Các tác giả E-G

Wissenschaften Ảnh: Nguyễn Tiến Vinh © Viện Goethe Hà Nội

Mein Weltbild © amazon.de Thế giới như tôi thấy

Originaler Titel: MEIN WELTBILD
Dịch giả: Đinh Bá Anh, Nguyễn Vũ Hảo, Trần Tiễn Cao Đăng
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tri thức
Năm xuất bản: 2005, 2006, 2008
Khổ sách: 13x19 cm, 216 trang

Thông tin về tác giả

Albert Einstein bei Wikipedia

Das Wesen der Religion © amazon.de Về tôn giáo

Originaler Titel: DAS WESEN DER RELIGION
Dịch giả: N/A
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 13x19 cm, 228 trang

thông tin về tác giả

Friedrich Engels trên Wikipedia

Totem und Tabu © amazon.de Nguồn gốc của văn hoá và tôn giáo: Vật tổ và cấm kị

Originaler Titel: TOTEM UND TABU
Dịch giả: Lương Văn Kế
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2000
Khố sách: 15x21 cm, 258 Trang
 

Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse © amazon.de Phân tâm học nhập môn

Originaler Titel: VORLESUNGEN ZUR EINFÜHRUNG IN DIE PSYCHOANALYSE
Dịch giả: Nguyễn Xuân Hiến
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2001
Khố sách: 15x21 cm, 528 Trang
 

Phân tích một ca ám sợ ở một bé trai 5 tuổi: Chuyện bé Hans

Originaler Titel: DER FALL DES KLEINEN HANS
Dịch giả: Lưu Huy Khánh
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
Năm xuất bản: 2002
Khố sách: 15x21 cm, 167 Trang
 

Zur Psychopathologie des Alltagslebens © amazon.de Bệnh lí học tinh thần trong đời sống hàng ngày

Originaler Titel: ZUR PSYCHOPATHOLOGIE DES ALLTAGSLEBENS (dịch từ tiếng Hoa)
Dịch giả: Trần Khang
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2002
Khố sách: 13x19 cm, 438 Trang
 

Das Unbehagen in der Kultur © amazon.de Luận bàn về văn minh

Originaler Titel: DAS UNBEHAGEN IN DER KULTUR
Dịch giả: Trần Khang
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2005
Khố sách: 15x21 cm, 330 Trang
 

über den Traum und die Traumdeutung © dtv.de Các bài viết về giấc mơ và giải thích giấc mơ

Originaler Titel: ESSAYS ÜBER DEN TRAUM UND DIE TRAUMDEUTUNG
Dịch giả: Ngụy Hữu Tâm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
Năm xuất bản: 2005
Khố sách: 15x21 cm, 230 Trang
 

Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie © amazon.de Ba tiểu luận về thuyết tính dục

Originaler Titel: DREI ABHANDLUNGEN ZUR SEXUALTHEORIE (dịch từ tiếng Pháp)
Dịch giả: Nguyễn Hạc Đạm Thư
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
Năm xuất bản: 2006
Khố sách: 15x21 cm, 230 Trang

Thông tin về tác giả

Sigmund Freud trên Wikipedia

Märchen Mythen Träume © amazon.de Ngôn ngữ bị lãng quên

Originaler Titel: MÄRCHEN, MYTHEN, TRÄUME 
Dịch giả: Lê Tịnh
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 13x19 cm, 207 trang

Thông tin về tác giả

Erich Fromm trên Wikipedia