4 личности, мајка, татко и 2 деца на аеродром

Германија - Мојот патоказ

© Goethe-Institut/Dimitar Petrovski

Германија - Мојот патоказ

На порталот „Германија - Мојот патоказ“ се споделуваат информации за секојдневниот и работниот живот во Германија. Мигрантите како квалификувани работници, нивните сопружници и семејства од Албанија, Косово и Северна Македонија добиваат информации на албански и македонски јазик. Овие информации придонесуваат кон олеснувањето на процесот на интеграција во Германија.

Еден пар, машко и женско, зедно гледаат нешто на телефон.
© Shutterstock

Видеа

Партнери

Goethe-Zentrum Kooperationspartner Prishtina
Goethe-Zentrum Kooperationspartner
Goethe-Zentrum Kooperationspartner Tirana
Goethe-Zentrum Kooperationspartner

AMIF Logos