Exàmens d'alemany

Exàmens d’alemany Foto: iStockphoto / Kali Nine LLC

Els nostres exàmens

Necessiteu un certificat de validesa internacional que us acrediti els coneixements d’alemany? Us oferim exàmens d’alemany per a tots els nivells del marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER): des del nivell A1 per a principiants fins al C2 corresponent al nivell més alt d’idioma.

A1

Joves

Adults

Goethe-Zertifikat A1

Aprovar aquest examen significa que podeu comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Sabeu presentar-vos i presentar una tercera persona i podeu formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viviu, la gent que coneixeu i les coses que teniu. Podeu interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar-vos.

A2

Joves

Adults

Goethe-Zertifikat A2

Aprovar aquest examen significa que podeu comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, el seu contorn més proper, ocupació). Podeu comunicar-vos en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi senzill i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Podeu descriure, de manera senzilla, aspectes de la vostra experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

B1

Joves

Adults

Goethe-Zertifikat B1

Aprovar aquest examen significa que podeu comprendre les idees principals d’una informació clara i en llengua estàndard sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Podeu fer front a la majoria de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja a una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Podeu produir un discurs senzill i coherent sobre temes que us són familiars o d’interès personal. Podeu descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

B2

Adults

Goethe-Zertifikat B2

Aprovar aquest examen significa que podeu comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes, tant concrets com abstractes. Podeu comprendre, a més, discussions tècniques en el vostre camp d’especialització professional. Podeu expressar-vos amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió a cap dels interlocutors. Podeu produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

C1

Adults

Goethe-Zertifikat C1

Aprovar aquest examen significa que podeu comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos i que en reconeixeu el sentit implícit. Podeu expressar-vos amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Podeu utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Podeu produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos i utilizar adequadament diversos mitjans per a aconseguir la cohesió textual.

C2

Adults

Goethe-Zertifikat C2

Aprovar aquest examen significa que podeu comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegiu o escolteu. Podeu resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent. Podeu expressar-vos espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

TestDaF

Alemany per a estudis universitaris

TestDaf

El TestDaF és un examen d’idioma corresponent a un nivell avançat. L’examen correspon als nivells entre B2 i C1 de l’escala de sis nivells del marc comú europeu de referència per a les llengües i és el certificat d’idioma acceptat per totes les universitats alemanyes per a tenir accés a cursar estudis universitaris. No es requereixen coneixements especialitzats.

Goethe-Test PRO

Alemany per a la feina

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf (Goethe-Test PRO Exàmen d’Alemany per la feina) és útil per a tots els que busqueu una feina en el mercat laboral internacional. En 60-90 minuts Goethe-Test PRO comprova els vostres coneixements d’alemany en l’àmbit professional.

Top