15. Për sa kohë vlen certifikata e gjuhës / provimi im?

Vlefshmëria e certifikatave të Goethe-Institut (Goethe-Zertifikat A1 deri te C2) nuk është e kufizuar në kohë.

Megjithatë, shumë institucione dhe punëdhënës kërkojnë një certifikatë jo më shumë se dy vjet të vjetër.

Certifikatat e Goethe-Institut (Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) dhe das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS)) do të jenë të vlefshme edhe pas hyrjes në fuqi të certifikatës së re Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom dhe pas ndryshimit të sistemit të provimeve për nivelin C2 duke filluar nga data 01.01.2012.