Ајше
Во исчекување на резултатите од доквалификациите.