Các tác giả H-K

Wissenschaften Ảnh: Nguyễn Tiến Vinh © Viện Goethe Hà Nội

Ästhetik © amazon.de Mỹ học 

Originaler Titel: ÄSTHETIK. 4 BÄNDE
Dịch giả: Nhữ Thành
Nhà xuất bản: Phòng tư liệu Viện Văn học
Năm xuất bản: 1972
 

Mỹ học: Những văn bản chọn lọc

Originaler Titel: ÄSTHETIK: AUSGEWÄHLTE SCHRIFTEN (dịch từ bản tiếng Pháp „Esthétique: Textes chosis“)
Dịch giả: Minh Hải
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 13x19 cm, 317 Trang

Mỹ học

Originaler Titel: ÄSTHETIK
Dịch giả: Phan Ngọc
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 2000
 

Logik der Enzykclopädie - Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I © amazon.de Khoa học lôgíc: Bách khoa thư các khoa học triết học I

Originaler Titel: LOGIK DER ENZYKCLOPÄDIE: ENZYKLOPÄDIE DER PHILOSOPHISCHEN WISSENSCHAFTEN I
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tri thức
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 15x24 cm, 1066 Trang
 

Phänomenologie des Geistes © amazon.de Hiện tượng học tinh thần

Originaler Titel: PHÄNOMENOLOGIE DES GEISTES
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn học
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 15x24 cm, 1640 Trang

Thông tin về tác giả

Georg Wilhelm Friedrich Hegel trên Wikipedia

Gelassenheit © amazon.de Buông xả thanh thản

Originaler Titel: GELASSENHEIT 
Dịch giả: Hoài Khanh
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 14x20 cm, 100 Trang
 

Was ist Metaphysik © amazon.de Siêu hình học là gì?

Originaler Titel: WAS IST METAPHYSIK?
Dịch giả: Trần Công Tiến
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao, Südvietnam, 1974; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2004
 

Brief über den Humanismus © amazon.de Thư về nhân bản chủ nghĩa

Originaler Titel: BRIEF ÜBER DEN HUMANISMUS
Dịch giả: Trần Xuân Kiêm
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tân An, Südvietnam, 1974
 

Tác phẩm triết học

(bao gồm các tác phẩm: Siêu hình học là gì?; Triết học là gì); Thư về nhân bản chủ nghĩa; Trên đường đến với ngôn ngữ)
Originaler Titel: PHILOSOPHISCHE WERKE (Sammelband: Was ist Metaphysik?; Was ist Philosophie?; Brief über den Humanismus; Der Weg zur Sprache)
Dịch giả: Trần Công Tiến, Trần Xuân Kiêm, Phạm Công Thiện, Trương Đăng Dung, Quang Chiến
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 13x19 cm, 296 Trang

Thông tin về tác giả

Martin Heidegger trên Wikipedia

Edmund Husserl [triết học đông tây]

Originaler Titel: EDMUND HUSSERLS PHILOSOPHIE 
Dịch giả: Trịnh Cư
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 13x19 cm

Thông tin về tác giả

Edmund Husserl trên Wikipedia

Erinnerungen Träume Gedanken von C.G.Jung © amazon.de Thăm dò tiềm thức

Originaler Titel: ERINNERUNGEN, TRÄUME, GEDANKEN (dịch từ bản tiếng Pháp)
Dịch giả: Vũ Đình Lưu
Nhà sản xuất: Nhà xuất bản Tri thức
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 12x20 cm, 154 trang

Thông tin về tác giả

Carl Gustav Jung trên Wikipedia

Kritik der reinen Vernunft © amazon.de Phê phán lý tính thuần túy

Bản dịch được Viện Goethe tài trợ. 
Originaler Titel: KRITIK DER REINEN VERNUNFT
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn Học, Hanoi
Năm sản xuất: 2004
Khổ sách: 16x24 cm, 1262 Trang
 

Kritik der Urteilskaft © amazon.de Phê phán năng lực phán đoán

Originaler Titel: KRITIK DER URTEILSKAFT
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tri Thức, Hanoi
Năm sản xuất: 2007
Khổ sách: 16x24 cm, 584 Trang
 

Kritik der praktischen Vernunft © amazon.de Phê phán lý tính thực hành

Originaler Titel: KRITIK DER PRAKTISCHEN VERNUNFT
Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tri Thức, Hanoi
Năm sản xuất: 2007
Khổ sách: 16x24 cm, 332 Trang

thông tin về tác giả

Immanuel Kant trên Wikipedia