Centrá vzdelávania

Regionálne vzdelávacie centrá pracujú na základe dohody s Nadáciou Roberta Boscha. Spolupracujú s metodicko-pedagogickými centrami, s knižnicami a inými partnermi v obalsti ďalšieho vzdelávania a kultúry. Spolu s vyškolenými multiplikátormi ponúkajú podujatia ďalšieho vzdelávania pre učiteľky a učiteľov nemeckého jazyka.
Metodické centrá sú slovenskými inštitúciami, ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie učiteľov nemeckého jazyka, s ktorými Goetheho inštitút Bratislava úzko spolupracuje.

Metodicko-pedagogické centrum
Regionálne pracovisko Žilina
Predmestská 1613
010 01 Žilina 
www.mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum
Regionálne pracovisko Nitra
Ul.Kozmonautov 5
949 01 Nitra 
www.mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum
Regionálne pracovisko Košice
Zádielska 1
040 01 Košice
www.mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum
Regionálne pracovisko Trenčín
Pod sokolicami 14
911 01 Trenčín
www.mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum/Trnavský kraj
Tomášikova 4
820 09 Bratislava
www.mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum/Bratislavský kraj
Regionálne pracovisko Bratislava 
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
www.mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum
Regionálne pracovisko Prešov
Ul. T. Ševčenka 11
080 20 Prešov
www.mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Horná 97
975 46 Banská Bystrica
www.mpc-edu.sk

Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, POBOX 26
831 01 Bratislava
Tel.: +421 2 44372035, 44372062
www.statpedu.sk
Fremdsprachenabteilung: Ing. Beáta Menzlová, Mgr. Eva Tunegová
beata.menzlova@statpedu.sk
eva.tunegova@statpedu.sk