Poets

Da auf der lauernden, der weißen Strecke, / ऊ त्यहाँ पर्खिरहेछ, जहाँ छर्लङ्ग देखिन्छ / ऊ त्यहाँ ढुकिरहेको छ फराकिलो सेतो फलकमा छर्लङ्गैसित

Da auf der lauernden, der weißen Strecke,
Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen

wo die Klarheit offen, so feindlich offen
und ertappt liegt: Die Klarheit des Begriffs
Klarheit begreifen, wie wenn sagen wir wäre
ein weites Feld, wie wenn sagen wir wäre
verschneit, wie wenn klar wäre auch
aus großer Distanz: Da liegt ja mein Blick
und er ist und blickt so freundlich fremd
da auf der ausgestreckten, weißen Lauer.

Christian Filips
ऊ त्यहाँ पर्खिरहेछ, जहाँ छर्लङ्ग देखिन्छ
 


चौड़ादार ठाउँ,
कति अमिल्दो खुला तर कतै फसेझैं
छर्लङ्गपनाको अर्थ छ्याङ्ग हुनु,
जसरी हामी भत्रे गर्छौं कस्तो हुने थियो होला
एउटा फराकिलो चउर भई दिएको भए
त्यो चउर हिउले ढाकेको भए
टाढ़ैबाट छर्लङ्ग देखिएको भए M
मेरो नजर त्यहाँ छ, त्यो अमिल्दो मित्र
जसको सुनौलो पर्खाइमा पैmलिरहेछ अझ धेर फराकिलोपना।

Translation Nepali: Sudha Rai

ऊ त्यहाँ ढुकिरहेको छ फराकिलो सेतो फलकमा छर्लङ्गैसित

कति अमित्रवत पाराले ढुकेको मलाई
कि छर्लङ्ग हुनु भत्रे विचारलाई समेत छर्लङ्ग पार्दै।
भन्छौं नि हामी यस्तो भएको भए कस्तो हुन्थ्यो,
एउटा फराकिलो चौर भएको भए,
त्यसलाई हिउँले सेताम्मे ढाकेको भए,
टाढ़ैबाट झ्याङ्ग देखिने भए कस्तो हुन्थ्यो होला,
त्यहीँ पर्छ मेरो नजर,
मैतिरै हेर्दै पो ढुकिबसेको छ त्यो त
आफ्नो असीम उज्यालो पैmलावटसित।

Translation Nepali: Rajendra Bhandari

There on the lurking, on the white stretchesThe English version below is a standard translation and not a direct result of the ‘Poets Translating Poet’ Encounter.

where clarity, open, so fiendishly open
and trapped lies: to understand the clarity
of the concept of clarity, like if we said if
there was a wide field, like if we said if
it was covered in snow, like if clear was also
from great distance: there my gaze lies
and it is and gazes so friendly foreign there
on the outward-stretching white lurking.

Translation: Shane Anderson

 

Biography Christian Filips

More poems

Der Platz hat /
Chu hmunah chuan


ein weißer Schnürsenkel- /
Pheikhawk hrui var / Pheikhawk-Hrui Var


Ich sitze da, wo du mich sitzen lässt /
Pheikhawk hrui var / Pheikhawk-Hrui Var / एउटा सेतो डोरी / एउटा सेतो डोरीको घेरा –


.. Schlaf /
...Mutmu / ... निद्रामा / === निद्रा


Wie Wasser kocht /
tui so iangin / Tui so angin / पानी उम्लिएजस्तो / पानी उम्लिए जस्तो,