Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAN Gattung Musik 7300x3200© Viện Goethe Hà Nội

Âm nhạc

Âm nhạc có lẽ là thể loại đa dạng nhất trong sản xuất văn hóa. Chương này không bao gồm tất cả các khía cạnh của âm nhạc mà Viện Goethe đã tham gia. Những cái tên và sự kiện đáng chú ý trong 25 năm qua vẫn còn thiếu rất mong bạn đọc thông cảm. Chương này không rõ ràng về các chương trình hiện tại, nhưng lại phản ánh những cam kết dài hạn được thể hiện bởi một số tổ chức và đặc biệt là một số công ty nổi tiếng tại địa phương và nhiệm vụ đổi xuất sắc của họ.
 

Kỷ niệm 25 năm thành lập viện Goethe Hà Nội