Katılım Koşulları

1. Genel katılım koşulu

Kursa katılan kişi, en az 18 yaşında olmalıdır.

2. Kursa katılım ve başvuru onayı

2.1. Başvuru işleminden sonra, kursa katılan kişiye rezervasyon yaptırdığı kursa, konaklama ve yeme içme hizmetlerine (genel olarak: Kurs) ilişkin başvurusu, Goethe-Institut e. V. (metnin devamında kısaca “GI” olarak anılacaktır) tarafından teyit edilir (metnin devamında “Başvuru onayı” olarak anılacaktır). Başvuru onayının kursa katılan kişinin eline geçmesiyle birlikte, sözleşme gerçekleşmiş olur.
2.2. Başvuru onayı ile birlikte, tahakkuk eden kurs ücretini, 2.1. Madde’de bahsi geçen tüm hizmetleri (kurs, konaklama, yeme içme) içeren, ödeme tarihinin ve kursiyer numarasının bildirildiği bir fatura gönderilir.
2.3. Esas itibarı ile tüketicilerin cayma hakkı vardır. Cayma hakkına ilişkin ayrıntılı bilgiler katılım şartlarının altında yer alan cayma hakkı bildiriminde bulunmaktadır.

3. Ücretler ve ödeme koşulları

3.1. Kurs, konaklama ve yeme içmeye ilişkin olarak, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan ücret listesi, sözleşmenin bir parçasıdır; bkz.
www.goethe.de/anmeldung-deutschland
3.2. Kurs ücretinin tamamı, faturada belirtilen ödeme tarihinde GI hesaplarına yatırılmalıdır. Ödemenin gününde yapılmış olması konusunda, paranın faturada belirtilen GI banka hesabına giriş tarihi esas alınır. Havale işlemleri sırasında kursiyer numarası belirtilmelidir.
3.3. Kurs ücretinin havale edilmesi sırasında ortaya çıkan tüm banka masrafları kursiyere aittir.
3.4. Kurs ücretinin tamamı zamanında GI’ya ulaşmadığı takdirde, katılımcı rezervasyon yaptırdığı hizmetlere ilişkin hakkını yitirir. Bu durumda GI, rezervasyon yaptırılan hizmetleri başkalarına verebilir.
3.5. Rezervasyon yaptırılan kursa katılmama, geç gelme, zamanından önce dönme ya da bir kursu yarıda bırakma veya diğer devamsızlıklar (örn. hastalık) durumunda, kurs ücretinin iadesini talep etme hakkı bulunmamaktadır.

4. Değişiklik

Rezervasyon yaptırılan hizmetlerde değişiklik yapılması (örn. kurs tarihinin değiştirilmesi) istisnai durumlarda mümkündür ve GI ile birlikte kararlaştırılmalıdır. İlk değişiklik ücretsizdir, bunu takip eden her değişiklik için 60,- € tutarında masraf katkı payı talep edilir.

5. Vazgeçme

5.1. Kursiyer, aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak, kurs rezervasyonundan vazgeçebilir.
  • Kursun başlamasından dört (4) hafta öncesine kadar vazgeçilmesi halinde, GI, 160,- € tutarındaki idari masrafları keser;
  • Kursun başlamasından bir (1) hafta öncesine kadar vazgeçilmesi halinde, GI, kurs ücretinin % 30’unu ya da en az 160,- € tutarındaki idari masrafları keser;
  • Kursun başlamasından bir (1) gün öncesine kadar vazgeçilmesi halinde, GI, kurs ücretinin % 50’sini ya da en az 160,- € tutarındaki idari masrafları keser.
  • Kurs başladıktan sonra, GI, kurs ücretinin % 100’ünü alıkoyar.
Kursiyerin, özel bir durumu olduğunu kanıtlaması halinde, Goethe Enstitüsü tarafından standart olarak kesilen vazgeçme masraflarından daha az bir tutar ödeme imkanı vardır.
5.2. Kursiyer, kurs başlangıcından dört (4) hafta öncesine kadar rezervasyon yaptırdığı konaklama hizmetlerinden ücretsiz olarak vazgeçebilir. Daha sonrasında ücretsiz olarak vazgeçme söz konusu değildir.
5.3. Vazgeçme, aynı zamanda e-mail yoluyla, başvuru onayında belirtilen iletişim adresindeki Goethe Enstitüsü’ne yazılı olarak bildirilmelidir. Vazgeçme beyanının başvuru onayında belirtilen iletişim adresine ulaştığı tarih, vazgeçme beyanının tarihi açısından esas alınan tarihtir.

6. Uygun kurs belirlenmesi/Sınıftaki öğrenci sayısı

6.1. İlgili kurs yerinde yapılan bir seviye belirleme sınavında, uygun kurs basamağı belirlenir.
6.2. Bütün kurslarda her sınıfta en fazla 16 kursiyere eğitim verilir.

7. Konaklama

7.1. GI, istenmesi halinde kiralık konaklama yerleri sunmaktadır. Konaklama yerlerinin rezervasyonu, başvuruda belirtilmelidir. Konaklama yerlerinin önceden görülmesi mümkün değildir.
7.2. Konaklama yerleri yalnızca kurs süresince kiralanmaktadır. Konaklama yerine giriş tarihi, bildirilen varış günüdür; konaklama yerinden çıkış günü, bildirilen dönüş günüdür.
7.3. Konaklama yerinin dikkatli bir şekilde kullanılması ve temizliğinden, kira ilişkisinin süresi boyunca kursiyer sorumludur. Kira ilişkisi sona erdikten sonra, konaklama yeri düzenli ve temiz bir şekilde bırakılmalıdır.
7.4. Konaklamanın konuk evlerinden birisinde gerçekleşmesi durumunda, kira ilişkisinin başlangıcında ve bitiminde kursiyer ile GI tarafından yetki verilen bir kişi arasında muntazam bir devir teslim işlemi gerçekleştirilir (odaların durumu, demirbaş eşya kontrolü v.b.).
7.5. Kursiyerin misafirlerinin konuk evlerinde gecelemesi, açık bir şekilde GI’nın onayını gerektirir.
7.6. Ev sahibinin ev kurallarının ihlal edilmesi, herhangi bir tazminat talebi ya da kira iadesi olmaksızın, kira ilişkisinin süresiz olarak feshedilmesine yol açar.
7.7. Bir konaklama yerinin GI tarafından örn. GI’nın internet sayfasında bağlantı verilerek tavsiye edilmesi durumunda, GI konaklama yerinin ev sahibi olarak görülemez.

8. Kursiyerin yükümlülükleri

8.1. Kursiyer, sorumluluğu ve masrafları kendisine ait olacak şekilde, Almanya’daki kalışının kanunlara uygun olmasını sağlamak ve muhtemelen gerekecek Almanya’ya giriş ve oturum iznini/vizesini almakla yükümlüdür.
8.2. Kursiyer, bir sağlık, kaza, zorunlu mali sorumluluk ve ev eşyası sigortasının yapılmasından kendisi sorumludur. GI, bu konuda sorumluluk üstlenmez.
8.3. Kursiyer, kurs yerlerinde uygulanan kurs ve enstitü kurallarına uymakla yükümlüdür.

9. GI’nın sorumluluğu

9.1. GI, tazminat konusunda - hangi hukuki nedenle olursa olsun - yalnızca kasıtlı davranış ve ağır ihmalden sorumludur.
9.2. Bunların dışında GI, hafif ihmal sonucunda olsa bile, hayati, bedensel veya sağlıkla ilgili zararlardan veya önemli bir sözleşme yükümlülüğünün kusurlu bir şekilde ihlal edilmesinden kaynaklanan zararlardan sorumludur.
9.3. Kursiyerin bunların ötesindeki sözleşmeden doğan ve ceza gerektiren talepleri hariç tutulmuştur.

10. Zorlayıcı nedenler

GI, özellikle yangın, sel, kasırga ya da diğer doğa olayları, patlama, grev, savaş, ayaklanma veya GI’nın sorumluluk/etki alanı dışında kalan diğer sebepler gibi zorlayıcı nedenlerden kaynaklanmaları halinde, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme ya da zararlar konusunda, ne kendisi, ne de çalışanları için sorumluluk üstlenmez.

11. Kişisel verilerin korunması

GI, hem kursiyer ile akdedilen bir sözleşmenin uygulanması amacıyla, hem de yasal izinler ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin GI’ya verilen olası bir muvafakatname çerçevesinde, kursiyerin kişisel verilerini toplar, işler ve kullanır. Diğer ayrıntılar, burada açık bir şekilde atıfta bulunulan kişisel verileri koruma beyanında belirlenir.

12. Uygulanacak hukuk

İşbu katılım koşulları ve GI ile kursiyer arasındaki tüm hukuki ilişkiler konusunda Almanya Federal Cumhuriyeti hukuku geçerlidir. Mahkeme yeri Münih şehridir.

13. Bölünebilirlik kuralı

İşbu katılım koşullarının bazı bölümleri veya münferit maddelerinin geçersiz hale gelmesi, diğer bölümlerinin içerik ve geçerliliklerini etkilemez. Geçersiz hale gelen maddenin yerine, bu maddenin içeriği ve ekonomik sonuçları bakımından ona en yakın olan hukuken kabul edilebilir başka bir madde konulur.

Cayma hakkı bildirimi ve cayma formu

Tüketici ağırlıklı olarak ne ticari ne de serbest mesleki faaliyetlerine isnat edilemeyen hukuki bir işlem gerçekleştiren gerçek kişi olmak üzere, tüketicilerin şu koşullarda fesih hakkı mevcuttur:

A. Cayma hakkı bildirimi

Cayma hakkı
On dört gün içinde herhangi bir sebep bildirmeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz. Cayma süresi sözleşmenin akdedilmesinden sonra on dört gündür.

Cayma hakkını kullanabilmeniz için bizi

Goethe-Institut e.V.
Goethe-Institute in Deutschland
Bereich Marketing und Vertrieb
Goethestraße 20
80336 München
Tel: +49 89 15921-0
Faks: +49 89 15921-202
deutsch@goethe.de

açık bir beyan ile (örn. posta yoluyla gönderilmiş bir mektup, telefaks veya E-posta) bu sözleşmeden cayma kararınız hakkında bilgilendirmelisiniz. Bunun için ekte bulunan cayma Fesih formu matbusu (PDF, 95 KB) kullanabilirsiniz, ancak böyle bir mecburiyetiniz yoktur. Cayma hakkının korunması için cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimi cayma süresi sona ermeden önce yapmanız yeterlidir.

Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları
Bu sözleşmeden caymanız halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere (tarafımızca sunulan daha uygun ücretli, standart teslimattan başka bir teslimat türü tercih etmiş olmanız halinde oluşan ek masraflar hariç) sizden almış olduğumuz tüm ödemeleri derhal ve en geç bu sözleşmeden caydığınıza ilişkin bildirim bize ulaştıktan sonraki on dört gün içinde geri ödemekle yükümlüyüz. Bu geri ödeme için sizinle kesin olarak başka bir anlaşma yapılmış olması durumu dışında sizin ödeme işleminde kullandığınız ödeme yolu kullanılacaktır, bu geri ödemeye bağlı olarak size hiçbir şekilde masraf hesaplanmayacaktır.
Hizmetlerin cayma hakkı süresi dolmadan başlamasını talep etmiş olmanız halinde, bu sözleşme akdinden cayma hakkınızı kullandığınıza ilişkin bizi bilgilendirmenize kadar olan süre içinde sağlanan hizmetler için, bu hizmetlerin sözleşmede öngörülen genel hizmet kapsamına oranı doğrultusunda uygun bir ödeme yapmakla yükümlüsünüz.

Cayma hakkı bildiriminin sonu

Cayma hakkının iptali veya önceden sona ermesi:
Cayma hakkı, hizmetleri tamamen sağlamış olmamız ve hizmetleri sağlamaya siz bize bu konuda açık onayınızı verdikten ve aynı zamanda sözleşme yükümlülüklerinin tarafımızca tamamen yerine getirilmesi durumunda cayma hakkınızı kaybedeceğinizi bildiğinizi onaylamanızdan sonra başlamış olmamız halinde önceden sona erer.

B. Cayma formu

Sözleşmeyi feshetmek istiyorsanız lütfen bu formu doldurunuz ve bize geri gönderiniz.

Alıcı:
Goethe-Institut e.V.
Goethe-Institute in Deutschland
Bereich Marketing und Vertrieb
Goethestraße 20
80336 München
Faks: +49 89 15921-202
deutsch@goethe.de

İşbu belge ile şu ürünlerin (*) satın alınmasına/şu hizmetlerin (*) sağlanmasına ilişkin tarafımca/tarafımızca(*) akdedilen sözleşmeyi feshediyorum(feshediyoruz).
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Sipariş tarihi (*) ____________ / Teslim alma tarihi (*) __________________
________________________________________________________
Tüketicinin adı
________________________________________________________
Tüketicinin adresi
________________________________________________________
Tüketicinin imzası (sadece kağıt üzerinde bildirim durumunda)
_________________________
Tarih
(*) Geçersiz olanın üzerini çiziniz