Elena
Mëso gjermanisht prej në shtëpi

Nëse keni nevojë për një përkthim në shqip ose maqedonisht, përfshini përkthimin në cilësimet.