Moduly nemčiny

Deutschmodule für Kinder Foto: Goethe-Institut / Bernadett Veress


Jazykový program Deutschmodule für Kinder vznikol za účelom rozšírenia poznatkov z materiálu Deutsch mit Hans Hase, ktorý zaznamenal úspech v mnohých materských a základných školách. Jednotlivé moduly nadväzujú na tématické celky učebného materiálu Hans Hase. 
 

Tým vzniká možnosť rozvíjať tieto témy ďalej, využívať viac jazykových impulzov a ocitnúť sa v rôznych komunikačných situáciách. Ďalším z možných riešení je využiť prácu s modulmi v priamej nadväznosti na učebný materiál Hans Hase. Deti sa tak vrátia k témam, ktorým sa venovali v minulosti a rozoberú ich opäť z iného uhla pohľadu.  Moduly môžu byť však použité aj nezávisle, ako spestrenie či doplnenie učiva.

Každý modul je malý, ucelený projekt, ktorý možno uskutočniť v priebehu troch až štyroch vyučovacích hodín.
 
Základom pre jednotlivé moduly sú príbehy a rozprávky, prípadne piesne. Počúvanie a čítanie dopĺňa množstvo rôznorodých aktivít, ktoré podporujú rozvoj jazykovej kompetencie, ako aj osobnosti detí.  V centre diania je hra a zábava. Mimoriadne dôležité je, aby prevládala príjemná atmosféra, v ktorej sa budú deti cítiť príjemne, a bude im poskytnutý dostatok času a priestoru pre aktívne učenie.
 
Zloženie každého modulu je rovnaké. Príručka začína popisom témy a jej obsahu. Nasledujú ciele a zoznam materiálov. Na konci každej príručky je pre vyučujúceho k dispozícii detailný vzor vyučovania, slúžiaci ako pomôcka.
Dôležitou súčasťou modulu sú obrázkové karty, pracovné listy a predlohy na kreslenie, ktoré možno bezplatne stiahnuť z našej webovej stránky. Moduly sú koncipované pre deti vo veku 8 – 10 rokov, sú však prispôsobiteľné aj starším či mladším deťom.
 
V roku 2013 ich vypracovali Dr. Edit Morvay a Bernadett Veress. Následne boli otestované v kurzoch Katalin Komjáti a Judit Kövesi, či v škole Judit Szelényi. Autorkou obrázkov je Zsuzsa Somogyi.
 
Fotografie: Bernadett Veress
Layout: Zoltán Kerekes

Deutschmodule