Kontakt a zápis

Kontakt a zápisy © Foto: Getty-Images/Stockbyte

Kontakt a zápis

Máte zájem o některý z našich jazykových kurzů nebo potřebujete ještě další informace? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Rádi Vám poradíme.

Online ukázkové lekce zdarma

Jak se úspěšně učit němčinu online? Jak fungují naše kombinované kurzy? Začátečníkům i pokročilým nabízíme zkušební lekce s našimi vyučujícími.
 

Termíny kurzů

Skupinový kurz Deutsch Online
17|04|–09|07|2021
2. čtvrtletí 2021
29|04|–30|06|2021

Termíny ZápisŮ

Dospělí:
Ponděli, 26.04.2021: 09:00–13:00 hod., 15:00–19:00 hod.
Úterý, 27.04.2021: 09:00–13:00 hod.

Děti a mládež:
Úterý, 27.04.2021: 16:00–17:30 hod.


Zápis

Přihlášení do našich kurzů němčiny probíhá přes online formulář nebo osobně v kanceláři jazykových kurzů v Goethe-Institutu.

Krok 1:

Vyplňte prosím online formulář. Následně obdržíte e-mailem přístup k písemnému vstupnímu testu, který vypracujete rovněž online.
 
Skupinové kurzy Deutsch Online
a
Deutsch Online Individuální kurzy
2. kvartál 2021
29|04|–30|06|2021

Krok 2:

Poté, co jazyková kancelář obdrží výsledky Vašeho testu, Vás telefonicky kontaktujeme a absolvujeme s Vámi ústní pohovor. V závislosti na výsledcích Vašeho písemného a ústního testu stanovíme Vaši odpovídající jazykovou úroveň.

Krok 2:

Společně s přístupem k písemnému vstupnímu testu (on-line), obdrží kandidát termín ústního pohovoru a link k provedení tohoto ústního pohovoru. Ústní pohovor se uskuteční pomocí ZOOMu ve stanoveném termínu. V závislosti na výsledcích písemného a ústního testu pro kandidáta stanovíme vhodný typ kurzu. Platbu kurzu poprosíme po obdržení faktury.
 

Krok 3:

Na základě výsledku vstupního testu si zvolíte kurz odpovídající Vaší jazykové úrovni a časovým možnostem, načež od  nás e-mailem obdržíte fakturu. Kurzovné je možné uhradit bankovním převodem nebo kartou v kanceláři jazykových kurzů.
Pokud si z aktuální nabídky vhodný kurz nevyberete, může se s výsledky vstupního testu zapsat do kurzu v následujícím kvartálu.
Přihláška: Online skupinový kurz
Přihláška: Online individuální kurz

Krok 3:

Zájemce o kurz si zvolí konkrétní kurz, a to s ohledem na svou jazykovou úroveň a časové možnosti. Následně uhradí kurzovné bankovním převodem po obdržení faktury.
Pokud si zájemce z aktuální nabídky vhodný kurz nevybere, může se s výsledky vstupního testu zapsat do kurzu v následujícím kvartálu.
Přihláška: dospělí Přihláška: děti a mládež

Kurzovné lze uhradit bankovním převodem nebo platební kartou (v kanceláři jazykových kurzů). Kancelář jazykových kurzů Vám zašle fakturu. Rezervace kurzů nejsou možné.

Žádost o fakturu na firmu hlaste prosím při zápisu, před platbou. Následné přefakturování není možné.
 
 • 500 Kč manipulační poplatek při stornování kurzu před zahájením výuky
 • 20 % z ceny kurzu manipulační poplatek při stornování kurzu po zahájení výuky (během prvního týdne výuky)
 • kurzovné u intenzivního a superintenzivního kurzu není vypláceno zpět
 • Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete kurz dále navštěvovat a prokážete to potvrzením od lékaře, bude Vám vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám s odečtením správního poplatku ve výši 500 Kč. Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během první poloviny trvání kurzu. 

Obchodní podmínky
Goethe-Institut 2020

platné pro všechny kurzy od 1. 11. 2020
 

Rozsah použití obchodních podmínek

 • Uveřejněné obchodní podmínky platí pro všechny dohody uzavřené mezi Goethe-Institutem a účastníky/icemi kurzu. Účastníky/icemi kurzu jsou všechny osoby navštěvující některý z jazykových kurzů Goethe-Institutu v Praze.
 • Uveřejněné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na internetové adrese https://www.goethe.de/ins/cz/de/spr/kur/gia/kue.html nebo v budově Goethe-Institutu. Tuto informaci účastníci/ice kurzu obdrží před podpisem smlouvy (uhrazením poplatku za kurz). Úhradou kurzovného účastníci/ice kurzu zároveň stvrzují, že se seznámili/y s obchodními podmínkami a s těmito souhlasí. 
 • Uveřejněné obchodní podmínky mohou být též stejným způsobem aktualizovány nebo změněny, což berou účastníci/ice kurzu rovněž na vědomí.
 1. Obecný předpoklad pro účast na kurzu
  Minimální věk pro účast na kurzech Goethe-Institutu v Praze je 16 let (s výjimkou kurzů pro děti a mládež).

 2. Platební podmínky

  2.1 Kurzovné je splatné při zápisu a lze jej uhradit kreditní kartou v Goethe-Institutu nebo po vystavení faktury bankovním převodem. V případě úhrady bankovním převodem se jako datum zaplacení chápe datum připsání platby na účet Goethe-Institutu.
  2.2 Pokud platba celého kurzovného nedorazí včas (viz 2.1), ztrácí účastníci/ice nárok na účast v kurzu. Goethe-Institut si v tomto případě ponechává nárok na zaplacení zbytku kurzovného.
   
 3. Ceny

  3.1. Ceny platné v okamžiku přihlášení do kurzu a uvedené v příslušném aktuálním prospektu s nabídkou kurzů Goethe-Institutu jsou součástí smlouvy.
  3.2. Je-li z podnětu účastníků/ic kurzu provedena změna v zápisu (změna kurzu), je první provedení změny v zápisu bezplatné. Za každé další provedení změny v zápisu se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč. Je-li změna kurzu provedena z podnětu vyučující/ho, poplatek se nevybírá. U skupinových kurzů Deutsch Online není změna kurzu možná.
  3.3. Pro všechny účastníky/ice kurzů platí snížené poplatky za zkoušky.
  3.4. Není-li stanoveno jinak, nejsou náklady na pořízení učebnic zahrnuty do ceny kurzu.
  3.5. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
  3.6. Potvrzení o účasti na kurzu se vystavuje pouze tehdy, pokud byli/y účastníci/ice kurzu přítomni/y alespoň 70 % doby vyučování.
   
 4. Slevy

  4.1. Při zápisu přímých rodinných příslušníků účastníka/ice kurzu se kurzovné snižuje o 10 %.
  4.2. Učitelé/ky němčiny a důchodci/kyně mohou u jazykového oddělení uplatnit slevu ve výši 20 % na všechny kurzy.
  4.3. Při zápisu do dvou (2) kurzů v jednom semestru se poskytuje sleva ve výši 10 % na cenově výhodnější kurz.
  4.4. Pokud stávající účastníci/ice kurzu zaplatí kurzovné na další kurz v daném termínu, automaticky obdrží stanovenou slevu.
  4.5. Na jednu osobu lze uplatnit pouze jednu z těchto slev.
   
 5. Vrácení kurzovného a podmínky pro stornování kurzu

  5.1. V případě stornování kurzu mají účastníci/ice kurzu nárok na vrácení kurzovného za těchto podmínek (výjimky viz bod 5.3 a 5.4 těchto obchodních podmínek):
  • Stornování před zahájením kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při odečtení správního poplatku ve výši 500 Kč.
  • Stornování během prvního týdne kurzu: vrácení zaplaceného kurzovného při odečtení správního poplatku ve výši 20 %.
  • Pokud účastník/ice kurzu nemůže kurz ze zdravotních důvodů dále navštěvovat a prokáže to potvrzením od lékaře, bude mu/jí vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám při odečtení správního poplatku ve výši 500 Kč. Stornování kurzu za těchto podmínek je možné pouze během prvních čtyř (4) týdnů kurzu.
  • V případě změn v zaměstnání či studiu nebo v případě zahraničních cest kurzovné nelze vrátit.

  5.2. Pokud se kurz kvůli malému počtu účastníků/ic nemůže konat a dotyčný/á nepřistoupí na žádnou alternativu, bude mu/jí vráceno celé kurzovné.
  5.3. Stornování a vrácení kurzovného u intenzivních kurzů
  U intenzivních a superintenzivních kurzů s výukou v rozsahu více než osm (8) vyučovacích hodin týdně není při stornování po zahájení kurzu vrácení poplatku za kurz možné. Goethe-Institut si v tomto případě kurzovné ponechá.
  5.4. Stornování a vrácení kurzovného u online kurzů
  U online kurzů (skupinové kurzy Deutsch Online a individuální kurzy Deutsch Online) je možné vrácení kurzovného pouze v případě písemného stornování nejpozději do jednoho (1) týdne před zahájením kurzu. V tomto případě bude uhrazené kurzovné vráceno při odečtení správního poplatku ve výši 500 Kč. Pokud je kurz stornován déle než jeden týden před začátkem, kurzovné se nevrací.
   
 6. Rozdělení kurzu/ velikost tříd

  6.1. Zařazení účastníků/ic kurzu do konkrétní jazykové úrovně provádí Goethe-Institut na základě rozřazovacího vstupního testu.
  6.2. Místa v kurzech jsou nepřenosná.
  6.3. Konverzační kurzy a kurzy v malých skupinách mají nejvýše 12 účastníků/ic, standardní kurzy nejvýše 15 účastníků/ic. Maximální počet účastníků/ic v online kurzech je rovněž 15.
   
 7. Odpovědnost Goethe-lnstitutu/ Vyšší moc

  7.1. Odpovědnost Goethe-Institutu a jeho spolupracovníků se omezuje na případy úmyslného jednání a hrubé nedbalosti.
  7.2. Goethe-Institut rovněž nenese odpovědnost za výpadek svých služeb, pokud je zabráněno splnění smluvních závazků v důsledku takzvané vyšší moci, tzn. mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na jeho vůli a nebylo možné ji překonat ani přes veškerou snahu. V takovém případě je Goethe-Institut zproštěn povinnosti náhrady škody, platby smluvní pokuty nebo jiné sankce, pokud tak bylo dohodnuto.
  7.3. Za vyšší moc jsou považovány především přírodní katastrofy, embarga, občanské války, povstání, války, teroristické útoky, nepokoje nebo pandemie/epidemie. Epidemie (včetně epidemie koronaviru – Covid SARS 2019) a s ní spojená opatření veřejných orgánů k omezení šíření epidemie jsou rovněž pokládána za vyšší moc.
  7.4. Goethe-Institut je povinen neprodleně informovat účastníky/ice kurzu o zásahu vyšší moci a uvést typ dané události a přijatá opatření související s uskutečněním příslušného kurzu.
  7.5. Pokud Goethe-Institut nebude moci v případě vyšší moci nebo v důsledku opatření vyšší moci kurz uskutečnit nebo bude možné jej uskutečnit pouze částečně či v jiném než běžném režimu, vyhrazuje si Goethe-Institut právo nahradit sjednanou metodu dle vlastního uvážení, tzn. nabídnout kurz ve formě, která umožňuje realizaci kurzu vzhledem k okolnostem – vyšší moc nebo opatření spojená s vyšší mocí (např. online výuka místo prezenční, omezení počtu osob ve skupině, změna vyučujícího atd.) –, nebo rozhodnout o prodloužení trvání kurzu o dobu, kterou trval zásah vyšší moci nebo opatření spojená se zásahem vyšší moci, dále jen "náhrada". 
  7.6. V případě poskytnutí náhrady Goethe-Institut včas sdělí účastníkům/icím kurzu, za jakých technických podmínek bude kurz např. v online modu probíhat (např. Adobe, Googleclassroom, Zoom, Skype atd.).
  7.7. V případě poskytnutí náhrady nemá účastník/ice kurzu nárok na vrácení poplatku za již poskytnuté služby (zaplaceného kurzovného nebo jeho podílné části) ani na vrácení uhrazených poplatků za kurz, za něž bude v budoucnu nabídnuta náhrada. Ve všech případech vyšší moci je Goethe-Institut rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by měl povinnost účastníkům/icím kurzu poskytnout náhradu škody a/nebo zaplatit smluvní pokuty, které účastníkům/icím náleží. V případě, že nelze od účastníka kurzu odpovídajícím způsobem vyžadovat přijetí náhrady, má účastník/ice kurzu právo odstoupit od smlouvy, ale nemá nárok na sankci, která by mu/jí náležela nebo měla náležet.

Naučte se německy - online.

Z důvodu ochrany Vašeho zdraví dočasně převádíme všechny kurzy němčiny na online kurzy. Učte se při online lekcích se svým učitelem a procvičujte pomocí vzdělávací platformy. U nás se naučíte německy. Jednoduše online. Nyní.