Волонтирање

Социјален ангажман – волонтерство (Ehrenamt)

Во Германија голем дел од популацијата е посветена на социјален волонтерски ангажман. Без разлика на тоа дали Германците се на спортско игралиште, во пензионерски дом или во некој друг општествен сегмент, волонтерството им го збогатува соживотот преку социјално ангажирање. Притоа тие им пружаат помош и поддршка на луѓе во различни тешки животни ситуации.

Социјалниот ангажман не само што дава смисла, туку е и навистина забавен. Луѓето кои се вклучуваат во ваков тип активности добиваат огромна благодарност, а преку тоа и лична сатисфакција.

Врските:
https://ehrenamt.bund.de/#das-ehrenamt
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/engagement/deutschland
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInteressierte
/EhrenamtlichesEngagement/IntegrationFreizeitSport/intergation-freizeit-sport-node.html