetu nebo v budově Goethe-Institutu. Tuto informaci účastník/účastnice kurzu obdrží před podpisem smlouvy resp. uhrazením poplatku za kurz. Úhradou kurzu účastník/účastnice kurzu stvrzuje, že se seznámil/a s obchodními podmínkami a s těmito souhlasí.
 1. Obecný předpoklad pro účast na kurzu
  Minimální věk pro účast na našich kurzech činí 16 let (s výjimkou kurzů pro děti a mládež).
   
 2. Platební podmínky

  2.1. Kurzovné je splatné při zápisu. Vedle platby v hotovosti se akceptuje i platba kreditní kartou. Pouze u online-kurzů je možná úhrada bankovním převodem.
  2.2. Pokud platba celého kurzovného nedojde včas, ztrácí účastník nárok účastnit se kurzu. Goethe-Institut si v tomto případě ponechává nárok na platbu kurzovného.
   
 3. Ceny

  3.1. Ceny platné k okamžiku přihlášení do kurzu a uvedené v příslušném aktuálním prospektu s nabídkou kurzů Goethe-Institutu jsou součástí smlouvy.
  3.2. Je-li z podnětu účastníka kurzu provedena změna v zápisu – např. změna termínu kurzu nebo změna typu kurzu –, je první provedení změny v zápisu bezplatné. Za provedení každé další změny v zápisu se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč. Je-li změna kurzu provedena z podnětu učitele, poplatek se nevybírá. U on-line kurzů není změna kurzu možná.
  3.3. Pro všechny účastníky kurzů platí snížené poplatky za zkoušky.
   
 4. Slevy

  4.1. Za zápis přímých rodinných příslušníků účastníka kurzu se kurzovné snižuje o 10%.
  4.2. Všichni učitelé němčiny a důchodci mohou u jazykového oddělení uplatnit slevu ve výši 20% na všechny kurzy.
  4.3. Při obsazení dvou kurzů se poskytuje sleva ve výši 10% na cenově výhodnější kurz.
  4.4. Pokud stávající účastník kurzu zaplatí kurzovné na další kurz ve stanoveném terminu, obdrží automaticky stanovenou slevu.
  4.5. Slevy jsou poskytovány z nezlevněné ceny kurzu a na jednu osobu lze uplatnit pouze jednu z těchto slev.
  4.6. Slevy nejsou poskytovány u on-line kurzů.
   
 5. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu

  5.1. V případě stornování kurzu mají účastníci kurzu nárok na vrácení kurzovného podle těchto modalit:
  • Stornování před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při sražení správního poplatku ve výši 500 Kč.
  • Stornování během prvního vyučovacího týdne: vrácení zaplaceného kurzovného při sražení správního poplatku ve výši 20%.
  • Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete kurz dále navštěvovat a prokážete to potvrzením od lékaře, bude Vám vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám s odečtením správního poplatku ve výši 500 Kč. Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během první poloviny trvání kurzu.
  • V případě změn ve Vašem zaměstnání nebo studiu nebo v případě cest do zahraničí Vám bohužel kurzovné vrátit nemůžeme.
  5.2. Pokud se kurz kvůli příliš malému počtu účastníků nemůže konat a dotyčný/ dotyčná nepřijme žádnou alternativu, bude mu/ jí vráceno celé kurzovné.
  5.3. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu v intenzivních kurzech
  Stornování intenzivních kurzů, které mají výuku v rozsahu více než 8 vyučovacích hodin týdně, není po zahájení kurzu možné. V tomto případě se uhrazené kurzovné nevrací.
  5.4. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování on-line kurzů
  Pouze v případě, že kurz je stornován písemně, nejpozději do 1 týdne před zahájením kurzu, je možné vrácení kurzovného. V tomto případě bude vráceno kurzovné s odečtením 500,- Kč správního poplatku. V případě, že kurz bude stornován později než 1 týden před výukou, nebude kurzovné zpět vyplaceno.
   
 6. Rozdělení kurzu/ velikost tříd

  6.1. Zařazení účastníka/účastnice kurzu do určitého stupně proběhne na základě rozřazovacího vstupního testu v institutu.
  6.2. Místa v kurzech nejsou přenosná.
  6.3. Naše kurzy mají nejvýše 12 (konverzační kurzy) nebo 15 účastníků. Maximální počet účastníků v on-line kurzech je 16.
   
 7. Odpovědnost Goethe-Institutu/ vyšší moc

  Odpovědnost Goethe-Institutu a jeho pracovníků za škodu se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti. Goethe-Institut nenese odpovědnost za výpadek svých výkonů z důvodu vyšší moci (např. přírodních katastrof, požáru, záplav, války, úředních nařízení a všech ostatních okolností, které jsou mimo kontrolu smluvních stran).