Podmínky účasti

Online kvíz (dále jen „Kvíz“) konaný u příležitosti Evropského dne jazyků 2023

1 Obecné
1.1 Organizátorem kvízu jsou kulturní instituty sdružené v EUNIC ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro překlady (místní kancelář při Zastoupení Evropské komise v České republice) a s Ústavem jazykové přípravy UK. Kvíz probíhá na webové stránce www.denjazyku.eu, kterou vlastní Goethe-Institut. Na této stránce je v oddílu Partneři úplný seznam organizátorů kvízu.
1.2 Kvíz je určen pro děti, mládež a dospělé, kteří se zajímají o cizí jazyky.
1.3 Kvíz končí 1. října 2023 o půlnoci.

2 Účast v kvízu
2.1 Účastí v kvízu soutěžící výslovně vyjadřuje souhlas s těmito soutěžními podmínkami.
2.2 Účastnit se mohou všichni, kdo žijí nebo mají trvalé bydliště na území České republiky a ovládají český jazyk do té míry, že rozumí zadání kvízu.
2.3 Účastník stvrzuje, že v případě, že dosud nedovršil 18 let, se kvízu účastní se svolením svého zákonného zástupce.
2.4 Účastnit se může jednotlivec, který splňuje podmínky uvedené v odstavci 2.2. Každý soutěžící se kvízu může zúčastnit pouze jednou. V případě více došlých odpovědí od jednoho soutěžícího bude do výběrového řízení zařazena pouze první došlá odpověď.
2.5 Účast se uskuteční on-line a odpovědi na otázky kvízu musejí být odeslány prostřednictvím webové stránky www.denjazyku.eu nejpozději do 24:00 hodin posledního dne soutěže (01. 10. 2023 = poslední termín pro zaslání odpovědí kvízu).
2.6 Účast v kvízu je dobrovolná a zdarma; účast nebo úspěšné umístění v kvízu nejsou nijak podmíněny koupí zboží nebo využitím nějaké služby.

3 Průběh a realizace
3.1 Pro to, aby se účastník mohl do kvízu zapojit, je nutné, aby kompletně a správně vyplnil veškeré registrační údaje ve formuláři kvízu, vzal na vědomí tyto soutěžní podmínky, potvrdil, že s nimi souhlasí, a zároveň tím stvrdil, že je k uvedenému také oprávněn.
3.2 Po vyřešení otázek kvízu musí účastník vyplnit následující údaje týkající se jeho osoby: jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Až poté je možné odpovědi odeslat.

4 Hodnocení
4.1 Za realizaci hodnocení je zodpovědný tým složený ze zástupců pořádajících institutů.
4.2 Každý účastník získá bod za každou správnou odpověď na otázky kvízu.
4.3 Volba vítězů kvízu proběhne formou losování v době od 2. 10. do 8. 10. 2023. Losování bude neveřejné.
4.4 Vítězové se budou losovat z těch účastníků kvízu, kteří zodpovědí alespoň šest otázek správně. Pokud nikdo nezodpoví správně alespoň šest otázek, určí se vítězové na základě pořadí s nejvyšším počtem správně zodpovězených otázek. V případě většího počtu soutěžících se stejným počtem správně zodpovězených otázek, než je počet výher, rozhodne o vítězích los.
4.5 Vylosováno bude 10 vítězů.
4.6 Vítězové budou vyrozuměni e-mailem nejpozději 11.10.2023. Ostatní soutěžící žádný e-mail neobdrží.
4.7 Pokud se vítěz do 30 dnů po odeslání informace o výhře nepřihlásí na adrese uvedené v informačním e-mailu, pak jeho nárok na výhru propadá bez náhrady.

5 Cena v kvízu
5.1 Cena pro jednoho z vylosovaných vítězů kvízu je jedna elektronická čtečka Kindle a pro ostatních devět vylosovaných dárkový balíček od pořádajících institutů.  
5.2 Cenu vítěz obdrží poštou, nebo si ji po domluvě může vyzvednout u organizátora soutěže.

6 Záruky
6.1 Zpřístupnil-li organizátor cenu přislíbeným způsobem, jsou tím veškeré závazky organizátora splněny.
6.2 Za ztrátu nebo neúplnost údajů zprostředkovaných účastníky kvízu organizátor nijak neručí, vyjma situace, kdy ztráta nebo neúplnost dat byla způsobena úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním organizátora nebo jeho zaměstnanců. Totéž platí i pro oznámení informací třetími osobami v důsledku technické závady při přenosu dat a / nebo v důsledku neautorizovaného přístupu.

7 Ochrana údajů
7.1 Organizátor bude dodržovat zákonná ustanovení ochrany osobních údajů.
7.2 Účastníci kvízu souhlasí s ukládáním, rozšiřováním a zprostředkováním údajů, které pro účely realizace kvízu organizátorovi poskytli, pokud je to pro realizaci kvízu nutné.
7.3 Předání údajů třetím osobám za jiným účelem se neuskuteční.
7.4 Údaje poskytnuté při registraci budou po ukončení kvízu uchovány po dobu tří měsíců a poté automaticky smazány. O tom účastník neobdrží žádnou zvláštní zprávu.
7.5 Účastníci mají možnost vyžádat si informace o svých údajích, které si organizátor uchoval. Účastníci mohou souhlas s uložením údajů kdykoli odvolat a tím odstoupit od účasti v kvízu.
7.6 Zodpovědnou institucí ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů je Goethe-Institut e.V se sídlem v Mnichově. (Dachauer Str. 122, 806 37 Mnichov, Německo).

8 Další a závěrečná ustanovení
8.1 Výplata výher v hotovosti se v žádném případě nekoná.
8.2 Nárok na výhru nelze přenechat někomu jinému.
8.3 Odpovědnost za kvíz k Evropskému dni jazyků 2023 nesou kulturní instituty sdružené v EUNIC v České republice. Otázky týkající se kvízu zodpoví Martin Stašek, DGT-PRAGUE@ec.europa.eu.
8.4 Z kvízu jsou vyloučeni zaměstnanci organizujících institucí.
8.5 Vyloučeny jsou osoby, které (i) o své osobě uvedly nepravdivé údaje, (ii) manipulovaly či jinak zneužily elektronická zařízení vytvořená pro účely kvízu.
8.6 Vymáhání účasti v kvízu či výher soudní cestou je vyloučeno.
8.7 Průběh kvízu a právní vztahy osob účastnících se soutěže se řídí výhradně právem České republiky.
8.8 Pokud je nebo bude některé z ustanovení těchto podmínek účasti neúčinné nebo neprosaditelné, zůstává platnost ostatních podmínek beze změny.
8.9 Tyto podmínky účasti v soutěži jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost znění v českém jazyce.