Archiwum Warunki świadczenia usług

valid till 15 July 2022 | Warunki świadczenia usług

Goethe-Institut e.V. („Goethe-Institut“) dla strony internetowej goethe.de („Strona internetowa“)

Treść

 1. Zakres stosowania i przedmiot Umowy
 2. Rejestracja i zawarcie Umowy
 3. Świadczenia Goethe-Institut
 4. Obowiązki i kodeks Użytkownika
 5. Sankcje w przypadku naruszenia obowiązków; wykluczenie z platformy
 6. Udzielenie praw do użytkowania
 7. Gwarancja i odpowiedzialność
 8. Czas trwania i zakończenie umowy
 9. Zmiana Warunków świadczenia usług
 10. Wybór właściwego prawa
 

1. Zakres stosowania i przedmiot umowy

Podczas korzystania ze Strony internetowej obowiązują pomiędzy „Użytkownikiem“ a Goethe-Institut jako operatorem Strony internetowej następujące Warunki świadczenia usług. Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki świadczenia usług w ramach dokonywanej rejestracji.

Przedmiotem umowy jest nieodpłatne korzystanie ze Strony internetowej jako platformy informacyjnej i komunikacyjnej („Usługa“). Płatne kursy realizowane na odległość są przedmiotem Ogólnych Warunków Prowadzenia Kursów.

 

2. Rejestracja i zawarcie umowy

Warunkiem niezbędnym do korzystania ze spersonalizowanych usług jest uprzednia rejestracja. W trakcie rejestracji Użytkownik musi podać odpowiadające prawdzie informacje, informowany jest o Polityce ochrony danych osobowych i proszony jest o udzielenie zgód wymaganych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Przez aktywowanie konta Użytkownika zostaje zawarta umowa o nieodpłatnym korzystaniu ze Strony internetowej.

Użytkownikowi nie przysługuje tytuł prawny do aktywacji konta. W nieograniczonym zakresie obowiązuje prawo miru domowego Goethe-Institut. Goethe-Institut oraz działającym w jego imieniu administratorom i moderatorom przysługuje w szczególności prawo do wykluczenia poszczególnych Użytkowników.

Użytkownik nie może umożliwiać osobom trzecim korzystania ze swoich danych dostępowych i jako właściciel konta jest odpowiedzialny za jego ochronę przed nadużyciami. Jest z tego względu zobowiązany do zachowania swoich danych dostępowych w poufności i do ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Używanie chronionych znaków towarowych albo nazw innych osób fizycznych lub prawnych jako nazwy użytkownika jest niedozwolone.

Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać z korzystania z Usługi i usunąć swoją rejestrację oraz dane podane w jej trakcie niezależnie od przyczyny.

 

3. Świadczenia Goethe-Institut

Goethe-Institut zezwala Użytkownikowi w ramach niniejszych Warunków świadczenia usług na czytanie i publikowanie tekstów na Stronie internetowej oraz na komunikowanie się z innymi Użytkownikami. W tym celu Goethe-Institut oddaje Użytkownikowi do dyspozycji w ramach swoich technicznych i ekonomicznych możliwości nieodpłatnie platformę zawierającą różne funkcje społecznościowe.

Goethe-Institut będzie dokładał starań, aby jego usługa była w miarę możliwości dostępna w sposób ciągły. Goethe-Institut nie przyjmuje na siebie wykraczających ponad to obowiązków świadczenia usług. W szczególności nie przysługuje Użytkownikowi roszczenie o zachowanie ciągłości dostępu i niezakłóconego działania Usługi.

Goethe-Institut zastrzega sobie prawo do przejściowych lub stałych zmian, rozszerzeń, przerw lub wyłączeń wszystkich lub niektórych elementów swojej Usługi z powiadomieniem lub bez powiadamiania Użytkowników, co może także powodować usunięcie istniejących kont użytkownika i/lub treści opublikowanych przez Użytkowników.

 

4. Obowiązki i kodeks użytkownika

W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do podawania w każdym przypadku zgodnych z prawdą, aktualnych i pełnych informacji dotyczących swojej osoby zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i nie może wprowadzać w błąd Goethe-Institut oraz innych Użytkowników co do swojej tożsamości.

Publikując treści na Stronie internetowej Użytkownik zapewnia, że jest właścicielem wszystkich wymaganych w tym celu praw. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania na Stronie internetowej treści, które naruszają dobre obyczaje lub obowiązujące przepisy. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do niepublikowania treści,,

 • których publikacja stanowi przestępstwo lub wykroczenie,
 • które naruszają prawo autorskie, znaków towarowych lub konkurencji,
 • które naruszają prawo do ochrony danych osobowych innych osób (np. publikacja prywatnych wiadomości bez zgody wysyłającego),
 • które są obraźliwe, nieprawdziwe, rasistowskie, dyskryminujące, pornograficzne lub szkodliwe dla małoletnich,
 • które zawierają reklamę, do czego zaliczają się także grafiki lub linki z towarzyszącym tekstem lub bez niego w stopce lub w treści wpisu.

Użytkownicy zobowiązani są ponadto do stałego przestrzegania ogólnych zasad przyzwoitości i do wzajemnego respektowania się. Nie mogą wykorzystywać Usługi w celu grożenia innym Użytkownikom lub osobom trzecim, napastowania ich lub krzywdzenia w inny sposób, oszukiwania lub działania na szkodę ich dobrego imienia lub prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Użytkownik będący świadkiem naruszenia niniejszych Zasad użytkowania przez innego użytkownika jest zobowiązany do powiadomienia administratorów za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres kdf@goethe.de.

 

5. Sankcje w przypadku naruszenia obowiązków; wykluczenie z platformy

W przypadku naruszenia lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia obowiązków określonych powyżej w punkcie 4 Goethe-Institut może według własnego uznania zastosować wobec Użytkownika następujące sankcje:

 • usunięcie lub zmiana treści opublikowanych przez Użytkownika, także w przypadku, gdy według uznania Goethe-Institut mogą one zawierać naruszenia prawa lub dobrych obyczajów,
 • udzielenie ostrzeżenia lub upomnienia,
 • ograniczenie użytkowania Usługi,
 • tymczasowe lub ostateczne zablokowanie dostępu,
 • wypowiedzenie umowy użytkowania oraz usunięcie wszystkich danych i treści

Użytkownik zwalnia Goethe-Institut ze wszystkich roszczeń osób trzecich dochodzonych przez nie w wyniku zawinionego naruszenia przez Użytkownika obowiązków określonych w punkcie 4. Użytkownik zobowiązuje się do wspierania Goethe-Institut w obronie przed tego rodzaju roszczeniami udostępniając zgodnie z zasadami dobrej wiary informacje i dokumenty. Użytkownik jest także zobowiązany do ponoszenia kosztów niezbędnej obrony prawnej Goethe-Institut. Pozostaje to bez uszczerbku dla innych praw i roszczeń odszkodowawczych przysługujących Goethe-Institut.

 

6. Udzielenie praw do użytkowania

Prawa autorskie do publikowanych treści, o ile  są objęte ochroną na podstawie prawa autorskiego, pozostają własnością danego użytkownika. Jednakże Użytkownik publikując treści na goethe.de udziela Goethe-Institut prawa do

 • stałego publicznego udostępniania na Stronie internetowej (także w tłumaczeniu),
 • rozpowszechniania i powielania w dziełach wydawanych drukiem (także w tłumaczeniu),
 • zmiany lokalizacji w ramach Strony internetowej oraz do łączenia z innymi treściami,
 • dokonywania zmian lub do częściowego usuwania, o ile jest to niezbędne zgodnie z zapisami w punkcie 5.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania usunięcia lub poprawienia stworzonych przez siebie wpisów.

 

7. Gwarancja i odpowiedzialność

Goethe-Institut nie gwarantuje poprawności, kompletności, wiarygodności, aktualności i przydatności publikowanych nieodpłatnie treści oraz treści udostępnianych przez Użytkowników. Nie odzwierciedlają one także stanowiska Goethe-Institut. Treści Użytkowników naruszające przepisy prawa zostaną usunięte niezwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa.

Użytkownikowi nie przysługują roszczenia o odszkodowanie pod adresem Goethe-Institut, jego przedstawicieli prawnych i agentów, o ile poniższe zapisy nie stanowią inaczej. Powyższe nie odnosi się do roszczeń odszkodowawczych wynikających z udzielonej przez Goethe-Institut gwarancji lub zapewnienia, z przepisów ustawy o odpowiedzialności za produkt, w związku z utratą życia, odniesionymi obrażeniami, utratą zdrowia oraz roszczenia odszkodowawcze wynikające z naruszenia istotnych obowiązków umownych. Istotne zobowiązania umowne to obowiązki, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu Umowy. Wyłączenie odpowiedzialności nie odnosi się także do odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku świadomego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa niedopełnienia obowiązków przez operatora, jego przedstawicieli prawnych lub agentów.

 

8. Czas trwania i zakończenie umowy

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w formie pisemnej (np. w formie wiadomości e-mail) bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Po zakończeniu stosunku umownego Goethe-Institut jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, do usunięcia treści stworzonych przez Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o przekazanie mu stworzonych przez niego treści.

Z ważnej przyczyny, w szczególności z powodu naruszenia obowiązków opisanych w punkcie 4, Goethe-Institut jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania dostępu przez Użytkownika oraz do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku dany Użytkownik może się ponownie zarejestrować jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Goethe-Institut.

 

9. Zmiana warunków świadczenia usług

Goethe-Institut zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług bez podania przyczyny. Goethe-Institut we właściwym czasie poinformuje Użytkownika o zmianach podczas jego następnej wizyty po wprowadzeniu zmian i zwróci się do niego o wyrażenie zgody na zmienione Warunki świadczenia usług. Przy braku sprzeciwu ze strony Użytkownika Warunki świadczenia usług uważa się za zaakceptowane. Jeżeli Użytkownik wyrazi swój sprzeciw jego członkostwo ulega zakończeniu.

 

10. Wybór właściwego prawa

W odniesieniu do stosunków umownych łączących Goethe-Institut i Użytkownika stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Powyższe prawo stosuje się wobec konsumentów tylko w takim zakresie, w jakim konsument nie zostaje pozbawiony ochrony przysługującej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego kraju, w którym ma swoje zwykłe miejsce pobytu.