Εξεταστικο κεντρο στην Πριστηνα/Κοσοβο

Στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης το Goethe-Institut Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων του Goethe-Institut στην Πρίστηνα/Κόσοβo.
 

 • Haben Sie keinen Wohnsitz in Kosovo
  und möchten Sie eine Prüfung ablegen? Erkundigen Sie sich dann vor der Anmeldung, ob ein Sprachzertifikat des Goethe-Instituts mit Prüfungsort Prishtina von der Instanz, bei der Sie das Sprachzertifikat eventuell vorlegen möchten, angenommen wird. Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prishtina z.B. akzeptiert ausschließlich Zertifikate des Goethe-Instituts mit Prüfungsort Prishtina
 • Nuk keni vendbanim në Kosovë
  dhe dëshironi t’i nënshtroheni një provimi? Atëherë, informohuni para paraqitjes, a pranohet certifikata gjuhësore e Goethe-Institutit me vendin e mbajtjes së provimit, Prishtinë, nga ana e instancave (institucioneve) të atjeshme, ku dëshironi të dorëzoni certifikatën gjuhësore.  Ambasada Gjermane në Prishtinë i pranon p.sh. vetëm certifikatat e Goethe-Institutit me vendin e mbajtjes së provimit, Prishtinë
 • Nemate prebivalište na Kosovu
  i želite da se podvrgnete jednom ispitu? Raspitajte se onda pre prijavljivanja, dali se priznaje jedan sertifikat jezika Goethe-Instituta sa mestom održavanja ispita, Priština, od strane instance (institucije) tu, gdje želite podnjeti sertifikat. Njemačka Ambasada u Prištini n.p. priznaje isključivo sertifikate Goethe-Instituta sa mjestom održavanja ispita Priština
 • Ambasada Gjermane Prishtinë
   
 • Aus organisatorischen Gründen sind Einschreibungen und Beratung an den Tagen, an denen mündliche Prüfungen stattfinden, leider nicht möglich.
 • Për shkaqe organizative, regjistrimet dhe këshillimet nuk mund të ofrohen në ditët, në të cilat mbahen provimet me goje.
 • Danima, kada se sprovode usmeni ispiti, iz organizacionih razloga se ne mogu paralelno vršiti upisi i konsultacije.