Елена
Учи германски уште дома

Доколку ви е потребен превод на албански или македонски, во поставките вклучете ги субтитлите.