Các kỳ thi sắp tới tại Hà Nội

Hand schreibt mit Goethe Stift © Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Các kỳ thi sắp tới tại Hà Nội

Kể từ tháng 03.2020, các thông tin kỳ thi tại viện Goethe Hà nội sẽ được gửi trực tiếp tới email cá nhân của từng thí sinh. 

Liên hệ

Phòng đăng ký thi tại Hà Nội
Tel.: +84 24 32004494
pruefungen-hanoi@goethe.de